Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Erasmus strategija

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je strokovna izobraževalna inštitucija s področja hortikulture in aranžerstva. Izobraževanje pri nas poteka tako na sekundarni, kot tudi terciarni ravni. Dvoletni program hortikulture daje poseben poudarek na varovanju okolja in ekološki pridelavi rastlin, ki so namenjene prehrani, kot tudi okrasnim rastlinam. Program je usklajen s potrebami na trgu in študentom zagotavlja pridobivanje specialnih znanj in s tem večjo konkurenčnost na trgu dela, kar je tudi naš glavni cilj, saj z zagotavljanjem trdnih partnerskih odnosov s podjetji in drugimi ustanovami omogočamo prenos teoretičnih znanj v prakso, hkrati pa je usklajen z evropskimi standardi.

V okviru mednarodne mreže šol smo povezani s partnerskimi organizacijami, kjer lahko naši študentje opravljajo praktično usposabljanje v skladu s študijskim programom. Imamo dobre osebne odnose z ljudmi v partnerskih organizacijah v tujini, kar zagotavlja kakovostno sodelovanje v smislu komunikacije, s tem pa primernih pogojev za delo študentov, zagotavljanju dobrega mentorstva, pomoč pri urejanju namestitve in navezovanju stikov z drugimi partnerskimi organizacijami. Partnerske šole v tujini nam pomagajo pri navezovanju stikov s podjetji v tujini ravno tako kot tudi naši predavatelji, ki se udeležujejo mednarodnih tekmovanj, sejmov, konferenc in drugih srečanj v tujini. Študent si lahko v tujini tudi sam izbere podjetje in v tem primeru šola naveže stik z mentorjem, s katerim uskladita študijske zahteve za praktično usposabljanje in možnosti in želje podjetja.

Glede izbire države gostiteljice se odločamo predvsem na podlagi možnosti pridobivanja strokovnih znanj, želje udeležencev in znanja tujega jezika. V želji po pridobivanju kvalitetnega strokovnega znanja smo se do sedaj odločali predvsem za dežele, kjer je visoko razvita kultura oblikovanja zunanjega prostora in tehnologija gojenja okrasnih rastlin, vrtnin, rezanega cvetja idr. Za pridobivanje takšnih znanj je še posebej primerna Velika Britanija z bogatimi botaničnimi vrtovi in visoko razvito krajinsko arhitekturo. Na področju tehnologije gojenja okrasnih rastlin sta se izkazali kot najboljši izbiri Nizozemska in Belgija. V prihodnje želimo navezati stike tudi s sosednjimi državami, ki niso članice EU območja, kot je Hrvaška. V nadaljevanju želimo okrepiti sodelovanje tudi z drugimi državami v smislu pretočnosti in sodelovanja.

Kot najpomembnejši cilj mobilnih aktivnostih je zagotavljanje kakovosti izvedbe mobilnosti, povezanih z vsebinami študijskega programa in s tem razvojem šole, povečanju števila študentov in osebja, vključenega v mobilnostne izkušnje v državah EU kot tudi tistih, ki niso vključene v EU. Pomemben vidik je tudi zagotavljanje administrativne podpore udeležencem mobilnosti, dostopnost informacij o možnostih, ki so na voljo, navezovanju kontaktov s partnerji v tujini (pomoč pri iskanju primerne namestitve), pomoč pri pripravi udeležencev na mobilnost (urejanju zavarovanja in vizuma), urejanje in potrjevanje sporazumov pred vključevanjem v mobilnost in priprava primernih kriterijev za izbor kandidatov. V času mobilnosti bomo udeležence sproti spremljali in evalvirali v smislu priznavanja mobilnosti. Naš namen je tudi v bodoče zagotavljati kakovostno mobilnost študentov z namenom opravljanja prakse in nam sorodnih strokovnih predmetov, kot tudi zagotavljanje kakovostne mobilnosti osebja z namenom poučevanja ter prenosa dobrih praks. Z vidika pridobljenih izkušenj, strokovnega znanja, izboljšanja znanja tujega jezika, fleksibilnost vklapljanja v tuje socialno okolje so projekti mobilnosti velikega pomena, tako za posameznika kot tudi za razvoj in prepoznavnost šole doma kot v tujini.

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je strokovna izobraževalna inštitucija s področja hortikulture in aranžerstva. Skrbimo za strokovno in osebno rast vseh, ki svoje mesto vidijo na omenjenih področjih, s tem pa posredno prispevamo k razvoju in urejenosti mestnih okolij in podeželja. V mednarodnih aktivnostih sodelujemo v okviru srednje in višje strokovne šole. V prihodnjem obdobju bomo sodelovanje na področju mednarodnih aktivnosti znotraj zavoda še okrepili, z namenom širjenja mreže partnerskih institucij v okviru Flornet-a, kot tudi izven omenjene mreže. Razširiti želimo tudi možnosti za izvajanje skupnih projektov s tujino. Na ta način bomo lahko na novo pridobljena znanja in izkušnje prenesli v delo našega zavoda in s tem uvedli nove oblike in metode dela. Naša želja je, da na ta način povečamo prepoznavnost zavoda v Sloveniji in postanemo mednarodno primerljiva institucija, tako na področju praktičnega izobraževanja, sodelovanja pri mednarodnih tekmovanjih in skupnih projektih. Glede na to, da smo strokovna šola, se nenehno trudimo ohranjati stik s stroko, tako doma, kot tudi v tujini. Z nudenjem dodatnih mest za praktično usposabljanje naših študentov, bomo tudi v prihodnje sodelovali v okviru Skupnosti Višjih strokovnih šol, saj bogati naše mednarodne aktivnosti.

Z mednarodnim povezovanjem naše institucije vnašamo nova znanja in izkušnje tako na področju teoretičnih kot tudi praktičnih znanj. Sodelujemo pri posodabljanju izobraževalnih programov tako, da vnašamo nove metodično didaktične pristope pri učenju in poučevanju. S stalnim strokovnim izobraževanjem predavateljev, povezovanjem s strokovnjaki v gospodarstvu na področju, kjer izobražujemo in mednarodno aktivnostjo prepoznavamo učinke, ki vplivajo na povečanje kakovosti študijskega programa in s tem dobri usposobljenosti naših študentov za delo.

Program hortikultura, ki ga izvajamo na naši instituciji, nudi poleg teoretičnega znanja tudi veliko praktičnih znanj in veščin, zaradi česar so naši diplomanti na trgu dela dobro sprejeti, kar jim omogoča tudi večje zaposlitvene možnosti. Klub krizni situaciji v Sloveniji so naši študenti pri delodajalcih dobro sprejeti, saj svoja znanja in spretnosti uspešno prenašajo v delovno okolje. Z vključevanjem študentov v program Erasmus, kjer naši študenti pridobivajo predvsem praktična znanja, veščine in izkušnje, se povečuje njihova možnost za zaposlitev in je odlična referenca za njihovo nadaljnjo poklicno pot, tako doma kot v tujini. S povezovanjem z institucijami v tujini hkrati prinašamo nova znanja in s tem ohranjamo in povečujemo strokovnost našega osebja in udeležencev izobraževanja. Povečanje strokovnosti oziroma kompetentnosti je odraz izkušenj, ki jih študent pridobi v obdobju praktičnega usposabljanja v tujini, delodajalci pa tako dobijo kvaliteten kader.

Poleg stalnega praktičnega usposabljanja naših študentov želimo v prihodnosti nameniti še več možnosti za razvoj in izobraževanje osebja. S tem želimo osebju in študentom omogočiti večje možnosti pridobivanja praktičnih in teoretičnih znanj tako doma, kot tudi v tujini. V prihodnosti želimo omogočiti izobraževanje v tujini še večjemu številu naših zaposlenih in študentom, saj bomo tako širili znanje in prenašali nova znanja na študente. Kakovosten kader, podkrepljen z znanjem in izkušnjami pridobljenimi v tujini in doma uvršča našo institucijo med vodilne na svojem področju saj soustvarjamo nove smernice v razvoju hortikulture.

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920

 

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica
03/4285-910

Referat:
03/4285-908

Knjižnica:
03/4285-920