Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Diplomski izpit

1. Pogoji za dokončanje

Program Hortikultura

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge…) in sicer:

1. Vse obvezne module/ predmete v obsegu 62 kreditnih točk:

 • Poslovanje in ekonomika,
 • Komunikacija in informatika,
 • Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije,
 • Vrtnarska tehnologija,
 • Varovanje krajine, prostora in okolja,
 • Mehanizacija v krajinarstvu in hortikulturi,
 • Poslovanje in zakonodaja,

2. naslednje izbirne module/predmete v obsegu 22 kreditnih točk (vsaj enega):

 • Tehnologija hortikulturnih rastlin ali
 • Krajinsko vrtnarstvo ali
 • Oblikovanje in urejanje prostora z rastlinami ali
 • Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami,

3. prosto izbirni modul/predmet v obsegu 5 kreditnih točk,

4. praktično izobraževanje v obsegu 26 kreditnih točk,

5. diplomski izpit v obsegu 5 kreditnih točk.

Diplomski izpit je sestavljen iz diplomskega dela, pisne naloge in zagovora diplomskega dela. Temo diplomskega dela določita mentor v organizaciji, kjer se študent/ka praktično izobražuje in predavatelj višje strokovne šole. Za diplomsko delo lahko študent/ka pripravi in izvede tudi projekt ali izdelek oz. storitev z zagovorom.

Program Snovanje vizualnih komunikacij in trženja

 Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge…) in sicer:

1. Vse obvezne module in predmete v obsegu 80 KT:

 • Komunikacije (20 KT),
 • Ekonomika in poslovanje (20 KT),
 • Vizualne umetnosti (20 KT),
 • Projekti v prodajnem prostoru (20 KT) in

2. En izbirni modul v obsegu 25 kreditnih točk:

 • Dekoriranje (25 KT) ali
 • Tržno komuniciranje (25 KT).

3. Eden od naslednjih izbirnih predmetov v obsegu 5 kreditnih točk:

 • Vedenje potrošnikov in ravnanje z odnosi s kupci (5 KT),
 • Interier (5 KT),
 • Eksterier (5 KT),
 • Komercialna fotografija (5 KT) ali
 • Kreativno mišljenje v trženju (5 KT).

4. Prosto izbirni predmet (5 KT)

5. Diplomsko delo (5 KT)

2. Diplomski praktikum

V okviru Diplomskega praktikuma želimo tudi v študijskem letu 2017-18 študente drugega letnika oz. tretjega ciklusa vzpodbuditi k čimprejšnji izdelavi diplomskega dela, jim razložiti pomembna dejstva in tako zagotoviti zaključek študija. Pomagati in svetovati jim želimo pri pripravi in izvedbi praktičnega raziskovalnega dela, pri iskanju knjižnih virov in pri pisanju diplomskega dela.

Tutor za študente smeri Hortikultura je Bogdana Kapitler v času svojih govorilnih ur in vsak prvi torek popoldne v mesecu.

Tutor za študente smeri Snovanje vizualnih komunikcij in trženja je Lidija Oblak v času svojih govorilnih ur in vsak prvi torek v mesecu popoldne.

Na internetnih straneh višje strokovne šole so prav tako predstavljena Navodila za izdelavo diplomskega dela. K navodilom so v prilogi dodani potrebni obrazci za prijavo diplomskega dela.

Želimo si ažurnega sodelovanja s študenti, zato bo komunikacija v zvezi s pregledom diplom v večjem obsegu potekala preko e-pošte, z mentorji pa individualno, osebno in po e-pošti.

Primerno je, da na ustni zagovor diplomskega dela in na svečano podelitev pridejo študenti oz. diplomanti urejeni (z urejeno osebno higieno, čistimi in neraztrganimi oblačili ipd.), saj sta to uradna in svečana dogodka.

Naslov, ki ga po uspešno opravljenih obveznostih študija Hortikulture pridobite, je INŽENIR/INŽENIRKA HORTIKULTURE.

Naslov, ki ga po uspešno opravljenih obveznostih študija Snovanje vizualnih komunikacij in trženja pridobite, je SNOVALEC/SNOVALKA VIZUALNIH KOMUNIKACIJ IN TRŽENJA.