Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Snovanje vizualnih komunikacij in trženja

Predmetnik: Snovanje vizualnih komunikacij in trženja

Poklicno-specifične kompetence:

 • zagotavlja profesionalnost in kakovost medosebnega in poslovnega sporazumevanja in obvlada strategije kakovostne komunikacije, tudi na medkulturni ravni s pozitivnim odnosom do drugačnosti, razume in sprejema ljudi iz različnih kulturnih okolij;
 • uporablja informacijsko – komunikacijsko tehnologijo (IKT) pri iskanju virov in literature, pri samostojni obdelavi podatkov, izdelavi in oblikovanju celostne grafične podobe in predstavitvah v tujem jeziku;
 • sistematično pristopa k zbiranju, urejanju in shranjevanju podatkov in informacij in jih obdela in analizira z enostavnimi statističnimi metodami in osnovnimi metodami finančnega poslovanja;
 • spremlja in upošteva trende na področju dejavnosti vizualnih komunikacij in trženja ter oblikovanja;
 • uporablja posebnosti dejavnosti vizualnih komunikacij in trženja ter koordinira aktivnosti med različnimi izvajalci;
 • upravlja delovni proces, spremlja in kontrolira delo v strokovnem timu in organizacijo dela;
 • sodeluje v strokovnem timu pri načrtovanju, oblikovanju, predstavitvi in trženju novih storitev, proizvodov, programov in izdelkov;
 • pozna umetnostno-zgodovinske stile, smeri in gibanja in jih ustrezno vključuje v koncept svojega dela;
 • uporablja vire in učinke svetlobe in osvetljevanja, obliko, barvo in ostale oblikovne elemente pri promociji podjetja in prodaje;
 • načrtuje in organizira dogodke, promocije in srečanja;
 • pridobiva in uporablja predstavitvena sredstva in materiale, ki so okolju prijazni in ekonomični;
 • načrtuje, koordinira in izvaja projekte naročnikov in izvajalcev;
 • kreativno razvija in izvaja koncepte vizualnega oblikovanja, ki izražajo filozofijo podjetja oziroma naročnika;
 • načrtuje in oblikuje prodajne, predstavitvene in razstavne prostore;
 • obvlada principe reševanja nezadovoljstva uporabnikov in reklamacij;
 • izvaja metode ozaveščanja in spreminjanja vedenjskih vzorcev uporabnikov;
 • svetuje uporabniku pri oblikovanju celostne grafične podobe (za različne priložnosti);
 • usposablja uporabnika za pravilno uporabo vedenjskih vzorcev pri poslovni in zasebni komunikaciji in javnem nastopanju.
Št. Ime modula/predmeta/druge sestavine Obvezno/ izbirno Letnik Št. ur Skupaj ur Št. ur štud. dela Kreditne točke
        PR SV LV      
M1 KOMUNIKACIJE Obvezno 1.           20
P1 Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) Obvezno 1. 36 24 60 150 5
P2 Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) Obvezno 1. 48 12 60 150 5
P3 Vizualne komunikacije in multimedija (VKM) Obvezno   36 36 72 180 6
D1 Praktično izobraževanje – Komunikacije Obvezno           120 4
M2 EKONOMIKA IN POSLOVANJE Obvezno 1.           20
P4 Ekonomika in menedžment podjetij (EMP) Obvezno 1. 36 24 60 150 5
P5 Osnove trženja (OT) Obvezno 1. 42 6 24 72 180 6
P6 Informatika in statistične metode (ISM) Obvezno 1. 24 36 60 150 5
D2 Praktično izobraževanje – Ekonomika in poslovanje Obvezno 1.         120 4
M3 VIZUALNE UMETNOSTI Obvezno 1.           20
P7 Stili skozi obdobja Obvezno 1. 48 . 12 60 150 5
P8 Teorija vizualne kulture Obvezno 1. 48 . 12 60 150 5
P9 Tehnike in materiali Obvezno 1. 36 . 24 60 150 5
D3 Praktično izobraževanje – Vizualne umetnosti Obvezno 1.         160 5
M4 PROJEKTI V PRODAJNEM PROSTORU Obvezno 2.           20
P1O Upravljanje projektov Obvezno 2. 36 12 72 120 240 8
P11 Upravljanje s prodajnim prostorom Obvezno 2. 36 24 60 120 240 8
D4 Praktično izobraževanje – Projekti v prodajnem prostoru Obvezno 2.         120 4
SNOVALEC DEKORACIJ                  
M5 DEKORIRANJE Izbirno 2.           25
P12 Snovanje dekoracij interierja in eksterierja Obvezno 2. 36 60 96 210 7
P13 Risanje in slikanje Obvezno 2. 36 24 60 120 4
P14 Recikliranje v oblikovanju Obvezno 2. 36 24 60 150 5
D5 Praktično izobraževanje – Dekoriranje Obvezno 2.         280 9
PROMOTOR                  
M6 TRŽNO KOMUNICIRANJE Izbirno 2.           25
P15 Pospeševanje prodaje Obvezno 2. 36 12 72 120 240 8
P16 Komercialno poslovanje Obvezno 2. 48 48 96 240 8
D6 Praktično izobraževanje – Tržno komuniciranje Obvezno 2.         280 9
                   
P17 Vedenje potrošnikov in ravnanje z odnosi s kupci Izbirno 2. 36 24 60 150 5
P18 Interier Izbirno 2. 36 24 60 150 5
P19 Eksterier Izbirno 2. 36 24 60 150 5
P20 Komercialna fotografija Izbirno 2. 36 24 60 150 5
P21 Kreativno mišljenje v trženju Izbirno 2. 24 12 24 60 150 5
D7 Diplomsko delo (DIP) Obvezno             5