Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Organi Višje strokovne šole

Organi VSŠ so:

 • Strateški svet,
 • Ravnateljica VSŠ,
 • Predavateljski zbor,
 • Strokovni aktivi,
 • Študijska komisija,
 • Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.

Strateški svet

Strateški svet VSŠ sestavljajo predsednica, trije predavatelji VSŠ, dva predstavnika Obrtno podjetniške zbornice, dve študentki in ena diplomantka.

Opravlja naloge, ki mu jih nalaga 10. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju:

 • obravnava Letni delovni načrt šole in spremlja realizacijo le-tega,
 • obravnava Samoevalvacijsko poročilo za preteklo študijsko leto,
 • obravnava predlagan Finančni načrt zavoda,
 • obravnava poročila o študijski problematiki oziroma zadeve, ki mu jih predložijo Predavateljski zbor, Študijska komisija, Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, šolska inšpekcija ali študenti,
 • sodeluje z vsemi organi šole in spremlja zagotavljanje kakovosti višješolskega študija.

Ravnateljica

Ravnateljica VSŠ je ga. Nada Reberšek Natek.

Predavateljski zbor

Predavateljski zbor za redni in izredni študij sestavljajo predavatelji, inštruktorji in laboranti. V obeh programih jih je skupaj 27, nekateri med njimi so zunanji.

Strokovni aktivi

Strokovne aktive, ki jih je na VSŠ šest, sestavljajo predavatelji istega modula/predmeta in predmetnih področij. Strokovni aktiv obravnava problematiko modula/predmeta in predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje predavateljskemu zboru predloge za izboljšanje študijskega dela, obravnava pripombe študentov VSŠ in opravlja druge strokovne naloge, določene z Letnim delovnim načrtom.

Študijska komisija

Študijsko komisijo sestavljajo 4 predavatelji in predsednica. Člane Študijske komisije imenuje predavateljski zbor za 4 leta in so lahko ponovno imenovani.

Študijska komisija obravnava vprašanja glede vpisa študentov in njihovega napredovanja v višji letnik. Obravnava vprašanja v zvezi s prilagajanjem in posodabljanja programa, ki ga izvaja VSŠ. Predavateljski zbor lahko komisijo pooblasti tudi za druga dela povezana z izobraževalnim programom.

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti

Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti sestavljajo predsednica, šest članov Predavateljskega zbora in dve študentki.

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti opravlja naslednje naloge:

 • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli,
 • vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije,
 • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
 • sodeluje s Svetom za evalvacijo visokega šolstva in opravi primerjanje z drugimi višjimi strokovnimi šolami doma in v tujini,
 • spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov in na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav,
 • pripravlja evalvacijska poročila za obravnavo na Strateškem svetu oziroma Svetu Višje strokovne šole in v Skupnosti višjih strokovnih šol,
 • pripravlja letna poročila o evalvaciji in samoevalvaciji za obravnavo na Svetu za evalvacijo v visokem šolstvu in Komisiji za akreditacijo višješolskih študijskih programov.