Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Poslanstvo, vizija, vrednote, cilji

Dolgoročni razvojni program Višje strokovne šole za obdobje 2023–2027

Poslanstvo

Poslanstvo VSŠ je izobraževanje rednih študentov in odraslih na višješolskem nivoju in organiziranje ter izvajanje drugih oblik izobraževanja na področjih hortikulture in snovanja vizualnih komunikacij in trženja

Naše vodilo je, da je pedagoško izobraževalni proces v tesni povezavi z okoljem (bivanjskim, poslovnim in naravnim okoljem), kjer spodbujamo vseživljenjsko učenje, zagotavljamo kakovost in ugodno delovno in bivanjsko klimo ter uporabljamo nove, moderne oblike izobraževanj in usposabljanj.

Vizija

Vizija VSŠ je postati pomemben dejavnik razvoja, ki skupaj z gospodarstvom, drugimi šolami, inštitucijami na lokalnem, regionalnem, državnem in mednarodnem nivoju z različnimi programi pokriva potrebe po formalnem in neformalnem izobraževanju s področij hortikulture in vizualnih komunikacij in trženja. Dodati želimo nove izobraževalne programe, prilagojene tržnim zahtevam, prav tako tudi nove programe usposabljanj za odrasle.

Želimo nadaljevati pot poslovne odličnosti in ostati ugledna in priznana izobraževalna institucija.

Želimo biti prepoznavni po inovativnosti, tehničnih znanjih, razvojnih projektih, vseživljenjskemu učenju, kakovostnih pedagoških metodah na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, predvsem pa želimo biti še bolj vključeni v proces dela v gospodarstvu in imeti aktivno vlogo v okolju, kjer želimo ohraniti zaupanje v naše diplomante in zaposlene.

Vrednote

Vrednote, ki jim dajemo posebno veljavo na naši šoli, so:

 • znanje in inovativnost ter vztrajnost vseh deležnikov v procesu izobraževanja,
 • spodbujanje kritičnosti, delavnosti in ustvarjalnosti ter samomotivacije za delo in študij,
 • dobra in odprta komunikacija med izvajalci in udeleženci izobraževanja,
 • visoka strokovna usposobljenost učiteljev, interdisciplinarnost, aktualnost in fleksibilnost znanja (poslovna odličnost),
 • skrb za telesno in duševno zdravje delavcev šole, dijakov, študentov in drugih udeležencev izobraževanja,
 • dobri medsebojni odnosi, ki temeljijo na poštenosti, iskrenosti, spoštovanju, strpnosti in sprejemanju drugačnosti,
 • spoštovanje naravne in kulturne dediščine, tradicije in modernih pristopov ter skrb za varstvo okolja in sonaraven, trajnostni razvoj.

Ključne strategije VSŠ

 • zagotavljanje visoke kakovosti VSŠ,
 • lokalno, regionalno in nacionalno povezovanje z  različnimi inštitucijami,
 • skrb za prepoznavnost VSŠ doma in v tujini,
 • zagotavljanje uporabnih praktičnih znanj,
 • individualizacija študija,
 • razvoj novih višješolskih študijskih programov,
 • spodbujanje vseživljenjskega učenja s ponudbo aktualnih strokovnih znanj za različne ciljne skupine (dijake, študente, diplomante in delodajalce).

Cilji

Naši cilji so:

 • Izvajanje poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki bo usklajeno s potrebami razvoja, v skladu z veljavno zakonodajo, vključno z izvajanjem predpisanih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ter bo omogočalo uspešno in strokovno delo v procesih prestrukturiranja in prilagajanja hortikulture in vizualnih umetnosti sodobnim razvojnim težnjam ter evropskim standardom,
 • skrb za večjo učno uspešnost in ustvarjanje spodbudnega učnega okolja,
 • povezava splošno-izobraževalnih in strokovnih predmetov ter praktičnega usposabljanja,
 • aktivno sodelovanje študentov in učiteljev v izobraževalnem procesu, sodelovanje z delodajalci in z drugo strokovno in laično javnostjo v Sloveniji,
 • povezovanje s sorodnimi šolami in delovnimi organizacijami v tujini,
 • izboljšanje stikov med učitelji, dijaki, študenti in drugimi deležniki v izobraževalnem procesu ter krepitev medsebojnega zaupanja,
 • integracija mladine in odraslih s posebnimi potrebami v izobraževalno delo,
 • povezava VSŠ z okoljem na strokovnem, socialnem in družabnem področju ter obveščanje in poročanje o šolskih aktivnostih,
 • nadgrajevanje in povezovanje pedagoškega procesa s projekti, razvojno raziskovalnimi aktivnostmi ter stalnimi usposabljanji strokovnega kadra,
 • zagotavljanje ustreznih materialnih in kadrovskih pogojev za uspešno delo in zagotavljanje kakovosti izobraževanja in dela,
 • razvijanje prijazne, uspešne in zgleda vredne šolske kulture,
 • skrb za bivanjsko, poslovno in naravno okolje, za izboljšanje le-tega ter sonaravni in trajnostni razvoj podeželja in mestnega okolja,
 • dvigovanje kakovosti VSŠ na vseh nivojih.

V Letnem delovnem načrtu Višje strokovne šole so opisane naloge, ki jih bodo v tem študijskem letu izpolnjevali predavatelji, inštruktorji, laboranti in študentke ter študenti. Določen del dejavnosti je skupen celotnemu zavodu in se tudi enotno izvaja.

Vodstvo Višje strokovne šole zavezujejo zakonsko določene obveznosti, ki posegajo na področje zagotavljanja kakovosti izobraževalnega procesa.

Pedagoški proces morajo spremljati sodobna didaktična sredstva, ki omogočajo uporabo sodobnih oblik in metod dela predavateljev, inštruktorjev in laborantov.

Upamo, da bo ob koncu študijskega leta uresničenih večina načrtovanih nalog in da bo kakovostno delo povezovalni element vseh, ki smo udeleženi v izobraževalnem procesu.