Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola

Kakovost

 • Komisija za kakovost

  Komisijo za kakovost imenuje svet zavoda. Na seji sveta zavoda je bila na predlog ravnateljice srednje šole imenovana komisija za kakovost za šol. leto 2021/22 v naslednji sestavi:

  • Andreja Gerčer - predstavnica strokovnih delavcev srednje šole,
  • Sergeja Jekl - predstavnica strokovnih delavcev srednje šole,
  • Erika Kramaršek - predstavnica strokovnih delavcev srednje šole,
  • Karmen Volavšek - predstavnica strokovnih delavcev srednje šole,
  • Petra Čeh - predstavnica staršev dijakov,
  • Karolina Cigler - predstavnica dijakov,
  • Simon Ogrizek - predstavnik delodajalcev.

  Članstvo v komisiji za kakovost je vezano na status člana. Če članu preneha status, na osnovi katerega je bil imenovan v komisijo, mu preneha članstvo v komisiji za kakovost. Nadomestne člane na predlog ravnateljice potrdi svet zavoda.

 • Listina kakovosti
 • Zeleni znak kakovosti
 • Končani projekti
 • Izjava o kakovosti
 • Svetovanje za kakovost v izobraževanju odraslih

  Vključuje:

  • svetovanje vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v procese uvajanja in izpeljevanja samoevalvacije,
  • svetovanje za večjo učinkovitost v procesih presojanja in razvijanja kakovosti,
  • svetovanje pri koordiniranju in izpeljevanju aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih.

  Namenjeno je učiteljem, ki sodelujejo pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi  izobraževalnega procesa na šoli, drugim strokovnim delavcem, vodstvu šole in ostalim zaposlenim.

  Na naši šoli svetovanje za kakovost opravlja imenovana svetovalka za kakovost.

  Delo svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih, ki so vključeni v omrežje svetovalcev,  strokovno koordinira Andragoški center Slovenije.

  Pregled opravljenih aktivnosti na šoli v okviru omrežja svetovalcev za kakovost

  Leto 2011, 2012:

  • Usposabljanje zaposlene osebe za svetovalko za kakovost v okviru ESS projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014, aktivnost Usposabljanje in spopolnjevanje za kakovost v izobraževanju odraslih
  • Priprava analize stanja sistema kakovosti na šoli in izpeljava kolegialne presoje
  • Priprava Listine kakovosti Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje in objava v tiskani ter spletni obliki

  Leto 2013:

  • Začetek sodelovanja svetovalke za kakovost v spletni učilnici omrežja svetovalcev za kakovost (2013)
  • Priprava Izjave o kakovosti Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

  Leto 2014:

  • Izpeljava samoevalvacije na področju Animacije odraslih za izobraževanje v naši izobraževalni organizaciji 

  Leto 2015

  • Priprava Akcijskega načrta za razvoj kakovosti  na področju Animacija odraslih za izobraževanje in vpeljava konkretnih izboljšav na podlagi izvedene samoevalvacije

  Leto 2016

  • Priprava popisa obstoječih načinov spremljanja rezultatov in učinkov izobraževanja ter izobraževalnih projektov na šoli in analiza stanja

  Leto 2017

  • Izpeljava samoevalvacije na področju Merjenje učinkov izobraževanja 

  Leto 2018

  • Priprava popisa spremljanja kakovosti učiteljevega dela

  Leto 2019

  •  Spodbujanje učiteljev k sistematični presoji kakovosti lastnega dela
 • Poročila komisije za kakovost

 

 

 

Kontaktne informacije:

Tajništvo: 03/4285-900
Ravnateljica:
03/4285-923
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911