Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja

Na podlagi 6. člena Pravilnika o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. list RS, št. 20/2010) je Študijska komisija Višje strokovne šole Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje na 1. seji v študijskem letu 2010/2011, dne 4.10.2010 sprejela

 Podrobnejša merila za postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja

1. člen
(postopek za izvedbo postopka priznavanja)

Študent posreduje vlogo za priznavanje pridobljenega znanja v referatu 2 krat v letu, in sicer v času od 1. – 15. novembra in od 1. – 15. marca. Postopek priznavanje je določen v 8. členu Pravilnika o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. list RS, št. 20/2010).

Študijska komisija glede na vlogo, priložena dokazila, strokovno mnenje in preverjanje znanja oceni pridobljeno znanje študenta. V primeru, da študent kot dokazilo predloži izdelek ali storitev mora študijska komisija oceniti tudi to delo.

Študijska komisija izda študentu sklep najkasneje v roku 2 mesecev od datuma vložitve popolne vloge.

2. člen
(načini pridobivanja znanja, ki se upoštevajo pri priznavanju)

Študentu se lahko prizna:

 • znanje pridobljeno v formalnih izobraževalnih programih,
 • znanje pridobljeno v neformalnih oblikah izobraževanja ali usposabljanja,
 • znanje pridobljeno z delom ali samoizobraževanjem.

3. člen
(ocenjevanje neformalnega/z delom pridobljenega znanja)

Ocenjevanje lahko poteka na naslednje načine:

 • z intervjujem, zagovorom ali pogovorom,
 • z zagovorom seminarskih nalog, projekta ali izdelka,
 • s praktičnim preizkusom, demonstracijo, nastopom ali simulacijo,
 • z ustnim ali pisnim izpitom.

Študijska komisija na podlagi študentove vloge, in dokazil in ciljev izbere najprimernejši način ocenjevanja znanja.

4. člen
(podlaga za priznavanje formalno pridobljenega znanja)

Podlaga za priznavanje formalno pridobljenega znanja je potrdilo o opravljenih izpitih oziroma dokument, ki dokazuje pridobljeno izobrazbo, in priloženi katalogi znanj že opravljenega izpita po višješolskih oz. visokošolskih študijskih programih (v primeru, da so programi vrednoteni s kreditnimi točkami, se priznajo tudi tako pridobljene kreditne točke). V primeru, da znanje ni vrednoteno s kreditnimi točkami, študijska komisija tako pridobljeno znanje po vsebini in obsegu primerja z višješolskim programom, za katerega želi študent pridobiti priznavanje.

 5. člen
(podlaga za priznavanje neformalno pridobljenega znanja)

Podlaga za priznavanje neformalno pridobljenega znanja so dokumenti, ki izkazujejo uspešno opravljeno izobraževanje oz. usposabljanje, ki ga je študent opravil. V primeru, da študent tega dokumenta ne more predložiti, študijska komisija omogoči študentu preverjanje znanja v skladu s 3. členom Podrobnejših meril za postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja in določi najustreznejši postopek.

Priznavanje obveznosti praktičnega izobraževanja (PRI)

Ta merila se uporabljajo tudi v postopku priznavanja obveznosti pri PRI in pri ugotavljanju, preverjanju ter vrednotenju predhodno pridobljenega znanja oz. kompetenc, ki jih je študent višje strokovne šole že pridobil z delom.

Študent, ki vloži vlogo za priznavanje z delom pridobljene ustrezne delovne izkušnje, mora priložiti opis in dokazila o delovnih izkušnjah na obrazcih Izjava in ocena z delovnimi izkušnjami pridobljenih kompetenc, Poročila o delu na praktičnem izobraževanju potrjene s strani delodajalca in jih predstaviti organizatorju PRI. Organizator PRI oceni ustreznost pridobljenih kompetenc, določenih s katalogom znanj za PRI.

Študent, ki ima delno priznane obveznosti iz PRI, mora dodatno opraviti še:

 • praktično izobraževanje v podjetju v obsegu preostalih manjkajočih KT x 30 delovnih ur in
 • izpit iz PRI oz. PRI 2, pri katerem se s seminarsko oz. projektno nalogo, poročilom o delu in zagovorom dokazuje vsebina in raven predhodno pridobljenih in s preostalo prakso doseženih kompetenc.

 6. člen
(merila za priznavanje neformalno pridobljenega znanja)

V postopku priznavanja se upoštevajo še naslednja merila:

 • ocenjevanje o doseženi zmožnosti in spretnosti mora temeljiti na izobraževalnih ciljih (katalogih znanja) študijskega programa (http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx),
 • relevantne zmožnosti in spretnosti morajo biti ustrezno dokumentirane (potrdila in druge listine izvajalcev, predložen izdelek, objave ali druga avtorska dela) in morajo biti najmanj na višješolskem nivoju,
 • dosežene zmožnosti in spretnosti se priznajo ne glede na to, kje in kdaj jih je študent pridobil z upoštevanjem aktualnosti znanja. znanje pri predmetu oz. drugih sestavinah se prizna v celoti, če se ugotovi vsaj 75 % primerljivih vsebin in obvladovanje kompetenc, določenih s študijskim programom,
 • znanje se prizna, če je obseg primerljivega področja v izobraževalnem programu vrednoten z najmanj 1 KT (25-30 ur dela s študenti),
 • opravljene obveznosti v obsegu 800 ur pri PRI se lahko priznajo študentu v celoti, če je opravil izpit pri PRI v istem programu in je pridobil zahtevane kompetence,
 • PRI v podjetju se lahko študentu prizna v celoti, če ima 3 leta ustreznih delovnih izkušenj in je pridobil večino kompetenc, kot so določene s katalogom znanj za PRI v študijskem programu,
 • PRI v podjetju se lahko študentu prizna delno v obsegu pridobljenih kompetenc in KT, kot so določene s katalogom znanj za PRI v študijskem programu.
 • Pri uveljavljanju priložnostno pridobljenega znanja (delo, samoizobraževanje, izkustveno učenje) je potrebno vlogi priložiti podroben opis pridobljenih znanj in kompetenc ter opis načina njihove pridobitve (npr. vodenje oz. sodelovanje pri zahtevnih projektih, pri čemer mora biti viden kandidatov prispevek, njegovo samoizobraževanje itd.)

7. člen
(vsebina vloge)

Vsebina vloge je določena z obrazcem Vloga za priznavanje formalno oz. neformalno pridobljenega znanja, ki se nahaja na spletni strani šole.

8. člen
(nepopolna vloga)

Vsebina popolne vloge je določena z obrazcem Vloga za priznavanje formalno oz. neformalno pridobljenega znanja, v katerega je potrebno vnesti vse predpisane podatke. V primeru, da manjkajo podatki, je vloga nepopolna (npr. če vloga ni podpisana, če priložena dokazila niso ustrezno evidentirana z žigom, podpisom odgovorne osebe, ….) se študenta obvesti, da manjkajočo ali neustrezno dokumentacijo v 8 dneh dopolni, v nasprotnem primeru pa se vloga zavrže.

9. člen
(naloge izvajalcev postopka in način informiranja študentom)

Referentka za študijske in študentske zadeve prejeto vlogo označi z datumom prejema in jo posreduje predsednici študijske komisije. Študijska komisija na svoji seji pregleda vloge. V primeru, da vloga ni popolna, študijska komisija z dopisom pozove študenta k dopolnitvi. Študent mora nepopolno vlogo dopolniti v 8 dneh, sicer je vloga ničelna.

Študenti si potrebne informacije lahko pridobijo na spletni strani šole in na oglasni deski. Svetovanje študentom je na voljo v času pogovornih ur tudi referentka.

Študijska komisija študente pisno povabi na ocenjevanje neformalno pridobljenega znanja po 7. členu Pravilnika o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. list RS, št. 20/2010). Predavatelj, ki ga študijska komisija zaprosi za izdelavo pisnega strokovnega mnenja, ga predloži študijski komisiji v 8 dneh in se na povabilo študijske komisije tudi udeleži ocenjevanja.

10. člen
(vsebina pisnega strokovnega mnenja)

Vsebina pisnega strokovnega mnenja je določena z obrazcem Strokovno mnenje o formalnem in neformalnem priznavanju znanja.

11. člen
(postopek in merila za izvedbo ocenjevanja)

Študijska komisija glede na vlogo in priložena dokazila ter pisno strokovno mnenje o neformalnem priznavanju znanja predavatelja oceni neformalno pridobljeno znanje. Znanje oceni na načine, ki so določeni v 7. členu Pravilnika o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. list RS, št. 20/2010) z obrazcem Ocenjevanje neformalno pridobljenega znanja.

 12. člen
(vsebina pisnega strokovnega mnenja)

Vsebina pisnega strokovnega mnenja je določena z Obrazcem strokovno mnenje o predhodno pridobljenem znanju. Izpolni ga predavatelj, imenovan za določeno področje.

 13. člen
(spremembe meril)

Ta merila se lahko spremeni ali dopolni po postopku, ki velja za njegov sprejem. Predloge za njegove spremembe ali dopolnitve dajejo, ravnateljica šole, predsednica študijske komisije. in člani.

14. člen
(
veljavnost meril)

Ta merila začnejo veljati, ko jih sprejme študijska komisija na svoji seji z večino glasov.

15. člen
(možnost pritožbe)

Pravni pouk

Študent se lahko zoper sklep o priznavanju predhodno pridobljenega znanja pritoži ravnateljici višje strokovne šole v roku 8 dni od prejema tega sklepa. Ravnateljica mora o ugovoru odločiti v 30 dneh od prejema in ta odločitev o ugovoru je dokončna.

Predsednica študijske komisije, Andreja Gerčer