Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Napredovanje v višji letnik

V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, z izpiti…) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent rednega študija, ki ni opravil vseh obveznosti študijskega programa do konca študijskega leta, lahko enkrat ponavlja letnik v istem študijskem programu, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 kreditnih točk.

Ponavljanje odobri študijska komisija na podlagi pisne vloge študenta.

Študenti izrednega študija lahko v 2. ciklus napredujejo v programu ne glede na opravljene obveznosti v 1. ciklusu, razen praktičnega izobraževanja. Vpis v 3. ciklus je mogoč po opravljenih vseh obveznostih 1. in 2. ciklusa.