Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Erasmus strategija

Institucionalna strategija sodelovanja Višje strokovne šole, Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje v mednarodnih projektih Erasmus + je pripravljena v skladu s strateškimi usmeritvami Višje strokovne šole in temeljnimi načeli in prioritetami novega programskega obdobja Listine Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE), ki določa splošni okvir kakovosti za evropsko in mednarodno sodelovanje ustanove, ki sodeluje v programu.

Institucionalna strategija sodelovanja VSŠ, ŠHVU Celje v Erasmus + se nanaša na programsko obdobje 2020-2027.

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je strokovna izobraževalna inštitucija s področja hortikulture in vizualnih komunikacij. Izobraževanje pri nas poteka tako na sekundarni, kot tudi terciarni ravni. Izobraževalna programa na terciarni ravni sta Hortikultura in Snovanje vizualnih komunikacij in trženja. Dvoletni višješolski program Hortikultura daje poseben poudarek varovanju okolja in ekološki pridelavi rastlin, ki so namenjene prehrani, okrasne zelnate in lesnate rastline pa urejanju notranjega in zunanjega bivalnega okolja. Program je usklajen s potrebami na trgu in študentom zagotavlja pridobivanje specialnih znanj in s tem večjo konkurenčnost na trgu dela, kar je tudi naš glavni cilj, saj z zagotavljanjem trdnih partnerskih odnosov s podjetji in drugimi ustanovami omogočamo prenos teoretičnih znanj v prakso, hkrati pa je usklajen z evropskimi standardi. Dvoletni študijski program Snovanje vizualnih komunikacij in trženja spodbuja marketinške dejavnosti in varovanje okolja z uporabo naravi prijaznih materialov in recikliranjem.

Strategija internacionalizacije Šole za hortikulture in vizualne umetnosti Celje, Višje strokovne šole pri razvoju mobilnosti sledi usmeritvam, zapisanim v Dolgoročnem razvojnem planu in viziji Višje strokovne šole. Strategija na tem področju še posebej izpostavlja razvijanje in izvajanje kakovostnega in mednarodno usmerjenega izobraževanja ter spodbujanje raziskovanja in njegove mednarodne vpetosti. Višja strokovna šola želi postati mednarodno uveljavljena kakovostna in družbeno odgovorna višja strokovna šola.

V okviru mednarodne mreže šol smo povezani s partnerskimi organizacijami, kjer lahko naši študentje opravljajo praktično usposabljanje v skladu s študijskim programom. Imamo dobre osebne odnose z ljudmi v partnerskih organizacijah v tujini, kar zagotavlja kakovostno sodelovanje v smislu komunikacije, s tem pa primernih pogojev za delo študentov, zagotavljanju dobrega mentorstva, pomoč pri urejanju namestitve in navezovanju stikov z drugimi partnerskimi organizacijami. Partnerske šole v tujini nam pomagajo pri navezovanju stikov s podjetji v tujini ravno tako kot tudi naši predavatelji, ki se udeležujejo mednarodnih tekmovanj, sejmov, konferenc in drugih srečanj v tujini. Študent si lahko v tujini tudi sam izbere podjetje in v tem primeru šola naveže stik z mentorjem, s katerim uskladita študijske zahteve za praktično usposabljanje in možnosti in želje podjetja. Enako ravnamo tudi pri mobilnosti osebja.

Tudi v prihodnjem obdobju bomo krepili mednarodno osnovano usposabljanje in izobraževanje ter raziskovanje, prav tako pa interdisciplinarnost v izobraževanju. Pomemben je prenos dobrih praks od drugod v lokalno okolje, Savinjsko regijo in na območje države, zato bomo spodbujali aktivno državljanstvo odhajajočih študentov in osebja pri mobilnosti, prav tako pa vključevanje in gostovanje tujcev v višješolske aktivnosti, npr. pri izobraževanju in usposabljanju, strokovnih posvetih, delavnicah.

Na Višji strokovni šoli želimo obstoječa sodobno zasnovana programa nadgraditi z možnostjo izvedbe določenih študijskih obveznosti s konzultacijami v angleškem jeziku in v e-okolju, pri čemer nam bodo mobilnosti v veliko korist. Posamezne aktivnosti v obliki srečanj in z možnostjo sklepanj novih partnerstev za nadaljnji prenos znanja in dobrih praks ter izobraževanje in raziskovanje želimo ohraniti kot člani mednarodnih zvez Flornet in Florint in jih tudi nadgrajevati. Širiti želimo svojo mednarodno mrežo partnerskih institucij (šol, delovnih organizacij, botaničnih vrtov, domov za ostarele …) v okviru mobilnosti in skupnih partnerskih projektov. Predvsem predavateljem in drugemu osebju Višje strokovne šole želimo omogočiti dostop do mednarodnega znanja na ključnih študijskih področjih, saj bomo s tem krepili kakovostno izobraževanje v obeh programih. Vključiti želimo tudi dosežke študentov in diplomantov, pridobljenih na mobilnostih in preko raziskovalno-razvojnih projektov. Trudili se bomo za vzpostavitev delovanja alumni kluba tistih oseb, ki so bile ali bodo udeležene v mobilnostih ter prenos njihovih na novo pridobljenih znanj na mlajše generacije, predvsem pa pri promociji mobilnosti, raziskovalnega duha in aktivnega državljanstva. Doprinos višji strokovni šoli je doprinos poslovnemu okolju naših strokovnih področij in splošnemu gospodarstvu, saj želimo zagotavljati trajnost projektnih rezultatov. Osebje in študenti bodo tudi v prihodnje imeli poslanstvo varovanja okolja, v skladu s študijskim programom in novimi smernicami okolju prijaznih praks, prav tako v vseh dejavnostih, povezanih s programi mobilnosti.

V skladu z načeli Erasmus + mobilnosti in razvojno-raziskovalnih projektov ter vizijo višje strokovne šole bomo delovali v smeri implementacije digitalne tehnologije vzgojno izobraževalnega procesa in upravljanja mobilnosti v skladu s tehničnimi standardi pobude Erasmus Without Paper in Evropske študentske izkaznice, usklajene s predvideno časovnico.

Osebje in študente bomo v okviru promocijskih dejavnosti motivirali za mobilnosti in sodelovanje v razvojno –raziskovalnih projektih Erasmus +. Posebno bomo spodbujali k udeležbi v programe posameznike z manj priložnostmi. Kot najpomembnejši cilj mobilnih aktivnostih je zagotavljanje kakovosti izvedbe mobilnosti, povezanih z vsebinami študijskega programa in s tem razvojem šole, povečanju števila študentov in osebja, vključenega v mobilnostne izkušnje v državah EU kot tudi tistih, ki niso vključene v EU. Pomemben vidik je tudi zagotavljanje administrativne podpore udeležencem mobilnosti, dostopnost informacij o možnostih, ki so na voljo, navezovanju kontaktov s partnerji v tujini (pomoč pri iskanju primerne namestitve), pomoč pri pripravi udeležencev na mobilnost (urejanju zavarovanja in vizuma, jezikovna in druga priprava), urejanje in potrjevanje sporazumov pred vključevanjem v mobilnost, upoštevanje določenih kriterijev za izbor kandidatov in predvsem transparentno delovanje v celoti.

V času mobilnosti bomo naše odhajajoče udeležence sproti spremljali, morebitne prihajajoče pa enakopravno vključili v akademsko in vsakdanje življenje, jim zagotovili pomoč mentorjev, jezikovno pomoč in drugo potrebno podporo.

Po zaključku mobilnosti bomo prihajajočim aktivnim udeležencem mobilnosti zagotovili priznavanje mobilnosti, našim odhajajočim pa bomo po evalvaciji tudi priznali mobilnost. Študenti bodo dobili priznanje z dokumentom ob diplomi, prav tako pa jim bo ob usposabljanju v tujih delovnih organizacijah v času mobilnosti priznano praktično izobraževanje v celoti, točkovano s 13 kreditnimi točkami. Sodelovanje študentov pri projektih KA2 bilo priznano pri nas v obsegu 5 kreditnih točk oz. kot prosto izbirni predmet. Osebje bo lahko dokument o priznani mobilnosti ali aktivno sodelovanje v projektih KA2 koristilo pri napredovanju v nazive, predavatelji pa za pridobitev ali podaljšanje habilitacije. Študenti in osebje bodo lahko sodelovali na vsakoletnih strokovnih konferencah z referati s strokovnih področij, za katere so bili udeleženi na mobilnosti in jih bodo lahko koristili kot reference pri zaposlitvi (študenti) ali za napredovanje v nazive oz. pri habilitaciji (osebje).

Naš namen je tudi v bodoče zagotavljati kakovostno mobilnost študentov z namenom opravljanja prakse in nam sorodnih strokovnih predmetov, kot tudi zagotavljanje kakovostne mobilnosti osebja z namenom poučevanja ter prenosa dobrih praks. Z vidika pridobljenih izkušenj, strokovnega znanja, izboljšanja znanja tujega jezika, fleksibilnost vklapljanja v tuje socialno okolje so projekti mobilnosti velikega pomena, tako za posameznika kot tudi za razvoj in prepoznavnost šole doma kot v tujini.