Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola

Fotografski tehnik

Naziv strokovne izobrazbe: FOTOGRAFSKI TEHNIK/TEHNICA

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje traja štiri leta.
Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.
VPISNI POGOJI
V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.
Za vpis v izobraževalni program je potreben uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti.
O ZNAČILNOSTIH POKLICA
Program je namenjen dijakom, ki jih veseli fotografiranje na različnih področjih, fotografiranje in snemanje s fotografsko in snemalno opremo, obdelovanje slikovnega gradiva, delo v fotografskih laboratorijih …  Poklic fotografskega tehnika je ustvarjalen in zanimiv. Fotograf nam s fotografijo odkriva dogajanja, ki so trajala le delček sekunde, kot je zmaga atleta na tekmovanju, ali pa dogodke, ki so potekali dalj časa, npr. faze sončnega mrka.
PROGRAM USPOSOBI DIJAKE ZA:
 • fotografiranje na področju klasičnih fotografskih tem v ateljeju in na prostem (pokrajinska, portretna, reportažna in arhitekturna fotografija),
 • fotografiranje na področju komercialne in tehnične fotografije (modna, reklamna, industrijska in reprodukcijska fotografija),
 • fotografiranje na področju znanstvene in tehnične fotografije (mikro in mikroskopska fotografija ter fotografija v arhivske namene, medicine, arheologije, varstva okolja, restavratorstva in kartografije),
 • fotografiranje na področju beleženja dogodkov (novinarska in reportažna fotografija),
 • fotografiranje z analogno in digitalno fotografsko opremo,
 • snemanje s filmsko in video snemalno kamero,
 • delo s programi za vektorsko grafiko in obdelavo digitalnega slikovnega gradiva,
 • delo v fotografskih laboratorijih za črno belo in barvno fotografijo ter
 • samostojno vodenje in delo v obrtni fotografski delavnici.
POKLICNA MATURA
Dijaki zaključijo šolanje s poklicno maturo, ki je sestavljena iz:
 • obveznega dela:
  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz fotografije.
 • izbirnega dela:
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek in zagovor.
MOŽNOSTI ZA NAPREJ:
 • takojšnja zaposlitev ali
 • nadaljevanje izobraževanja na višjih in visokošolskih študijskih programih, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi na univerzitetnih študijskih programih, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

PREDMETNIK
Oznaka
Programske enote
Obvezno/ izbirno
Skupno število ur
Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1
Slovenščina
obvezno
487
24
P2
Tuji jezik
obvezno
417
20
P3
Matematika
obvezno
383
19
P4
Zgodovina
obvezno
102
5
P5
Geografija
obvezno
68
3
P6
Sociologija
izbirno
68
3
P7
Psihologija
izbirno
68
3
P8
Fizika
obvezno
70
3
P9
Kemija
obvezno
70
3
P10
Biologija
obvezno
70
3
P11
Športna vzgoja
obvezno
340
14
Skupaj A
 
2075
97
B – Strokovni moduli
M1
Umetnostna zgodovina
obvezno
136
6
M2
Podjetništvo in trženje
obvezno
68
3
M3
Fotografska tehnika
obvezno
306
16
M4
Tehnologija fotografskih procesov
obvezno
136
7
M5
Fotografsko oblikovanje
obvezno
408
22
M6
Kompozicija fotografije
obvezno
272
14
M7
Digitalna obdelava slike
obvezno
204
11
M8
Avdio-vizualna sporočila
obvezno
102
5
M9
Montaža avdio-vizualnih posnetkov
izbirno
68
3
M10
Osvetljevanje pri snemanju
izbirno
68
3
M11
Multimedijska produkcija
izbirno
68
3
M12
Oblikovanje vizualnih sporočil
izbirno
68
3
Skupaj B
 
1768
90
Od tega minimalno za praktično izobraževanje:
C- Praktično izobraževanje v šoli
 
Praktični pouk
750
30
Č – Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom
152
6
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela
Aktivno državljanstvo
35
2
Interesne dejavnosti
317
13
Skupaj D
352
15
E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum
578
28
Skupaj pouka (A+B+E)
4421
215
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)
902
36
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)
4773
230
Skupaj (A+B+Č+D+E)
4925
236
Poklicna matura (izdelek in zagovor)
4
Skupaj kreditnih točk
240
Pojasnila k predmetniku:
Izbirni predmeti: šola oziroma dijak izbere psihologijo ali sociologijo.
Vsebine splošnoizobraževalnega predmeta Umetnost so vključene v strokovne module Umetnostna zgodovina, Kompozicija fotografije in Avdio-vizualna sporočila.
Izbirni strokovni moduli: šola oziroma dijak izbere dva izmed strokovnih modulov od M9 do M12.