Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Projekti

Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev

Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev

 

Spletna stran Evropske komisije, namenjena razvoju podeželja
Program razvoja podeželja

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je maja 2018 odobrila vlogo Občine Laško za izvedbo operacije Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev. V projektu sodelujejo Občina Laško kot vodilni partner s partnerji: Čebelarsko društvo Laško, Zavod STIK Laško, Thermana Laško, d. d., in Šola za hortikulturo in vizualno umetnost. Vrednost projekta je ocenjena na 44.501,43€, od tega znaša sofinanciranje  iz EKSRP 33.046,88€. 

Vloge šole v projektu je ozaveščanje laične in profesionalne javnosti o pomenu opraševalcev za pridelavo varne hrane in načinu urejanja urbanega okolja. V okviru projekta načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti: rekonstrukcija zeliščnega vrta v parku Thermana Laško d.d., poimenovanje medovitih rastlin v parku, organizacija in izvedba okrogle mize, izvedba dveh delavnic za osnovnošolce. Pri vseh projektnih aktivnostih bomo vključevali tudi dijake in študente, ki obiskujejo naše izobraževalne programe.

Projektne aktivnosti so aktivno naravnane in bodo predstavljene na internetnih straneh šole in pri vseh partnerjih v projektu, posamezni dogodki bodo predstavljeni tudi v lokalnih časopisih. 

Koordinatorica projekta na šoli:  Romana Špes


Aktivnosti

Erasmus+ Inovativne učne metode v hortikulturi

Erasmus+ Inovativne učne metode v hortikulturi

Inovativne učne metode v hortikulturi

Že vrsto let se vključujemo v različne mednarodne projekte na področju vrtnarstva in krajinarstva. Sodelujemo z različnimi šolami s podobnimi izobraževalnimi programi širom po Evropi. S projektom »Neue Lernmethoden gemeinsam erarbeiten« želimo nameniti večji poudarek inovativnim učnim metodam, modelom dobrih praks ter med sabo izmenjati metode poučevanja, ki so med izobraževalnimi sistemi partnerskih šol različne. V projektu sodeluje poleg naše šole še šola iz Dortmunda v Nemčiji, šola iz Latvije, Zveza evropskih učiteljev vrtnarstva in šola iz Eupna v Belgiji, ki je tudi prevzela koordinatorstvo projekta. Projekt je dveleten in poteka od 1. septembra 2017 do 31. avgusta 2019.

V tem času bomo izvedli naslednje mobilnosti:

 • Udeležba na seminarju, ki je namenjen učiteljem v hortikulturi in ki ga v letu 2018 organizira šola iz Laimburga v Bolzanu, v Italiji. Seminar bo potekal od 3.4.2018 – 7.4.2018. Šola iz Italije je članica Zveze učiteljev vrtnarstva.
 • V maju 2018 bo šola iz Dortmunda v Nemčiji pripravila seminar, kjer bo v realni situaciji predstavila načrtovanje in oblikovanje zunanjih površin. Seminar je namenjen dvema učiteljema strokovnih predmetov in štirim dijakom.
 • V avgustu 2018 se bo tričlanska ekipa dijakov z dvema mentoricama udeležila mednarodnega tekmovanja mladih vrtnarjev Evrope, ki bo letos potekalo med 20.8.2018 in 25.8.2018, v organizaciji češke šole v neposredni bližini Brna, v Rajhradu.
 • Decembra 2018 se bova koordinatorici projekta udeležili pripravljalnega seminarja v Luksemburgu, kjer bomo z drugimi šolami iskali možnosti sodelovanja na naslednjem evropskem razpisu.
 • Zadnjo aktivnost projekta pa bomo izvedli med 23. 4. 2019 in 27. 4. 2019, ko se bomo v Latviji udeležili novega seminarja učiteljev vrtnarstva, ki bo združen tudi s seminarjem za dijake. Mobilnosti se bosta poleg dveh profesorjev lahko udeležila tudi 2 dijaka.

Pripravljamo pa tudi dve aktivnosti v organizaciji naše šole:

 • Prva aktivnost nas čaka v aprilu 2018, ko bomo gostili predstavnike partnerskih šol projekta. Skupaj bomo po srečanju v Sloveniji odpotovali na seminar učiteljev vrtnarstva v Italijo.
 • Druga aktivnost nas čaka konec septembra 2018, ko bomo za vse člane projekta pripravili seminar z naslovom Zeliščna mavrica.

Dijaki in dijakinje, ki želite spoznavati področje hortikulture izven meja naše države, vabljeni k sodelovanju!


Mobilnost


Aktivnosti – Inovativne učne metode

Erasmus+ KA 1, KA1-HE-25/17, 17-103-035487

Erasmus + projekt izmenjave na srednji šoli

Erasmus + projekt izmenjave na srednji šoli

Projekt usposabljanje mentorjev na učnem mestu

Projekt usposabljanje mentorjev na učnem mestu

Brezplačno usposabljanje mentorjev v podjetjih

Med leti 2016 in 2021 na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje izvajamo brezplačna 24-urna usposabljanja mentorjev na deloviščih, ki želijo pridobiti pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki na praktičnem usposabljanju in/ali s študenti na praktičnem izobraževanju na delovišču.

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je eden izmed partnerjev konzorcija, ki je bil izbran na JR »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016–2021« in je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada.

Usposabljanje je namenjeno (bodočim):

 • mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom (PUD)za dijake nižje poklicnega, srednje poklicnega, srednje strokovnega poklicno-tehniškega izobraževanja,
 • mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo praktično izobraževanje pri delodajalcih (PRI) za študente višjega strokovnega izobraževanja in
 • mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo druge formalne oblike praktičnega usposabljanja in izobraževanja za vajence.

Pogoji za vključitev v program usposabljanja

V program usposabljanja za mentorje dijakom na PUD se lahko vključi, kdor ima:

 • poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj ali
 • višješolsko izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

V program usposabljanja za mentorje študentom na PRI se lahko vključi, kdor ima:

 • višješolsko izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

Potek in program usposabljanja

Program usposabljanja je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz 24 kontaktnih ur in 26 ur samostojnega dela za mentorje dijakom oz. 36 ur samostojnega dela za mentorje študentom.

V okviru  kontaktnih ur bodo predavatelji zaobjeli sledeče vsebinske sklope:

 • Razvojne značilnosti mladostnika, psihološke osnove učenja in poučevanja ter komunikacija (RPK),
 • Strategije in metode praktičnega usposabljanja z delom (SMU),
 • Strategije in metode praktičnega izobraževanja (SPI).

Predvidoma bo 24 ur razporejeno na tri dni, ki bodo razporejeni tako, da bo udeležencem omogočeno samostojno delo v obliki priprave zaključne naloge. Po uspešno opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo.

Vabljeni, da obiščete spletno stran projekta http://www.usposabljanje-mentorjev.si

Predvideni termini usposabljanj na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

 • V letu 2017: 1 izvedba v savinjski regiji,
 • V letu 2018: 1 izvedba v savinjski regiji,
 • V letu 2019: 1 izvedba v savinjski regiji (april 2019)

Točni termini bodo določeni naknadno, v primeru dodatnih vprašanj nas kontaktirajte na

Tel.: 03 428 59 00

Projekt Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij

Projekt Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij

 

 

Namen projekta Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij je oblikovati model celovite podpore ravnateljem pri pedagoškem vodenju in poslovodenju ter preko tega razvijati zmožnosti ravnateljev za kritično razmišljanje, problemsko učenje, inovativnost, refleksijo in sodelovalno učenje. S krepitvijo in razvojem pedagoškega vodenja in poslovodenja bodo zagotovljeni pogoji za oblikovanje inovativnih učnih okoljih in s tem pogoje za razvoj kakovosti v VIZ.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. Koordinacijo vodi Šola za ravnatelje.

Štefanija Kos Zidar

Projekt Objem ZRSŠŠ: »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«

Projekt Objem ZRSŠŠ: »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
   

V šolskem letu 2017/18 se je naša šola vključila v nacionalni projekt z naslovom OBJEM (Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli), ki ga vodi Zavod za šolstvo RS.

V projekt, ki je glede na vzgojno-izobraževalno delo naravnan vertikalno, so vključeni vrtci, osnovne šole in srednje šole.

Sodelujoči konzorcijski partnerji pa so tudi:

 • Filozofska fakulteta (LJ),
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko (LJ),
 • Pedagoška fakulteta Ljubljana,
 • Pedagoška fakulteta Maribor,
 • Pedagoški inštitut in
 • ZRSŠ

Skupno sodeluje: 59 VIZ (19 razvojnih VIZ in 40 implementacijskih VIZ)

V implementacijski skupini nas je: 8 vrtcev, 16 OŠ in 16 SŠ.

Glavni namen in cilj projekta je dvig ravni bralne pismenosti in razvoj slovenščine, pri čemer je potrebno poudariti, da tu ne gre le za  slovenščino kot učni predmet, ampak tudi v veliki meri za slovenščino kot učni jezik pri vseh predmetih ter za slovenščino kot jezik strok.

Poseben poudarke naj bi namenili tudi slovenščini kot drugemu ali  tujemu jeziku priseljencem in beguncem. Pri tem pa se ves čas poudarja pomen šolske knjižnice, ki naj bi bila povezovalna točka med poukom in razvojem bralne pismenosti.

Na podlagi povedanega lahko ugotovimo, da prav vsak učenec in učitelj najde svoje mesto v projektu.

Naloge šolskega projektnega tima (PT) – implementacijske šole so:

 • sodelovanje pri začetni in končni analizi stanja, evalvaciji in merjenju napredka bralne pismenosti,
 • preizkušanje didaktičnih pristopov in strategij,
 • udeležba na regijskih usposabljanjih, kjer aktivno sodelujejo ter nato posredujejo usvojeno na srečanjih projektnega tima na svoji šoli z aktivnim sodelovanjem in medsebojnimi hospitacijami,
 • sodelovanje pri pripravi in predstavitvi projekta in primerov praks,
 • sodelovanje v mrežah razvojnih in implementacijskih VIZ
 • druge naloge, ki se bodo v času izvajanja projekta izkazale za potrebne. 

Projekt Munera 3

Projekt Munera 3


»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

Projekt MUNERA 3: Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022

Naša šola  je kot konzorcijski partner vključena v projekt MUNERA 3: Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022, katerega vodilni partner je Šolski center Nova Gorica. Operacijo Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022 sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Namen javnega razpisa je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Programi so namenjeni zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Programi izobraževanja in usposabljanja so namenjeni zaposlenim osebam in so za udeležence brezplačni.

Na naši šoli bomo v okviru tega projekta izvajali:

50-urne programe usposabljanja in izpopolnjevanja:

 Na področju višjega šolstva je možno pridobiti višjo strokovno izobrazbo ali prekvalifikacijo na višješolski ravni izobraževanja.

Kontakti:

Nada Natek, koordinatorica
Tel: 03 428 59 10
Uradne ure: ponedeljek 10.00-11.00
 
Mojca Sodin
tel: 03 428 59 18
Uradne ure: ponedeljek 10.00-11.00
 
Erika Kramaršek
Tel: 03 428 59 11
Uradne ure: ponedeljek 10.00-11.00

Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike: www.eu-skladi.si

Projekt MIND+

Projekt MIND+

Prenova poklicnega izobraževanja 2016-2021 – Model individualizacije+  (MIND+)

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje  je ena izmed petih šol, ki s programom vrtnar sodeluje v projektu MIND+. Cilj projekta je razvoj in preizkušanje modela izvajanja programov SPI v šolski obliki, ki bo vključeval učinkovite pristope, ukrepe in dejavnosti v odporo izvajanju prožnejših oblik poklicnega izobraževanja, ki omogočajo praktično usposobitev in individualni razvoj posameznika.

Projekt EKO ŠOLA

Projekt EKO ŠOLA

Naša šola je vkljčena v mednarodni program Ekošola, ki na enem mestu združuje:

 • orodje za učinkovit razvoj in izvajanje okoljskih vsebin po metodologiji sedmih korakov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v programu Ekošola,
 • ekoskladovnico, zbirko dobrih okoljskih praks v programu Ekošola in okoljskih primerov drugih ustanov, društev in organizacij.

V šolskem letu 2018/19 v okviru tega programa izvajamo tri projekte in deset aktivnosti.

Projekti:

 • Ekokviz za srednje šole,
 • Altermed,
 • Likovno ustvarjanje.

POROČILO O PROJEKTIH

Aktivnosti:

 • Označevanje rastlinskih vrst v okolici ustanove,
 • Ureditev mirnega zunanjega prostora za pogovor in druženje,
 • Sodelovanje otrok  pri ureditvi šolske okolice,
 • Ureditev učne poti v okolici šole,
 • Spodbujanje umetniškega ustvarjanja,
 • Sajenje začimb in dišavnic,
 • Sajenje zdravilnih rastlin,
 • Ureditev grede z rožami,
 • Vključevanje otrok, učencev, dijakov v urejanje okolice ustanove – pobiranje odpadkov,
 • Uporaba okolju prijaznih preparatov.

POROČILO O DEJAVNOSTIH

 

Projekt ZDRAVA ŠOLA

Projekt ZDRAVA ŠOLA

Tako kot v preteklih letih bomo tudi letos nadaljevali z aktivnostmi Zdrave šole.

Načrt dela:

 • V sodelovanju z organizacijo Safe.si in zavoda Vozim bomo organizirali  predavanja z zanimivimi vsebinami ter tudi delavnice.
 • Dijake lahko še v večji meri spodbujamo k socialnemu delu (domovi starejših, Društvo prijateljev mladine. Rdeči križ, Karitas…), saj mnogi nekoristno preživljajo prosti čas oz. jim ga ostaja zelo veliko.
 • V šolski knjižnici imamo oglasno desko, na kateri bomo vsak mesec pripravili zanimive vsebine na določeno temo, seveda povezane z zdravjem v širšem pomenu.
 • Za sodelovanje bi prosili Zavod za zdravstveno varstvo Celje (z njimi je šola v preteklosti že zelo tesno sodelovala). Za dijake prvih letnikov bi z njihovo pomočjo pripravili predavanje, na katerem bi jih seznanili z delovanjem foruma tosemjaz.net .  
 • Predlagam, da za dijake v sodelovanju z učiteljico športne vzgoje pripravimo športne aktivnosti in ob koncu leta podelimo nagrado Zdravko tistemu razredu, kjer se bodo dijaki najbolj izkazali z aktivnim sodelovanjem in zdravim načinom življenja na sploh.

Pripravila: Branka Turšič

 

Projekt Rastem s knjigo

Projekt Rastem s knjigo

Projekt Rastem s knjigo izvajamo od leta 2009. “Rastem s knjigo” je nacionalni projekt, ki ga organizirajo Javna agencija za knjigo RS, Združenje slovenskih splošnih knjižnic, Ministrstvi za šolstvo in šport ter za kulturo RS v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev, Zavodom za šolstvo RS in Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije.

Vsako leto je izbrano delo avtorja slovenskega mladinskega leposlovja. Delovna skupina, ki vključuje predstavnike sodelujočih institucij, pripravi natančne informacije o izvajanju projekta za šole in knjižničarje, v sodelovanju z založnikom in avtorji, ter promocijsko gradivo in predstavitveni filma za obe deli. 

Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra ob mednarodnem dnevu pismenosti.

Namen projekta je dvig motivacije za branje med mladimi in seveda obiska splošnih knjižnic, spodbujanje založnikov, da v založniške programe vključijo domače avtorje mladinske literature in promocija domačih avtorjev mladinske literature. Spletna stran projekta Rastem s knjigo je: http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo