Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola

Hortikulturni tehnik (SSI)

Pridobljen poklic: HORTIKULTURNI TEHNIK
Program traja štiri leta in je ovrednoten z 240KT

VPISNI POGOJI:

 • končana osnovnošolska izobrazba ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje ali
 • končano enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

KAJ SE DIJAK NAUČI

Poiskati smisel in pomen izobrazbe s področja hortikulture.

Poleg tega pa še:

 • načrtovati, organizirati in voditi dela v vrtnarstvu in hortikulturi,
 • poiskati možnosti in priložnosti za zaposlitev v vrtnarstvu oz. hortikulturi,
 • uporabljati načela trajnostnega razvoja,
 • promovirati in tržiti vrtnarske, cvetličarske in hortikulturne proizvode in storitve,
 • spoznati logistiko in logistične modele v hortikulturi,
 • spoznati tehnologije v vrtnarstvu in hortikulturi,
 • sooblikovati in urejati kulturno in urbano krajino ter ohranjati naravno krajino,
 • oblikovati bivalni in poslovni prostor s cvetjem,
 • oblikovati in urejati okolje z rastlinami.

KAJ NUDI PROGRAM HORTIKULTURNI TEHNIK?

Praktično izobraževanje je v prenovljenih programih vključeno v tako imenovane module (bivše predmete).

Dijaki lahko izbirajo posamezne module glede na svoje interese in interese delovnega okolja, iz katerega prihajajo.

Praktično usposabljanje z delom se lahko izvaja pri delodajalcih in omogoča povezovanje dijakov z delovnim in poslovnim procesom ter doseganje ciljev in poklicnih kompetenc, ki jih šola ne more zagotoviti.

Praktično usposabljanje z delom v delovnem procesu poteka na podlagi sklenjene:

 • individualne učne pogodbe med delodajalcem in dijakom ali
 • kolektivne učne pogodbe med delodajalcem in šolo.

Odprti kurikulum omogoča povezovanje interesov delovnega okolja v regiji s šolo. V odprtem kurikulumu šola lahko ponudi najrazličnejše strokovne module, ki bogatijo poklic hortikulturnega tehnika in so v interesu določene regije ali lokalnega okolja.

KONČANJE PROGRAMA: poklicna matura.

MOŽNOSTI ZA NAPREJ:

 • takojšnja zaposlitev ali
 • nadaljevanje izobraževanja na višjih in visokih strokovnih šolah ter s pridobitvijo petega predmeta tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih prve stopnje.

Predmetnik programa Hortikulturni tehnik SSI

Programska enota Skupno število ur
Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina 476
Tuji jezik 408
Matematika 374
Umetnost 68
Zgodovina * 102
Geografija 68
Sociologija 68
Fizika 68
Biologija 170
Kemija 170
Športna vzgoja 340
 
Strokovni moduli
Informatika in poslovno komuniciranje 102
Trajnostni razvoj 102
Podjetništvo in trženje 102
Pridelava okrasnih rastlin 102
Vrtnarska mehanizacija 102
Osnove krajinarstva 136
Logistika v vrtnarstvu 102
Specialno varstvo rastlin 102
Osnove hortikulturnega oblikovanja 102
Trženje in prom. slovenskih proizvodov in storitev 102
Osnove vrtnarske tehnologije 136
Tehnologija v hortikulturi 306
 
Odprti kurikul
Ekološko pridelovanje hortikulturnih rastlin 102
Poslovno komuniciranje z osnovami nemščine 68
Slovenščina – funkcionalno opismenjevanje 68
Uporabna matematika 68
Strokovna terminologija v tujem jeziku 68
Osebne finance 32
Načrtovanje in oblikovanje vrtov 65
Trendi v floristiki in aranžerstvu 70
Zelišča in dišavnice 53
Biotično varstvo rastlin 52
 
Praktično usposabljanje z delom 152
 
Interesne dejavnosti 352