Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Projekti

 • Projekt usposabljanje mentorjev na učnem mestu

  Projekt usposabljanje mentorjev na učnem mestu

  Brezplačno usposabljanje mentorjev v podjetjih

  Med leti 2016 in 2021 na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje izvajamo brezplačna 24-urna usposabljanja mentorjev na deloviščih, ki želijo pridobiti pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki na praktičnem usposabljanju in/ali s študenti na praktičnem izobraževanju na delovišču.

  Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je eden izmed partnerjev konzorcija, ki je bil izbran na JR »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016–2021« in je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada.

  Usposabljanje je namenjeno (bodočim):

  • mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom (PUD)za dijake nižje poklicnega, srednje poklicnega, srednje strokovnega poklicno-tehniškega izobraževanja,
  • mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo praktično izobraževanje pri delodajalcih (PRI) za študente višjega strokovnega izobraževanja in
  • mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo druge formalne oblike praktičnega usposabljanja in izobraževanja za vajence.

  Pogoji za vključitev v program usposabljanja

  V program usposabljanja za mentorje dijakom na PUD se lahko vključi, kdor ima:

  • poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj ali
  • višješolsko izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

  V program usposabljanja za mentorje študentom na PRI se lahko vključi, kdor ima:

  • višješolsko izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

  Potek in program usposabljanja

  Program usposabljanja je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz 24 kontaktnih ur in 26 ur samostojnega dela za mentorje dijakom oz. 36 ur samostojnega dela za mentorje študentom.

  V okviru  kontaktnih ur bodo predavatelji zaobjeli sledeče vsebinske sklope:

  • Razvojne značilnosti mladostnika, psihološke osnove učenja in poučevanja ter komunikacija (RPK),
  • Strategije in metode praktičnega usposabljanja z delom (SMU),
  • Strategije in metode praktičnega izobraževanja (SPI).

  Predvidoma bo 24 ur razporejeno na tri dni, ki bodo razporejeni tako, da bo udeležencem omogočeno samostojno delo v obliki priprave zaključne naloge. Po uspešno opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo.

  Vabljeni, da obiščete spletno stran projekta http://www.usposabljanje-mentorjev.si

  Predvideni termini usposabljanj na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

  • V letu 2017: 1 izvedba v savinjski regiji,
  • V letu 2018: 1 izvedba v savinjski regiji,
  • V letu 2019: 1 izvedba v savinjski regiji (april 2019)

  Točni termini bodo določeni naknadno, v primeru dodatnih vprašanj nas kontaktirajte na

  Tel.: 03 428 59 00

 • Projekt Objem ZRSŠŠ: »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«

  Projekt Objem ZRSŠŠ: »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
     

  V šolskem letu 2017/18 se je naša šola vključila v nacionalni projekt z naslovom OBJEM (Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli), ki ga vodi Zavod za šolstvo RS.

  V projekt, ki je glede na vzgojno-izobraževalno delo naravnan vertikalno, so vključeni vrtci, osnovne šole in srednje šole.

  Sodelujoči konzorcijski partnerji pa so tudi:

  • Filozofska fakulteta (LJ),
  • Fakulteta za računalništvo in informatiko (LJ),
  • Pedagoška fakulteta Ljubljana,
  • Pedagoška fakulteta Maribor,
  • Pedagoški inštitut in
  • ZRSŠ

  Skupno sodeluje: 59 VIZ (19 razvojnih VIZ in 40 implementacijskih VIZ)

  V implementacijski skupini nas je: 8 vrtcev, 16 OŠ in 16 SŠ.

  Glavni namen in cilj projekta je dvig ravni bralne pismenosti in razvoj slovenščine, pri čemer je potrebno poudariti, da tu ne gre le za  slovenščino kot učni predmet, ampak tudi v veliki meri za slovenščino kot učni jezik pri vseh predmetih ter za slovenščino kot jezik strok.

  Poseben poudarke naj bi namenili tudi slovenščini kot drugemu ali  tujemu jeziku priseljencem in beguncem. Pri tem pa se ves čas poudarja pomen šolske knjižnice, ki naj bi bila povezovalna točka med poukom in razvojem bralne pismenosti.

  Na podlagi povedanega lahko ugotovimo, da prav vsak učenec in učitelj najde svoje mesto v projektu.

  Naloge šolskega projektnega tima (PT) – implementacijske šole so:

  • sodelovanje pri začetni in končni analizi stanja, evalvaciji in merjenju napredka bralne pismenosti,
  • preizkušanje didaktičnih pristopov in strategij,
  • udeležba na regijskih usposabljanjih, kjer aktivno sodelujejo ter nato posredujejo usvojeno na srečanjih projektnega tima na svoji šoli z aktivnim sodelovanjem in medsebojnimi hospitacijami,
  • sodelovanje pri pripravi in predstavitvi projekta in primerov praks,
  • sodelovanje v mrežah razvojnih in implementacijskih VIZ
  • druge naloge, ki se bodo v času izvajanja projekta izkazale za potrebne. 
 • Projekt Munera 3

  Projekt Munera 3


  »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

  Projekt MUNERA 3: Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022

  Naša šola  je kot konzorcijski partner vključena v projekt MUNERA 3: Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022, katerega vodilni partner je Šolski center Nova Gorica. Operacijo Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022 sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Namen javnega razpisa je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Programi so namenjeni zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

  Programi izobraževanja in usposabljanja so namenjeni zaposlenim osebam in so za udeležence brezplačni.

  Na naši šoli bomo v okviru tega projekta izvajali:

  50-urne programe usposabljanja in izpopolnjevanja:

   Na področju višjega šolstva je možno pridobiti višjo strokovno izobrazbo ali prekvalifikacijo na višješolski ravni izobraževanja.

  Kontakti:

  Nada Natek, koordinatorica
  Tel: 03 428 59 10
  Uradne ure: ponedeljek 10.00-11.00
   
   
  Erika Kramaršek
  Tel: 03 428 59 11
  Uradne ure: ponedeljek 10.00-11.00

  Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike: www.eu-skladi.si

 • Projekt MIND+

  Projekt MIND+

  Prenova poklicnega izobraževanja 2016-2021 - Model individualizacije+  (MIND+)

  Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje  je ena izmed petih šol, ki s programom vrtnar sodeluje v projektu MIND+. Cilj projekta je razvoj in preizkušanje modela izvajanja programov SPI v šolski obliki, ki bo vključeval učinkovite pristope, ukrepe in dejavnosti v odporo izvajanju prožnejših oblik poklicnega izobraževanja, ki omogočajo praktično usposobitev in individualni razvoj posameznika.

  V torek, 12. oktobra 2021 je na CPI potekala zaključna konferenca ESS projekta MIND + “Prenova poklicnega izobraževanja v letih 2016-2021” na kateri je sodelovala poleg drugih eminentnih gostov tudi ravnateljica Štefanija Kos Zidar, ki je spregovorila na temo kompetence prihodnosti in kako naj sodobna šola odgovarja na potrebe mladih ter s kakšnimi ukrepi naj šola podpira posamezne dijake na njihovi poti osebne in karierne rasti. Naša šola je bila ena izmed ostalih šol, ki smo bili aktivno vključeni v omenjenem projektu, ki temelji na individualizaciji pouka.

  Več o konferenci: https://cpi.si/aktualno/novice/uspesno-izpeljana-zakljucna-konferenca-ess-projekta-prenova-poklicnega-izobrazevanja-v-letih-2016-2021/

  Na okrogli mizi so sodelovali: Nataša Hafner, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport · Andrej Kos, Polycom Škofja Loka, d. o. o. · Mitja Korunovski, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije · Štefanija Kos Zidar, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje · Suzana Kerec, Zavod RS za zaposlovanje · dr. Boris Dular, Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje · dr. Klara S. Ermenc, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani · dr. Jörg Markowitsch, 3s Unternehmensberatung, Dunaj · Darko Mali, Center RS za poklicno izobraževanje.

 • Projekt EKO ŠOLA

  Projekt EKO ŠOLA

  Naša šola je vključena v mednarodni program Ekošola, ki na enem mestu združuje:

  • orodje za učinkovit razvoj in izvajanje okoljskih vsebin po metodologiji sedmih korakov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v programu Ekošola,
  • eko skladovnico, zbirko dobrih okoljskih praks v programu Ekošola in okoljskih primerov drugih ustanov, društev in organizacij.

   

  Regijsko tekmovanje Ekokviz

  V ponedeljek 10.januarja 2022 so se naši dijaki: Anže Kadunc, 4.dHT, Jaka Stropnik, 5.dHT in Tjaša Kajić, 3.AT udeležili regijskega tekmovanja Ekokviz. Tekmovanje je potekalo na daljavo. Tematika je bila evropska kohezijska politika. Omenjeni dijaki so dosegli solidno število točk in jim zato izrekam čestitke.

  Andreja Gerčer,  šolska mentorica tekmovanja

  EKOKVIZ, december 2021

  Dijaki naše šole so se v petek, 10.12., udeležili šolskega tekmovanja Ekokviz, ki poteka v sklopu projekta Ekošola. Temi sta bili zahtevni in sicer: evropska kohezijska politika in energetika.

  Najboljše rezultate so dosegli: Anže Kadunc, Karolina Ciglar , oba dijaka sta iz 4. dHT in Tjaša Kajić iz 3.AT. Omenjeni dijaki gredo na regijsko tekmovanje. Tudi ostali sodelujoči so dosegli visoko število točk.

  Čestitke vsem

  NAČRT DELA ZA LETO 2021-22

   

 • Projekt ZDRAVA ŠOLA

  Projekt ZDRAVA ŠOLA

  Tako kot v preteklih letih bomo tudi letos nadaljevali z aktivnostmi Zdrave šole.

  Načrt dela:

  • V sodelovanju z organizacijo Safe.si in zavoda Vozim bomo organizirali  predavanja z zanimivimi vsebinami ter tudi delavnice.
  • Dijake lahko še v večji meri spodbujamo k socialnemu delu (domovi starejših, Društvo prijateljev mladine. Rdeči križ, Karitas…), saj mnogi nekoristno preživljajo prosti čas oz. jim ga ostaja zelo veliko.
  • V šolski knjižnici imamo oglasno desko, na kateri bomo vsak mesec pripravili zanimive vsebine na določeno temo, seveda povezane z zdravjem v širšem pomenu.
  • Za sodelovanje bi prosili Zavod za zdravstveno varstvo Celje (z njimi je šola v preteklosti že zelo tesno sodelovala). Za dijake prvih letnikov bi z njihovo pomočjo pripravili predavanje, na katerem bi jih seznanili z delovanjem foruma tosemjaz.net .  
  • Predlagam, da za dijake v sodelovanju z učiteljico športne vzgoje pripravimo športne aktivnosti in ob koncu leta podelimo nagrado Zdravko tistemu razredu, kjer se bodo dijaki najbolj izkazali z aktivnim sodelovanjem in zdravim načinom življenja na sploh.

  Pripravila: Branka Turšič

   

 • Projekt Rastem s knjigo

  Projekt Rastem s knjigo

  Projekt Rastem s knjigo izvajamo od leta 2009. "Rastem s knjigo" je nacionalni projekt, ki ga organizirajo Javna agencija za knjigo RS, Združenje slovenskih splošnih knjižnic, Ministrstvi za šolstvo in šport ter za kulturo RS v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev, Zavodom za šolstvo RS in Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije.

  Vsako leto je izbrano delo avtorja slovenskega mladinskega leposlovja. Delovna skupina, ki vključuje predstavnike sodelujočih institucij, pripravi natančne informacije o izvajanju projekta za šole in knjižničarje, v sodelovanju z založnikom in avtorji, ter promocijsko gradivo in predstavitveni filma za obe deli. 

  Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra ob mednarodnem dnevu pismenosti.

  Namen projekta je dvig motivacije za branje med mladimi in seveda obiska splošnih knjižnic, spodbujanje založnikov, da v založniške programe vključijo domače avtorje mladinske literature in promocija domačih avtorjev mladinske literature. Spletna stran projekta Rastem s knjigo je: http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo

 • Projekt Od setve do žetve - kar sejemo to žanjemo
  Projekt Od setve do žetve - kar sejemo to žanjemo

  Projekt Od setve do žetve - kar sejemo to žanjemo

  Na Čebelarski zvezi Slovenije se dobro zavedamo pomena ohranjanja okolja, saj je ravno narava tista, ki nas lahko bogato nagradi in nam ponuja izobilje vsega, kar potrebujemo za preživetje. Ohranjanje ajde, ki so jo še pred pol stoletja naši predniki pridelali v velikih količinah in posledično skrb za čebele, pomen lokalno pridelane hrane, osveščanje otrok, … vse to so vrednote, ki jih želimo obuditi.
   Zasnovali smo projekt z imenom od setve do žetve – kar sejemo to žanjemo, ki ima zelo pomenljiv naslov.
   
  V projekt smo vključili kmetijske šole, ki razpolagajo s kmetijskimi površinami in so pripravljene aktivno sodelovati pri projektu in na ta način prispevati k boljši razpoznavnosti ajde in ostalih hortikulturnih rastlin, ohranjanju narave in osveščanju dijakov in študentov kmetijskih šol in splošne javnosti.
   
 • Projekt Erasmus + »Green line of life«

  Projekt Erasmus + »Green line of life«

  S sodelovanjem v projektu Erasmus + z naslovom »Green line of life« želimo usmeriti dijake in študente na oblikovanje notranjega in zunanjega prostora na drugačen, sodoben način. Projekt, v katerega so poleg naše šole vključene še šole iz Francije, Luksemburga, Nemčije in Češke,  poteka od 1.1.2020 do 31.8.2022.

  Svet se spreminja, spreminja se tudi način življenja, kar se odraža tudi v načinu in obsegu oblikovanja bivalnega prostora.  Na  spremembe moramo pripraviti tudi naše dijake. Obveznim vsebinam učnih načrtov bomo dodali vsebine, ki bodo v nekaj letih odgovor in izziv na probleme človeštva. Ljudje bomo vse več časa preživljali v službah, šolah, zato mora naš bivalno življenjski prostor ponujati možnost sprostitve in dobrega počutja. Projekt »Green line of life« ponuja aktivnosti partnerjev, ki sledijo trendom v oblikovanju notranjega in zunanjega prostora in predvidevanjem, da bo do leta 2050 na svetu živelo 9 milijard ljudi, večina jih bo živela v mestih.

  Javne površine, za katere se smatrajo površine okrog in v šolah, javnih ustanovah, domovih za ostarele, zelenih otokih v mestih, postajajo v življenju sodobnega človeka vse pomembnejše. Pogostokrat pa je njihova površina omejena. V  svojih aktivnostih bomo ponudili rešitev v oblikovanju zanimivih vrtov in dekoracij v notranjosti in okrog javnih zavodov, ki bodo služili v izobraževalne in družabne namene. Pomembna rešitev pomanjkanja prostora je tudi oblikovanje vertikalnih vrtov, ki predstavljajo lahko ozelenitev tako notranjih kot zunanjih sten. Poznanih je več sistemov urejanja vertikalnih sten, ki jih lahko uporabljamo v dekorativne namene ali za pridelavo hrane.

  Vsak izmed partnerjev bo v tej luči organiziral enotedenski seminar, na katerem bodo dijaki in študenti ter njihovi mentorji iz različnih držav izmenjevali svoje kompetence, veščine in izkušnje. S pridobljenimi izkušnjami bodo lažje vstopali na prosti trg delovne sile v evropskih državah.

  Projekt »Green line of life« podpira idejo, da naj bi bila naša bivalna okolja naravni ekosistem, ki bi omogočal življenje v sožitju z naravo.

   

  Koordinatorici projekta: Lidija Oblak in Romana Špes

 • Projekt RaST
  Projekt RaST

  Projekt RaST

  Projekt RaST (razvojno središče talentov), ki poteka med 2017 in 2020, je projekt, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izbralo kot središče kohezijske regije Vzhodna Slovenija na razpisu “Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene”.

  Projekt je namenjen dijakom, ki imajo vidne dosežke na tekmovanjih, pri raziskovalnih in umetniških nalogah in natečajih, kažejo izjemen interes in dosežke (za določene teme) pri pouku in izven njega, kar se kaže tudi z obiskovanjem ali izvajanjem dodatnih aktivnosti (tabori, poletne/zimske šole, izdelki, projekti) na področjih njihove nadarjenosti.

  Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje se je vanj vključila v šolskem letu 2019/20 in ga nadaljuje tudi v šolskem letu 2020/21 z naslovom Izdelava konstrukcij v vrtnarstvu in cvetličarstvu. Projekt se zaključi v decembru leta 2020. V okviru projekta  smo zaprosili za 10.000 eur sredstev za nabavo materialnih sredstev, za izobraževanje, za izvedbo strokovnih ekskurzij, za priprave na tekmovanja in udeležbo na tekmovanjih.

  V projektu sodeluje 15 nadarjenih dijakov ter 5 pridruženih dijakov

  Pripravila: Mojca Sodin

 • EIP Vzpostavitev vzdrževalne selekcije čebulnic za pridelavo zdravega semena slovenskih sort česna in šalotke

  EIP Vzpostavitev vzdrževalne selekcije čebulnic za pridelavo zdravega semena slovenskih sort česna in šalotke

  Naša šola sodeluje s Centrom biotehnike in turizma Novo mesto, Kmetijskim inštitutom Slovenije, Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Kmetijsko gozdarskim zavodom Celje, semenarsko hišo Amarant in številnimi kmeti-pridelovalci česna in šalotke.

  Naziv projekta:

  VZPOSTAVITEV VZDRŽEVALNE SELEKCIJE ČEBULNIC ZA PRIDELAVO ZDRAVEGA SEMENA SLOVENSKIH SORT ČESNA (Allium sativa) IN ŠALOTKE (Allium cepa var. aggregatum)

  Povzetek

  Projekt izhaja iz potrebe slovenske semenarske pridelave česna in šalotke, ki se sooča z izjemno okuženostjo semenskega materiala slovenskih sort in vzpostavitvijo razvojno - raziskovalnega dela za permanentno odbiro in čiščenje semenskega materiala. Načrtovano je, da prva faza čiščenja poteka na Kmetijskem inštitutu Slovenije-u in Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, pri čemer se znanje prenese na Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma (sekundarni raziskovalni nivo). Grm Novo mesto bo tako prevzel vse do certificiranega semena. Za vzpostavitev trajnostne vzdrževalne selekcije je, poleg povezanosti raziskovalno razvojnega sektorja s semenarskimi hišami in pridelovalci, ključen prenos znanja in izdelava tehnoloških navodil za nadaljnjo pridelavo. Ključni učinki projekta so, poleg kakovostnega semenskega materiala in vzpostavitve vzdrževalne selekcije, tudi promocija semenarstva in uporabe slovenskih sort semenskega materiala. S tem se projekt naslanja na veliko težavo sodobnega, tudi slovenskega kmetijstva, to je izjemna erozija lokalnih, domačih, avtohtonih in predvsem domačim razmeram prilagojenih sort kmetijskih rastlin, popularizaciji pridelave v segmentu ekološke pridelave in odpiranje novih zaposlitvenih priložnosti na podeželju. Projekt se v velikem deležu nanašal na, z najboljšimi eksperti s področja semenarstva in statistike, zasnovo agrotehnoloških poskusov na kmetijskih gospodarstvih, s ciljem izdelave in razširjanja tehnoloških navodil. Projekt se bo smiselno nadgrajeval z različnimi pristopi prenosa znanj, popularizacije projekta, povezovanja pridelovalcev, javnih predstavitev na strokovnih in znanstvenih posvetih ipd. Projekt  tako sledi dvema pomembnima pridelovalnima ciljema slovenskega semenarstva: pridobivanju in vzdrževanju semenskega materiala slovenskih sort česna in šalotke primernega zdravstvenega stanja ter povečanju produktivnosti v pridelavi materiala slovenskih sort česna.

  Cilji

  1. Vzpostavitev sistema permanentnega čiščenja semena, vključujoč ocenjevanje prisotnosti nematod in s tem povezane problematike ter razvoja brezvirusnega semenskega materiala česna in šalotke. Gre za funkcionalno brezvirusni material, posamezni virusi v zelo nizki koncentraciji so lahko v brezvirusnem materialu še zmeraj prisotni – znanstveno je nemogoče zagotoviti 100 % brezvirusnost rastlinskega materiala, čeprav je ta izraz v redni uporabi) – v projektu Kmetijski inštitut Slovenije prenaša znanje na Grm Novo mesto, sočasno poteka ista naloga na šalotki na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. V projektu se vzpostavlja sistem in ne zagotavlja večjih količin brezvirusnega semenskega materiala za trg. Metodologija od izvornega osebka do novih (za in vivo) primernih pogojev traja po predvidenem protokolu. Po preteku nekaj let se vzpostavi komercialna linija pridelave brezvirusnega semenskega materiala slovenskih sort česna in šalotke.
  2. Prevzem znanja (prenos iz Kmetijskega inštituta Slovenije na Grm Novo mesto), materialov (donatorja oz. dobavitelja sta semenarska hiša Amarant ter Semenarna Ljubljana d.o.o.) in vzpostavitve celotnega življenjskega cikla pridelave brezvirusnega semenskega materiala slovenskih sort česna (od odbire in vivo, preko RRI dela v in vitro, do ponovne aklimatizacije in vivo ter komercialnega razmnoževanja) na Grmu Novo mesto.
  3. Intenzivnejše sodelovanje Kmetijskega inštituta Slovenije s komercialnimi semenarskimi hišami za vzpostavitev trajne komercialne pridelave brezvirusnega materiala slovenskih sort česna in šalotke, ob sočasni promociji slovenskih sort kmetijskih rastlin, semenarstva kot visoko zahtevne kmetijske panoge ter s ciljem povečati semenarsko pridelavo s Sloveniji, s poudarkom na pridelavi čebulnic.
  4. Zasnova in obdelava agrotehnoloških poskusov na visoki strokovni ravni, ki bodo osnova za izdelavo tehnoloških navodil za pridelavo semenske pridelave česna in šalotke.
  5. Prenos znanja agrotehnologije semenske pridelave česna in šalotke na druga kmetijska gospodarstva, med udeležence v kmetijskem izobraževanju, v strokovno javnost, agrarne novinarje itd.
  6. Strokovna in znanstvena objava vsebine in rezultatov projekta v času izvajanja projekta in po njem s ciljem več nivojske promocije projekta za doseganje njegovih vsebinskih učinkov.
  7. Razvoj projektne sheme kakovosti in načrta trženja proizvodov.
  8. Projektno partnerstvo nudi odlično priložnost za nadaljnje skupno razvojno – raziskovalno, panožno in poslovno sodelovanje ter daje možnost nadaljnjega razvoja podobnih vsebin, med katerimi je tudi namera Kmetijskega inštituta Slovenije, da se v daljšem časovnem obdobju očisti tudi ostale populacije slovenskih sort česna (tudi šalotke), ki jih hrani v svojih vzdrževalnih selekcijah.

  Pričakovani rezultati

  1. Uspešen prenos znanja za vzpostavitev sistema permanentnega čiščenja semena v postopku laboratorijskega dela, vključujoč ocenjevanje prisotnosti nematod in s tem povezane problematike ter razvoja brezvirusnega materiala semenskega materiala česna in šalotke iz Kmetijskega inštituta Slovenije na Grm Novo mesto.
  2. Dejanska vzpostavitev vzdrževalne selekcije česna (Allium sativa) in šalotke (Allium cepa aggregatum) slovenskih sort na Kmetijskem inštitutu, Grmu Novo mesto in semenarskih hišah.
  3. Izdelana tehnološka navodila za pridelovalce semenskega materiala česna in šalotke, s posebnim poudarkom na ekološki pridelavi, izdana v obliki priročnika (tiskana verzija in e-oblika).
  4. Izdelan in javno objavljen načrt trženja rezultatov projekta.
  5. Izdelana mreža splošnih in strokovnih promocijskih dogodkov, v okviru katerih bodo predstavljeni cilji projekta.
  6. Na osnovi številnih strokovnih in promocijskih aktivnosti projekta bo dosežena večja pridelava visokokakovostnega semenskega materiala, razvit trg in dosežen razvoj semenarstva.
 • UNESCO pridružena šola (ASPnet)

  UNESCO pridružena šola (ASPnet)

 • Projekt SIO-2020

  Projekt SIO-2020

   

  Podatki o programu SIO-2020:

  https://www.arnes.si/sio-2020/

 • Program React-EU

  Program React-EU

   

  ​​​

  ​​

  Program React-EU - IKT za VIZ je namenjen nadaljni podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah VIZ. Projekt bo podprl hibridno izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na  lokacijah VIZ.

  Podatki o projektu na spodnji povezavi:

  https://www.arnes.si/react-eu-ikt-za-viz/

  ​https://www.arnes.si/react-eu-ikt-za-viz/​

  ​​​​