Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Projekti

 • Projekt "Ko zadišijo zeli"

  Projekt "Ko zadišijo zeli"

  V letu 2021 smo se odzvali povabilu za sodelovanje  v okviru LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Raznolikost podeželja in LAS Bogastvo podeželja, z glavnim prijaviteljem SIMBIO d.o.o. Projekt z naslovom: Ko zadišijo zeli, naslavja specifične potrebe po krepitvi kvalitetne pridelave in predelave zeli z investicijami v ekološko pridelavo in predelavo zeli, promociji ekoloških zelišč in divjih, prostorastočih zeli. Projekt je dveleten.

  Kot izobraževalna ustanova smo pred dvema desetletjema orali ledino pri indrodukciji špargljev, kot možnost pridelave delikatesne vrtnine v savinjski regiji. Z novim nasadom špargljev pa smo naredili še korak dlje; pridelovati šparglje kot sezonsko zelenjavo na ekološki način. S projektom bomo pridobili sredstva za nakup prenosne namakalne naprave in izvedbo promocijskega Dneva špargljev, na katerem se bodo predstavili tudi pridelovalci omenjenih LAS- ov.

  S sodelovanjem v projektu uresničujemo izobraževalno – raziskovalno vlogo in podpiramo  nove priložnosti, s ciljem zagotavljanja prehranske varnosti in trajnosti.

  Romana Špes, koordinatorica projekta


  2024

  Usposabljanje Urbana oprema

  24. Dan šparljev

  Na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje smo v sredo, 15. 5. 2024, izvedli XXIV. tradicionalni Dan špargljev, ki je bil finančno podprt iz strani projekta Ko zadišijo zeli…

  1. maja goduje Zofija, ki po izročilu prinaša dež, zato smo glede na pretekle deževne dni s strahom pogledovali v nebo in upali, da nam bo prizanesla. Nebo je zdržalo, dan pa nam je postregel z zanimivim predavanjem g. Igorja Škerbota, specialista za zelenjadarstvo iz KGZS Zavoda Celje, ki je predstavil aktualne novosti v tehnologiji pridelave špargljev. Sledilo je predavanje na temo Biotičnega varstva špargljev, ki ga je pripravila ga. Iris Škerbot iz UVHVVR Ljubljane, zaključila pa ga je ga. Danica Korošec, profesorica na ŠHVU Celje s predstavitvijo Oblikovanja blagovne znamke Šolski šparglji.

  Po končanem predavanju je sledil še ogled šolskega nasada z demonstracijo pobiranja špargljev, kjer so sodelovale ga. Štefanija Kos Zidar, ga. Veronika Cvetko in ga. Romana Špes. V šolski kuhinji nas je ob koncu ogleda čakala  degustacija špargljevih jedi. Šparglji so v teh letih postali zaščitni znak šole, saj smo bili eni izmed prvih na tem področju, ki smo ljudi ozaveščali o introdukciji te delikatesne zelenjave nazaj na naše vrtove in jedilnike.

  Zapisala: Romana Špes

  galerija slik

   


  2023

  Usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije: pridelovalka zelišč/ pridelovalec zelišč

  Na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je v obdobju od 28.9.2023 do 14.11.2023 potekalo v okviru projekta Ko zadišijo zeli, usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije: pridelovalka zelišč/ pridelovalec zelišč.

  Usposabljanja se je udeležilo 20 udeležencev iz širšega območja LAS -ov, ki so v dnevih druženja spoznavali talne in klimatske dejavnike pridelave zelišč, spoznavali vzgojena zelišča in tista, ki so razširjena na prostem, čas in pogoje nabiranja, izdelovanja produktov iz zelišč, zakonodaje iz tega področja in še kaj bi se našlo. Usposabljanje je  vodilo 6 učiteljev naše šole s koordinatorico izobraževanja odraslih ter 2 zunanji sodelavki, kjer je pridelava zelišč njihova glavna panoga.

  Narava je bila do nas prijazna, saj  je lepo jesensko vreme dovoljevalo izvajati vse aktivnosti na prostem v skladu s programom.

  Ob koncu so udeleženci preverili svoje novo pridobljeno znanje na preverjanju in večina jih je usposabljanje uspešno zaključila s pridobitvijo potrdila o opravljenem usposabljanju.

  Med udeleženci so se stkale pristne vezi  in ob izmenjavi izkušenj in praktičnega znanja smo se vsi veliko naučili. Še posebej nas veseli, da so udeleženci spoznali šolo kot člen v verigi pri prenosu znanja.

  Romana Špes, koordinatorica projekta na šoli

   

 • Projekt Munera 3

  Projekt Munera 3


  »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

  Projekt MUNERA 3: Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022

  Naša šola  je kot konzorcijski partner vključena v projekt MUNERA 3: Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022, katerega vodilni partner je Šolski center Nova Gorica. Operacijo Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022 sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Namen javnega razpisa je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Programi so namenjeni zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

  Programi izobraževanja in usposabljanja so namenjeni zaposlenim osebam in so za udeležence brezplačni.

  Na naši šoli bomo v okviru tega projekta izvajali:

  50-urne programe usposabljanja in izpopolnjevanja:

   Na področju višjega šolstva je možno pridobiti višjo strokovno izobrazbo ali prekvalifikacijo na višješolski ravni izobraževanja.

  Kontakti:

  Nada Natek, koordinatorica
  Tel: 03 428 59 10
  Uradne ure: ponedeljek 10.00-11.00
   
   
  Erika Kramaršek
  Tel: 03 428 59 11
  Uradne ure: ponedeljek 10.00-11.00

  Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike: www.eu-skladi.si

 • Projekt Objem ZRSŠŠ: »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«

  Projekt Objem ZRSŠŠ: »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
     

  V šolskem letu 2017/18 se je naša šola vključila v nacionalni projekt z naslovom OBJEM (Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli), ki ga vodi Zavod za šolstvo RS.

  V projekt, ki je glede na vzgojno-izobraževalno delo naravnan vertikalno, so vključeni vrtci, osnovne šole in srednje šole.

  Sodelujoči konzorcijski partnerji pa so tudi:

  • Filozofska fakulteta (LJ),
  • Fakulteta za računalništvo in informatiko (LJ),
  • Pedagoška fakulteta Ljubljana,
  • Pedagoška fakulteta Maribor,
  • Pedagoški inštitut in
  • ZRSŠ

  Skupno sodeluje: 59 VIZ (19 razvojnih VIZ in 40 implementacijskih VIZ)

  V implementacijski skupini nas je: 8 vrtcev, 16 OŠ in 16 SŠ.

  Glavni namen in cilj projekta je dvig ravni bralne pismenosti in razvoj slovenščine, pri čemer je potrebno poudariti, da tu ne gre le za  slovenščino kot učni predmet, ampak tudi v veliki meri za slovenščino kot učni jezik pri vseh predmetih ter za slovenščino kot jezik strok.

  Poseben poudarke naj bi namenili tudi slovenščini kot drugemu ali  tujemu jeziku priseljencem in beguncem. Pri tem pa se ves čas poudarja pomen šolske knjižnice, ki naj bi bila povezovalna točka med poukom in razvojem bralne pismenosti.

  Na podlagi povedanega lahko ugotovimo, da prav vsak učenec in učitelj najde svoje mesto v projektu.

  Naloge šolskega projektnega tima (PT) – implementacijske šole so:

  • sodelovanje pri začetni in končni analizi stanja, evalvaciji in merjenju napredka bralne pismenosti,
  • preizkušanje didaktičnih pristopov in strategij,
  • udeležba na regijskih usposabljanjih, kjer aktivno sodelujejo ter nato posredujejo usvojeno na srečanjih projektnega tima na svoji šoli z aktivnim sodelovanjem in medsebojnimi hospitacijami,
  • sodelovanje pri pripravi in predstavitvi projekta in primerov praks,
  • sodelovanje v mrežah razvojnih in implementacijskih VIZ
  • druge naloge, ki se bodo v času izvajanja projekta izkazale za potrebne. 
 • Projekt Rastem s knjigo
  Projekt Rastem s knjigo

  Projekt Rastem s knjigo

  Projekt Rastem s knjigo izvajamo od leta 2009. "Rastem s knjigo" je nacionalni projekt, ki ga organizirajo Javna agencija za knjigo RS, Združenje slovenskih splošnih knjižnic, Ministrstvi za šolstvo in šport ter za kulturo RS v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev, Zavodom za šolstvo RS in Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije.

  Vsako leto je izbrano delo avtorja slovenskega mladinskega leposlovja. Delovna skupina, ki vključuje predstavnike sodelujočih institucij, pripravi natančne informacije o izvajanju projekta za šole in knjižničarje, v sodelovanju z založnikom in avtorji, ter promocijsko gradivo in predstavitveni filma za obe deli. 

  Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra ob mednarodnem dnevu pismenosti.

  Namen projekta je dvig motivacije za branje med mladimi in seveda obiska splošnih knjižnic, spodbujanje založnikov, da v založniške programe vključijo domače avtorje mladinske literature in promocija domačih avtorjev mladinske literature. Spletna stran projekta Rastem s knjigo je: http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo

 • Projekt SIO-2020

  Projekt SIO-2020

   

  Podatki o programu SIO-2020:

  https://www.arnes.si/sio-2020/

 • Mreženje šol za kakovost

  Mreženje šol za kakovost

  Posebna naloga: Mreženje šol za kakovost

  Naša šola v šolskem letu 2022/23 sodeluje pri posebni nalogi Zavoda republike Slovenije: Mreženje šol za kakovost.

  Namen naloge je podpora vzgojno-izobraževalnim zavodom (vrtcem, osnovnim šolam, srednjim šolam) pri izboljševanju procesa samoevalvacije in implementacija Zbirke kakovost ter spodbujanje mreženja med šolami.

  V okviru te naloge bomo sledili ciljem:

  1. Povezovanje razvojnih ciljev šole s standardi in kazalniki,
  2. Diskusija o merilih ter razvoj podrobnejših meril kot osnova za ugotavljanje doseganja ciljev,
  3. Razvoj pristopov za zbiranje in analizo podatkov,
  4. Izboljšanje procesa samoevalvacije na podlagi individualne in kolegialne povratne informacije (ZRSŠ šolam).

  Na šoli bomo v okviru te naloge zasledovali dva cilja:

  1. Izboljšati želimo gibalne sposobnosti dijakov s poudarkom na izboljšanju kondicije rok in trupa.
  2. Okrepiti želimo medsebojne odnose in spoštljivo komunikacijo na šoli med dijaki in med dijaki in učitelji.

   

   

 • Projekt Erasmus+ »Water Management«

  Projekt Erasmus+ »Water Management«

  V projekt z naslovom “Water management and renewable energy in horticultural education. Bio-Ret-Energy” je poleg naše šole, Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, vključenih še 5 partnerskih šol iz Belgije, Češke, Poljske, Španije in Francije.

  Upravljanje z vodami in obnovljivimi viri energije v hortikulturnem izobraževanju oz. Bio-Ret-Energy se nanaša na evropski zeleni dogovor, katerega cilj je, da postane EU območje s čistim okoljem, cenejšo energijo, pametnejšim upravljanjem naravnih virov, vključno z vodo, in ustvarjanjem novih delovnih mest. Prav upravljanje vodnih virov in obnovljivih virov energije v vrtnarstvu, je prednostna naloga Evropskega zelenega dogovora.

  Glavni cilji projekta so:

  • analiza in identifikacija vodnih virov ob podnebnih spremembah in izgubi biotske raznovrstnosti,
  • oblikovanje prednostnih nalog in strategij za boj proti pomanjkanju vode v EU,
  • ustvarjanje novih rešitev in izobraževalnih vsebin o gospodarjenju z vodnimi viri,
  • izvedba inovativnih rešitev za bioretenzijo in namakanje s podporo obnovljivih virov energije.

  Projekt bo trajal 3 leta, od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2026. Vsaka šola bo v okviru projekta organizirala tudi enotedenski seminar, na katerem bodo dijaki ter njihovi mentorji izmenjevali svoje kompetence, veščine in izkušnje. S skupno analizo, identifikacijo in razvojem strategij in prednostnih nalog želimo povečati znanje in ozaveščenost ljudi, tako o podnebnih spremembah, kot o pomenu trajnostnega razvoja v hortikulturi, s poudarkom na vodnih virih.

  Koordinatorici projekta: Romana Špes in Lidija Oblak


  Češka, kot je še ne poznamo

  V tednu od 15.4.2024 do 20.4.2024 je na srednji  poklicni šoli v Rajhradu na Češkem potekal seminar v okviru projekta Erasmus + z naslovom, Upravljanje z vodami, v katerega so poleg države gostiteljice vključene srednje šole z izobraževalnim programom iz področja hortikulture: Poljske, Francije, Španije, Belgije in Slovenije. Projekt je triletni in poteka že od začetka septembra 2023. S projektom želimo članice opozoriti na vse bolj vidne klimatske spremembe, s katerimi se soočamo in želimo poiskati primerne trajnostne rešitve tudi s hortikulturnega stališča. 

  Že v popoldanskih urah prvega delovnega dne smo ob prihodu predstavili izobraževalne programe posamezne šole in tudi problem klimatskih sprememb ter nakazali, v kateri smeri bi lahko iskali rešitev. V treh letih se bodo zvrstili podobni seminarji na vseh šolah udeleženkah v projektu. Češka šola je kot prva v izvedbi aktivnosti osvetlila problem iz naravovarstvenega stališča in nam je v zanimivem tednu ponudila različne poglede na urejanje okoljske problematike.

  V torek, 16. 4. 2024,  je bila zanimiva predstavitev primera razvoja krajine južne Moravske od pravdanine do današnjih dni, kjer smo si v okviru predstavitve v nadaljevanju ogledali še izkopanine mamuta.

  V bližini Prage smo si v sredo ogledali Observatorij Košetice, češko astrološko postajo. Poleg standardnih meritev temperature, svetlobe, relativne vlage zraka in tal, jakosti vetra, ter drugih meritev opravljajo še meritve ozona, ogljika, dušika, aluminija in kot edini v Evropi tudi količino živega srebra. Predstavili so nam različne aparature in metode merjenja. Na postaji merijo tudi  odboj svetlobe od tal in meritev difuzne svetlobe, ki v največji meri vpliva na aktivnost fotosinteze.
  Z različnimi spektrometri merijo kemično in fizikalno sestavo aerosolov, ki imajo negativno ali pozitivno delovanje na atmosfero.  Vse omenjene meritve opravljajo na 4 različnih višinah, ki jih omogoča stolp, visok 250 m.

  Spremljanje različnih parametrov je pomembno za kmetijstvo, ohranjanje zdravja ljudi, živali in rastlin ter spremljanje klimatskih sprememb.

  V drugem delu dneva smo si ogledali tako imenovani "mrtvi gozd", ki je pomembno spremenil krajino. Gozd, kjer je pred leti prevladovala smreka, je izsekan zaradi napada lubadarja. Na prerazmnožitev  lubadarja so vplivale suše v zadnjih letih in nepravilno gospodarjenje z gozdovi. Dan smo zaključili s pozitivnim zaključkom, saj je tudi v tem primeru narava najboljša rešiteljica;  gozd se uspešno tudi sam obnavlja. 

  V četrtek, 18. 4. 2024, smo pozornost namenili nepravilnostim, ki so nastale zaradi intenzivnega poljedelstva. Prva postojanka je bila Uherskeźho hratdište, kjer smo si ogledali  posledice sprememb porečij. Zaradi melioracij reka Morava v tem delu konstantno poplavlja. Nato smo se odpeljali do kmetije v Blatnički, ki leži na strani Belih Krpatov tik ob slovaški meji, kjer so nam prikazali napake monokulturnega kmetovanja. Zemlja je iztrošena, brez zadostne količine organske snovi, je brez strukture in ni sposobna zadržati dovolj vode. Z zasaditvijo visokodebelnih sadnih vrst na travnih površinah in zelenimi pasovi med njivami, so se vrnile živali, ki so potrebna za ekološko ravnotežje. V drugem delu smo se sprehodili po vrtovih  gradu v Lednicah.

  Zadnji dan seminarja smo na šoli v Rajhradu izdelovali  zelene strehe na pripravljeni podkostrukciji. Zelene strehe dokazano blažijo podnebne razmere, imajo okrasna vrednost, nižajo zračno temperaturo, pripomorejo k večji biodiveriteti in so dober izolator, prav tako pa v ekstremnih podnebnih razmerah; ob pojavu neurij, blažijo pritisk na infrastrukturo. Poznamo različne tipe zelenih streh: ekstenzivne, polintenzivne ter intenzivne strehe. Na koncu nas je čakala evalvacija seminarja in zaključno druženje.

  Na seminarju so se med udeleženci stkale pristne vezi; dijaki in mentorji smo med sabo izmenjali strokovne in pedagoške izkušnje. Pri ogledih smo spoznavali kulturne in zgodovinske lastnosti krajine, ki nas je očarala z več hektarskimi polji oljne ogrščice, z drevoredi, ki omejujejo tako glavne kot lokalne ceste ter jezikom, ki daje občutek, kot da si v pravljici. FOTOGALERIJA

  Zapisala: Romana Špes

   


  Langenlois – mesto vrtnarstva in vinogradništva

  V času od 2. 4. do 6. 4. 2024 je v avstrijskem Langenloisu potekal 18. seminar evropskih učiteljev hortikulture. Udeležilo se ga je 50 učiteljev iz 14 držav. S šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje sva se seminarja udeležili Veronika Cvetko in Lidija Oblak.

  Langenlois je mesto ob reki Kamp v avstrijski deželi Spodnja Avstrija. Slovi po svoji pridelavi vina in velja za največjo vinorodno okrožje Avstrije. Kraj je obdan s številnimi vinogradi in vsa vinska mesta, ki spadajo v občino Langenlois, so vredna obiska.  

  V kraju domuje vrtnarska šola (Gartenbauschule Langenlois), naša gostiteljica. Šolo obiskuje približno 350 dijakov in je specializirana za izobraževanje in usposabljanje na področju vrtnarstva, cvetličarstva in krajinarstva. Ponuja tudi mojstrske izpite s področja oblikovanja vrtov. V sklopu šole smo si v sredo dopoldan ogledali šolsko vrtnarijo, dvorano za krajinarstvo ter učne in razstavne vrtove. Popoldan nas je pot vodila v bližnji Krems, kjer se nahaja priznano izobraževalno središče (Weinkompetenzzentrum Krems), ki ponuja širok spekter programov o vinogradništvu in vinarstvu.  

  V četrtek dopoldan je na šoli potekal redni letni občni zbor društva učiteljev hortikulture, na katerem smo pregledali delo v preteklosti in načrtovali delo za prihodnost. Popoldan nas je pot vodila v Schiltern, kjer smo obiskali semensko banko (Arche Noah Saatgutarchiv) in razstavni vrt z bogato zakladnico kulturnih rastlin. Društvo Arche Noah se osredotoča na ohranjanje biotske raznovrstnosti in dediščine rastlinskih vrst. Njihova glavna dejavnost je ohranjanje starih, tradicionalnih sort semen zelenjave, sadja, zelišč in drugih rastlinskih vrst ter spodbuja uporabo teh semen med kmetovalci, vrtnarji in ljubitelji vrtov. Obiskali smo tudi doživljajski vrt, Kittenberger Erlebnisgarten. Ta priljubljena turistična destinacija ponuja edinstveno doživetje za obiskovalce vseh starosti. Ponaša se z raznolikimi tematskimi vrtovi, kot so zeliščni vrtovi, cvetlični vrtovi, vrtovi z zelenjavo in sadjem ter številnimi drugimi atrakcijami. Poleg raznolikih vrtov območje vključuje tudi otroško igrišče, labirint, učno pot, živalski vrt in številne druge poučne in zabavne dejavnosti. Obiskovalci lahko uživajo v sproščujočem okolju, raziskujejo različne vrste rastlin in se veliko naučijo o pomenu varovanja narave in okolja.  

  V petek smo si ogledali drevesnico Hameter (Stauden Hameter), kjer grositično prodajajo več kot več kot 2000 različnih rastlin in imajo več kot 600 strank po celotni Avstriji. So odgovorni do narave in si življenja brez ekološke proizvodnje in trajnosti ne morejo več predstavljati. Trajnice gnojijo izključno z organskimi gnojili in rastline z uporabo kompostnega čaja iz deževnikov ohranjajo vitalne in odporne na različne bolezni in škodljivce. Na posestvu Praskac (Praskac, Das Pflanzenland) so nas kar na traktorski prikolici popeljali na ogled drevesnice, saj upravljajo s približno 80 ha površin, na katerih sami pridelajo vse rastline, od vrtnic do listavcev in živih mej do dreves in grmovnic. V podjetju je več kot 120 zaposlenih, ki rastline vzgajajo, režejo, pridelujejo in skrbijo za njihovo dobro počutje. Te avtohtone rastline imajo posebno prednost, da so navajene na lokalno podnebje, prenesejo mraz, poletno vročino in zelo dobro prenašajo sušo. Sledil je še ogled vrtnega centra s široko paleto izdelkov in storitev za ljubitelje vrtnarjenja. Ponašajo pa se tudi s spletno prodajo, s katero so začeli že pred pandemijo in je zacvetela v času pandemije. Za zaključek seminarja smo obiskali vrtove Tullna (Die Garten Tulln), kjer je prva, izključno ekološko vzdrževana in zasnovana vrtna razstava, v Evropi. Uporabljajo le organska gnojila, biološka škropiva in ne uporabljajo šote. V 70 modelnih razstavnih vrtovih smo dobili ideje in navdih, kako lahko vrt, balkon ali teraso oblikujemo kot ekološko oazo dobrega počutja. 

  Udeleženci seminarja smo v tednu po veliki noči izmenjali primere dobrih praks ter načrtovali nadaljnje aktivnosti, kot so mednarodna tekmovanja, seminarji in izmenjave v okviru Erasmus+ projektov. Poslovili smo se polni novih idej in nepozabnih vtisov, hkrati pa se že veselimo vseh izmenjav v okviru Erasmus+ projektov,  10. mednarodnega tekmovanja mladih vrtnarjev v Nemčiji in naslednjega seminarja, ki bo v tednu po veliki noči 2025 v Luksemburgu.

  Lidija Oblak in Veronika Cvetko

   

 • UNESCO pridružena šola (ASPnet)

  UNESCO pridružena šola (ASPnet)

  V šolskem letu 2020/21 je naša šola uradno postala šola kandidatka v mreži Unesco ASPnet (ASP mreži) pridruženih šol. V tem letu še nismo smeli uporabljati logotipa Unesco ASPnet pridruženih šol, promovirali pa smo našo kandidaturo in usmerjenost šole po Unesco smernicah in izobraževanje po 4 Delorsovih stebrih.

  V okviru projekta sodelujemo s šolami članicami ASPnet Unesco mreže na regionalnem in nacionalnem nivoju ter obeležujemo svetovne in mednarodne dneve pri različnih predmetih in izobraževalnih programih. Sodelujemo v projektih glede na poslanstvo in poklicno usmerjenost naše šole, izobraževalnih programov, aktualnost in trajnostno naravnanost.

  V šolskem letu 2020/21 smo obeležili tudi svetovni UNESCO teden umetnosti, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Pripravili smo 4 dogodke oziroma dejavnosti.

  V šolskem letu 2021/22 smo uradno postali šola članica in nadaljujemo s poslanstvom UNESCO organizacije in mreže ASPnet pridruženih šol.


  LDP UNESCO NA ŠOLI ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE 2020 / 2021

  TEDEN UMETNOSTI na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

  The Little Prince A STORY ABOUT THE QUARANTINE


  Letno poročilo koordinatorja Unesco šole_2023

  UNESCO_Nacionalno srečanje Unesco šol, Semič, Bela krajina_september 2022

   

  UNESCO vrt, 2023

  Dediščina v rokah mladih_Medloške platane


   

   

 • Program React-EU

  Program React-EU

   

  ​​​

  ​​

  Program React-EU - IKT za VIZ je namenjen nadaljni podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah VIZ. Projekt bo podprl hibridno izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na  lokacijah VIZ.

  Podatki o projektu na spodnji povezavi:

  https://www.arnes.si/react-eu-ikt-za-viz/

  ​https://www.arnes.si/react-eu-ikt-za-viz/​

  ​​​​

 • Projekt Od setve do žetve - kar sejemo to žanjemo
  Projekt Od setve do žetve - kar sejemo to žanjemo

  Projekt Od setve do žetve - kar sejemo to žanjemo

  Na Čebelarski zvezi Slovenije se dobro zavedamo pomena ohranjanja okolja, saj je ravno narava tista, ki nas lahko bogato nagradi in nam ponuja izobilje vsega, kar potrebujemo za preživetje. Ohranjanje ajde, ki so jo še pred pol stoletja naši predniki pridelali v velikih količinah in posledično skrb za čebele, pomen lokalno pridelane hrane, osveščanje otrok, … vse to so vrednote, ki jih želimo obuditi.
   Zasnovali smo projekt z imenom od setve do žetve – kar sejemo to žanjemo, ki ima zelo pomenljiv naslov.
   
  V projekt smo vključili kmetijske šole, ki razpolagajo s kmetijskimi površinami in so pripravljene aktivno sodelovati pri projektu in na ta način prispevati k boljši razpoznavnosti ajde in ostalih hortikulturnih rastlin, ohranjanju narave in osveščanju dijakov in študentov kmetijskih šol in splošne javnosti.
   
 • Projekt RaST
  Projekt RaST

  Projekt RaST

  Projekt RaST (razvojno središče talentov), ki poteka med 2017 in 2020, je projekt, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izbralo kot središče kohezijske regije Vzhodna Slovenija na razpisu “Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene”.

  Projekt je namenjen dijakom, ki imajo vidne dosežke na tekmovanjih, pri raziskovalnih in umetniških nalogah in natečajih, kažejo izjemen interes in dosežke (za določene teme) pri pouku in izven njega, kar se kaže tudi z obiskovanjem ali izvajanjem dodatnih aktivnosti (tabori, poletne/zimske šole, izdelki, projekti) na področjih njihove nadarjenosti.

  Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje se je vanj vključila v šolskem letu 2019/20 in ga nadaljuje tudi v šolskem letu 2020/21 z naslovom Izdelava konstrukcij v vrtnarstvu in cvetličarstvu. Projekt se zaključi v decembru leta 2020. V okviru projekta  smo zaprosili za 10.000 eur sredstev za nabavo materialnih sredstev, za izobraževanje, za izvedbo strokovnih ekskurzij, za priprave na tekmovanja in udeležbo na tekmovanjih.

  V projektu sodeluje 15 nadarjenih dijakov ter 5 pridruženih dijakov

  Pripravila: Mojca Sodin

 • Projekt Digitrajni učitelj

  Projekt Digitrajni učitelj

  Ime projekta: Digitrajni učitelj

  Trajanje: 2023 – 2026

  Namen projekta

  Namen projekta Digitrajni učitelj je usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti.

  Cilji projekta

  Uspešno usposobiti najmanj 20.000 strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc in temeljnih vsebin računalništva in informatike, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti.

  Vzpostaviti več kot 40 razvojnih skupin ter usposobiti 700 multiplikatorjev, 130 svetovalcev VIZ in do 1.400 prenašalcev znanja.

  Vzpostaviti aktivne samoučeče se skupnosti VIZ, ki bodo imele trajnostni učinek tudi po izteku projekta financiranja z namenom kontinuiranega profesionalnega razvoja in prenosa v prakso.

  V projektu na ŠHVU Celje sodeluje 29 učiteljev in vodstvenih delavcev.

  Realizirana izobraževanja do 15.02.2024:

  Ime izobraževanja

  Št. ur. Izobraževanja

  Št. dni

  število udeležencev ŠHVU

  Mednarodna konferenca digitrajni učitelj udeležba preko spleta

  16

  2

  2

  Mednarodna konferenca digitrajni učitelj Webinar

  8

  1

  14

  MOCC Moja digitalna identiteta

  16

  2

  13

  MOST-V (MOCC) Varna raba interneta

  16

  2

  16

  Tisti, ki še niso uspeli opraviti vseh obveznosti so prijavili v ponovitveno izvedbo.

 • Projekt ZDRAVA ŠOLA

  Projekt ZDRAVA ŠOLA

  Tako kot v preteklih letih bomo tudi letos nadaljevali z aktivnostmi Zdrave šole.

  Načrt dela:

  • V sodelovanju z organizacijo Safe.si in zavoda Vozim bomo organizirali  predavanja z zanimivimi vsebinami ter tudi delavnice.
  • Dijake lahko še v večji meri spodbujamo k socialnemu delu (domovi starejših, Društvo prijateljev mladine. Rdeči križ, Karitas…), saj mnogi nekoristno preživljajo prosti čas oz. jim ga ostaja zelo veliko.
  • V šolski knjižnici imamo oglasno desko, na kateri bomo vsak mesec pripravili zanimive vsebine na določeno temo, seveda povezane z zdravjem v širšem pomenu.
  • Za sodelovanje bi prosili Zavod za zdravstveno varstvo Celje (z njimi je šola v preteklosti že zelo tesno sodelovala). Za dijake prvih letnikov bi z njihovo pomočjo pripravili predavanje, na katerem bi jih seznanili z delovanjem foruma tosemjaz.net .  
  • Predlagam, da za dijake v sodelovanju z učiteljico športne vzgoje pripravimo športne aktivnosti in ob koncu leta podelimo nagrado Zdravko tistemu razredu, kjer se bodo dijaki najbolj izkazali z aktivnim sodelovanjem in zdravim načinom življenja na sploh.

  Pripravila: Branka Turšič

   

 • Projekt usposabljanje mentorjev na učnem mestu

  Projekt usposabljanje mentorjev na učnem mestu

       

  Usposabljanje mentorjev 2023–2026 je projekt, ki omogoča BREZPLAČNO usposabljanje mentorjev dijakom oz. študentom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja v podjetjih pa tudi mentorjev vajencem.

  Na ŠHVU ga bomo v letu 2024 izvedli v štirih terminih:  v aprilu, maju, oktobru in novembru.

  Prvo usposabljanje bo potekalo 9., 10. in 11. aprila 2024 med 10.00 in 16.15.

  Drugo usposabljanje bo potekalo 14., 15. in 16. maja 2024 med 10.00 in 16.15.

  Podroben opis projekta

  Prijavnica - osnovno usposabljanje

   


   

 • PROJEKT »Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju«

  PROJEKT »Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju«

   

  Šola je v letošnjem letu vključena v projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, katerega nosilec je Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. Projekt je financiran s strani Sklada za podnebne spremembe v okviru Ministrstva za okolje in prostor.

  Aktivnosti projekta bodo usmerjene v razvoj, preizkušanje in evalviranje rešitev na področju srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja za:

  • oblikovanje celostnega programa o podnebnih spremembah,
  • celostno preoblikovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov na poti k trajnostnemu načinu delovanja ter zmanjševanja ekološkega odtisa,
  • sistematično vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v poklicno in strokovno izobraževanje in
  • krepitev kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev s področja VITR.

  AKCIJSKI NAČRT

  Andreja Gerčer


  Dejavnosti med 1. septembrom in 30. novembrom - galerija slik

   

   


  Podnebni tek - oktober 2022

  Dijaki in zaposleni Šole za hortikulture in vizualne umetnosti Celje smo se v sredo, 19. 10. 2022, v okviru Eko šole pridružili globalni podnebni iniciativi in sodelovali v Podnebnem teku.

  Dijaki naše šole so pod mentorstvom prof. Danice Korošec izdelali  trajnostno štafetno palico, ki jo bomo uporabili še ob kakšnih drugih priložnostnih. Z dijaki smo razmišljali o grozečih posledicah podnebnih  sprememb in iskali načine kako lahko z individualnimi in s skupnimi ukrepi prispevamo k izboljšanju okoljske problematike in zmanjšamo naš ogljični odtis. Dijaki in zaposleni smo skupaj pretekli  razdaljo štirih maratonov in si izmenjavali unikatno štafetno palico. S pretečeno razdaljo je vsak udeleženec podnebnega teka prispeval podporo  in s pretečeno razdaljo ter idejami prispeval pomemben delež h globalni preobrazbi zavesti, ki jo podnebni štafetni tek od Glasgowa do Sharm el-Sheikha spodbuja.

  Prišli smo do zaključkov, da je potrebno odločno napraviti korake h korenitim spremembam z odgovornim načinom življenja in varovanja narave, da si naš planet opomore. Udeleženci smo se strinjali, da je potrebno spremenjen način življenja z zdravim življenjskim slogom  vključiti v naš vsakdan.

     


  Podnebni cilji in vsebine v VIZ - SEPTEMBER 2023

  Podnebni cilji in vsebine v VIZ – nekaj utrinkov

  V četrtek, 21. 9. 2023, smo se v Ljubljani udeležili zaključnega dogodka projekta: Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, kjer smo aktivno sodelovali dve leti. 

     

     

   

   

  Preberi več

 • Projekt EKO ŠOLA

  Projekt EKO ŠOLA

  Naša šola je vključena v mednarodni program Ekošola, ki na enem mestu združuje:

  • orodje za učinkovit razvoj in izvajanje okoljskih vsebin po metodologiji sedmih korakov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v programu Ekošola,
  • eko skladovnico, zbirko dobrih okoljskih praks v programu Ekošola in okoljskih primerov drugih ustanov, društev in organizacij.


  ŠOLSKO LETO 2021/2022

  NAČRT DELA ZA LETO 2021-22

  Regijsko tekmovanje Ekokviz 2022

  V ponedeljek 10.januarja 2022 so se naši dijaki: Anže Kadunc, 4.dHT, Jaka Stropnik, 5.dHT in Tjaša Kajić, 3.AT udeležili regijskega tekmovanja Ekokviz. Tekmovanje je potekalo na daljavo. Tematika je bila evropska kohezijska politika. Omenjeni dijaki so dosegli solidno število točk in jim zato izrekam čestitke.

  Andreja Gerčer,  šolska mentorica tekmovanja

  EKOKVIZ, december 2021

  Dijaki naše šole so se v petek, 10.12., udeležili šolskega tekmovanja Ekokviz, ki poteka v sklopu projekta Ekošola. Temi sta bili zahtevni in sicer: evropska kohezijska politika in energetika.

  Najboljše rezultate so dosegli: Anže Kadunc, Karolina Ciglar , oba dijaka sta iz 4. dHT in Tjaša Kajić iz 3.AT. Omenjeni dijaki gredo na regijsko tekmovanje. Tudi ostali sodelujoči so dosegli visoko število točk.

  Čestitke vsem

  Čistilna akcija 18. 3. 2022

  Potekala je v okviru čistilne akcije mestne občine Celje. Udeležili smo se je vsi dijaki in učitelji šole.

  Organizirani v skupine smo očistili bližnjo okolico šole, uredili območje ob šolskem športnem igrišču in  šolski park. Odpadke pa smo pobrali tudi na površinah, ki obdajajo šolsko posestvo, ob poti, ki vodi od šole proti mestnemu središču, ob poti do reke Savinje in ob Savinji do Petrovč. Pobrane odpadke smo ločeno zbirali v rumenih in črnih vrečah in jih odlagali na ekološkem otoku pri šoli.

  POROČILO ZA ŠOLSKO LETO 2021-2022


  ŠOLSKO LETO 2022/2023

  NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

  EKOKVIZ - februar 2023

  Dijaka Anže Zavrl, 4.dHt in Tjaša Kajič, 4. AT sta se 22. 2. 2023 udeležila državnega tekmovanja Eko kviz. Oba sta se odlično odrezala. Anže je prejel bronasto priznanje, Tjaša pa srebrno priznanje.

  Obema iskreno čestitamo.

  mentorica Andreja Gerčer


   
  ALTERMED 2023 - PRIPRAVA RAZLIČNIH VRST KRUHA NA SLOVENSKEM
   
  V okviru sejma Altermed & GreenVita, ki je namenjen zdravemu načinu življenja in samooskrbi je sodelovala tudi naša šola. Med ostalimi ekošolami smo se predstavili s Pripravo različnih vrst kruha na slovenskem.
   

  POROČILO ZA ŠOLSKO LETO 2022-2023


  ŠOLSKO LETO 2023/2024

  EKOAKCIJSKI NAČRT 2023/2024

  POROČILO za šolsko leto 2023/2024 • EIP Vzpostavitev vzdrževalne selekcije čebulnic za pridelavo zdravega semena slovenskih sort česna in šalotke

  EIP Vzpostavitev vzdrževalne selekcije čebulnic za pridelavo zdravega semena slovenskih sort česna in šalotke

  Naša šola sodeluje s Centrom biotehnike in turizma Novo mesto, Kmetijskim inštitutom Slovenije, Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Kmetijsko gozdarskim zavodom Celje, semenarsko hišo Amarant in številnimi kmeti-pridelovalci česna in šalotke.

  Naziv projekta:

  VZPOSTAVITEV VZDRŽEVALNE SELEKCIJE ČEBULNIC ZA PRIDELAVO ZDRAVEGA SEMENA SLOVENSKIH SORT ČESNA (Allium sativa) IN ŠALOTKE (Allium cepa var. aggregatum)

  Povzetek

  Projekt izhaja iz potrebe slovenske semenarske pridelave česna in šalotke, ki se sooča z izjemno okuženostjo semenskega materiala slovenskih sort in vzpostavitvijo razvojno - raziskovalnega dela za permanentno odbiro in čiščenje semenskega materiala. Načrtovano je, da prva faza čiščenja poteka na Kmetijskem inštitutu Slovenije-u in Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, pri čemer se znanje prenese na Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma (sekundarni raziskovalni nivo). Grm Novo mesto bo tako prevzel vse do certificiranega semena. Za vzpostavitev trajnostne vzdrževalne selekcije je, poleg povezanosti raziskovalno razvojnega sektorja s semenarskimi hišami in pridelovalci, ključen prenos znanja in izdelava tehnoloških navodil za nadaljnjo pridelavo. Ključni učinki projekta so, poleg kakovostnega semenskega materiala in vzpostavitve vzdrževalne selekcije, tudi promocija semenarstva in uporabe slovenskih sort semenskega materiala. S tem se projekt naslanja na veliko težavo sodobnega, tudi slovenskega kmetijstva, to je izjemna erozija lokalnih, domačih, avtohtonih in predvsem domačim razmeram prilagojenih sort kmetijskih rastlin, popularizaciji pridelave v segmentu ekološke pridelave in odpiranje novih zaposlitvenih priložnosti na podeželju. Projekt se v velikem deležu nanašal na, z najboljšimi eksperti s področja semenarstva in statistike, zasnovo agrotehnoloških poskusov na kmetijskih gospodarstvih, s ciljem izdelave in razširjanja tehnoloških navodil. Projekt se bo smiselno nadgrajeval z različnimi pristopi prenosa znanj, popularizacije projekta, povezovanja pridelovalcev, javnih predstavitev na strokovnih in znanstvenih posvetih ipd. Projekt  tako sledi dvema pomembnima pridelovalnima ciljema slovenskega semenarstva: pridobivanju in vzdrževanju semenskega materiala slovenskih sort česna in šalotke primernega zdravstvenega stanja ter povečanju produktivnosti v pridelavi materiala slovenskih sort česna.

  Cilji

  1. Vzpostavitev sistema permanentnega čiščenja semena, vključujoč ocenjevanje prisotnosti nematod in s tem povezane problematike ter razvoja brezvirusnega semenskega materiala česna in šalotke. Gre za funkcionalno brezvirusni material, posamezni virusi v zelo nizki koncentraciji so lahko v brezvirusnem materialu še zmeraj prisotni – znanstveno je nemogoče zagotoviti 100 % brezvirusnost rastlinskega materiala, čeprav je ta izraz v redni uporabi) – v projektu Kmetijski inštitut Slovenije prenaša znanje na Grm Novo mesto, sočasno poteka ista naloga na šalotki na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. V projektu se vzpostavlja sistem in ne zagotavlja večjih količin brezvirusnega semenskega materiala za trg. Metodologija od izvornega osebka do novih (za in vivo) primernih pogojev traja po predvidenem protokolu. Po preteku nekaj let se vzpostavi komercialna linija pridelave brezvirusnega semenskega materiala slovenskih sort česna in šalotke.
  2. Prevzem znanja (prenos iz Kmetijskega inštituta Slovenije na Grm Novo mesto), materialov (donatorja oz. dobavitelja sta semenarska hiša Amarant ter Semenarna Ljubljana d.o.o.) in vzpostavitve celotnega življenjskega cikla pridelave brezvirusnega semenskega materiala slovenskih sort česna (od odbire in vivo, preko RRI dela v in vitro, do ponovne aklimatizacije in vivo ter komercialnega razmnoževanja) na Grmu Novo mesto.
  3. Intenzivnejše sodelovanje Kmetijskega inštituta Slovenije s komercialnimi semenarskimi hišami za vzpostavitev trajne komercialne pridelave brezvirusnega materiala slovenskih sort česna in šalotke, ob sočasni promociji slovenskih sort kmetijskih rastlin, semenarstva kot visoko zahtevne kmetijske panoge ter s ciljem povečati semenarsko pridelavo s Sloveniji, s poudarkom na pridelavi čebulnic.
  4. Zasnova in obdelava agrotehnoloških poskusov na visoki strokovni ravni, ki bodo osnova za izdelavo tehnoloških navodil za pridelavo semenske pridelave česna in šalotke.
  5. Prenos znanja agrotehnologije semenske pridelave česna in šalotke na druga kmetijska gospodarstva, med udeležence v kmetijskem izobraževanju, v strokovno javnost, agrarne novinarje itd.
  6. Strokovna in znanstvena objava vsebine in rezultatov projekta v času izvajanja projekta in po njem s ciljem več nivojske promocije projekta za doseganje njegovih vsebinskih učinkov.
  7. Razvoj projektne sheme kakovosti in načrta trženja proizvodov.
  8. Projektno partnerstvo nudi odlično priložnost za nadaljnje skupno razvojno – raziskovalno, panožno in poslovno sodelovanje ter daje možnost nadaljnjega razvoja podobnih vsebin, med katerimi je tudi namera Kmetijskega inštituta Slovenije, da se v daljšem časovnem obdobju očisti tudi ostale populacije slovenskih sort česna (tudi šalotke), ki jih hrani v svojih vzdrževalnih selekcijah.

  Pričakovani rezultati

  1. Uspešen prenos znanja za vzpostavitev sistema permanentnega čiščenja semena v postopku laboratorijskega dela, vključujoč ocenjevanje prisotnosti nematod in s tem povezane problematike ter razvoja brezvirusnega materiala semenskega materiala česna in šalotke iz Kmetijskega inštituta Slovenije na Grm Novo mesto.
  2. Dejanska vzpostavitev vzdrževalne selekcije česna (Allium sativa) in šalotke (Allium cepa aggregatum) slovenskih sort na Kmetijskem inštitutu, Grmu Novo mesto in semenarskih hišah.
  3. Izdelana tehnološka navodila za pridelovalce semenskega materiala česna in šalotke, s posebnim poudarkom na ekološki pridelavi, izdana v obliki priročnika (tiskana verzija in e-oblika).
  4. Izdelan in javno objavljen načrt trženja rezultatov projekta.
  5. Izdelana mreža splošnih in strokovnih promocijskih dogodkov, v okviru katerih bodo predstavljeni cilji projekta.
  6. Na osnovi številnih strokovnih in promocijskih aktivnosti projekta bo dosežena večja pridelava visokokakovostnega semenskega materiala, razvit trg in dosežen razvoj semenarstva.
 • Projekt MIND+

  Projekt MIND+

  Prenova poklicnega izobraževanja 2016-2021 - Model individualizacije+  (MIND+)

  Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje  je ena izmed petih šol, ki s programom vrtnar sodeluje v projektu MIND+. Cilj projekta je razvoj in preizkušanje modela izvajanja programov SPI v šolski obliki, ki bo vključeval učinkovite pristope, ukrepe in dejavnosti v odporo izvajanju prožnejših oblik poklicnega izobraževanja, ki omogočajo praktično usposobitev in individualni razvoj posameznika.

  V torek, 12. oktobra 2021 je na CPI potekala zaključna konferenca ESS projekta MIND + “Prenova poklicnega izobraževanja v letih 2016-2021” na kateri je sodelovala poleg drugih eminentnih gostov tudi ravnateljica Štefanija Kos Zidar, ki je spregovorila na temo kompetence prihodnosti in kako naj sodobna šola odgovarja na potrebe mladih ter s kakšnimi ukrepi naj šola podpira posamezne dijake na njihovi poti osebne in karierne rasti. Naša šola je bila ena izmed ostalih šol, ki smo bili aktivno vključeni v omenjenem projektu, ki temelji na individualizaciji pouka.

  Več o konferenci: https://cpi.si/aktualno/novice/uspesno-izpeljana-zakljucna-konferenca-ess-projekta-prenova-poklicnega-izobrazevanja-v-letih-2016-2021/

  Na okrogli mizi so sodelovali: Nataša Hafner, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport · Andrej Kos, Polycom Škofja Loka, d. o. o. · Mitja Korunovski, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije · Štefanija Kos Zidar, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje · Suzana Kerec, Zavod RS za zaposlovanje · dr. Boris Dular, Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje · dr. Klara S. Ermenc, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani · dr. Jörg Markowitsch, 3s Unternehmensberatung, Dunaj · Darko Mali, Center RS za poklicno izobraževanje.

 • Dvig digitalne kompetentnosti
  Dvig digitalne kompetentnosti

  Dvig digitalne kompetentnosti

  Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

  Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov).

   

  Preberi več

 • Projekt »Dan sajenja medovitih rastlin« 2022 (v sodelovanje s Čebelarsko zvezo Slovenije)
  Projekt »Dan sajenja medovitih rastlin« 2022 (v sodelovanje s Čebelarsko zvezo Slovenije)

  Projekt »Dan sajenja medovitih rastlin« 2022 (v sodelovanje s Čebelarsko zvezo Slovenije)

  Slovenski čebelarji se zelo dobro zavedamo pomembnosti ohranjanja čistega in zdravega okolja, saj že vsaka najmanjša sprememba v njem lahko zelo hitro vpliva na naravo, kar med prvimi občutijo naše čebele in ostali opraševalci. Zaradi tega se je Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) odločila, da naredi odločnejši korak in prevzame pobudo za zmanjševanje negativnega vpliva na okolje zaradi toplogrednih plinov, za katere smo vsi odgovorni.

  Zavedamo se, da takšen odločen korak poleg naše močne volje in želje po spremembi zahteva podporo celotne družbe in dobro strokovno znanje, ki so nam ga brez oklevanja ponudili na Zavodu za gozdove Slovenije. S svojim strokovnim delom bodo skrbeli, da se bodo ustrezna medovita drevesa sadila v primerno okolje, kot tudi strokovno pripravili navodila glede sajenja, vzdrževanja in nege medovitih dreves. Poleg samih medovitih drevesnih vrst želimo v naš projekt vključiti tudi ostale medovite rastline, zato smo zelo veseli že dogovorjenega sodelovanja s slovenskimi srednjimi kmetijskimi šolami: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Šolski center Ptuj - Šola za ekonomijo turizem in kmetijstvo, Biotehniški center Naklo, Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma in Šolski center Šentjur. K aktivnemu sodelovanju bomo povabili tudi vse nevladne organizacije, lokalne skupnosti, … ter nasploh vse Slovence, saj vsak lahko s sajenjem medovitih dreves prispeva svoj delež k projektu.

  Slovenski čebelarji dajemo pobudo celotnemu svetu, da se priključi našemu projektu, saj naš planet potrebuje sajenje medovitih dreves za ohranjanje okolja, za ohranjanje opraševalcev in s tem posledično za preživetje opraševalcev in s tem zagotavljanje opraševalnega servisa za pridelavo 70 % hrane.


  Sajenje medovitih rastlin - marec 2022

  V okviru projekta »Dan sajenja medovitih rastlin«, ki ga izvajamo s Čebelarsko zvezo Slovenije smo na šoli v okviru praktičnega pouka posadili medovite rastline.

  V sadovnjaku smo posadili 60 sadik malin, 60 sadik robid in 5 sadik divjih češenj. V šolskem parku pa smo posadili 5 sadik gorskega javorja in 5 sadik navadne smreke.