Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Predmetna področja

 • Ekonomika in menedžment podjetij

  Ekonomika in menedžment podjetij

  Glavne vsebine predmeta so:

  • Podjetje (vrste podjetij in pogoji za obstoj)
  • Poslovni proces (predmeti dela, delovna sredstva, delo tuje storitve)
  • Stroški (vrste stroškov in kalkulacije)
  • Prodajna cena
  • Evidenca poslovanja
  • Premoženje podjetja (sredstva in bilanca stanja)
  • Poslovni izid, analiza poslovanja (prihodek, dobiček, kazalci uspešnosti poslovanja, bilanca uspeha)
  • Odločanje o poslovanju (vrste investicij, odločanje o investicijah)
  • Financiranje podjetja (dejavnosti financiranja, viri financiranja, finančni tok)
  • Projektni menedžment

  Seminarska naloga se osredotoča na finančno analizo izbrane vrtnarske ali cvetličarske proizvodnje.


  Bogdana Kapitler

  Gradiva in parkovna tehnika

  Gradiva in parkovna tehnika

  Glavne vsebine predmeta so:

  • Gradiva in materiali, uporabni pri vrtnih gradnjah
  • Delovna sredstva in varnost pri delu
  • Analiza in priprava zemljišča za vrtne gradnje
  • Predpisi, zakoni, standardi, projektna dokumentacija, risbe, načrti
  • Vrste grajenih prvin, značilnosti in postopki gradnje (vrtne poti, stopnice, klančine, labirinti, blodnjaki, krožišča, zelene strehe, zelene stene, skalnjaki, suhozidi, kolonade, pergole, ribniki, bazeni, vrtni dodatki, vrtne gradnje za dementne, slepe, gibalno ovirane…)
  • Vzdrževanje (ozelenjenih) grajenih prvin in odstranjevanje

  Seminarska naloga se osredotoča na izbiro materialov in postopek gradnje izbrane vrtne prvine. V predavanja so vključeni terenski ogledi in analize obstoječih vrtnih prvin.


  Barbara Pajk

  Mehanizacija v krajinarstvu in hortikulturi

  Mehanizacija v krajinarstvu in hortikulturi

  Glavne vsebine predmeta so:

  • Varna uporaba mehanizacije (predpisi, zdravstveno varstvo, požarna varnost, sredstva za delo, orodja in stroji, vzdrževanje mehanizacije, traktor in traktorski priključki, obnovljivi viri energije…)
  • Mehanizacija v krajinarstvu (značilnosti ureditve prostora, analiza učinkov posega v okolje, operacije pri urejanju prostora, oprema za urejanje prostora, ohranjanje narave)
  • Mehanizacija v hortikulturi (mehanizacija v zelenjavnem in zeliščnem vrtu, nasadu trajnic in v drevesnici, oprema za urejanje manjših površin).

  Pri laboratorijskih vajah so najbolj zanimivi terenski ogledi, spoznavanje orodij in strojev, varno delo z njimi, meritve z različnimi napravami in postopki izračunov.


  Rafael Hrustel

  Poslovanje vrtnarskega podjetja

  Poslovanje vrtnarskega podjetja

  Glavne vsebine predmeta so:

  • Podjetništvo (vrste pravnih oblik podjetij, postopek ustanovitve in registracije podjetja, motivi za podjetništvo in lastnosti podjetnih oseb, pridobivanje, preverjanje in vrednotenje podjetniških idej, izdelava poslovnega načrta…)
  • Trženje (osnovni pojmi, dejavniki, ki vplivajo na nakupno odločitev, nakupno vedenje porabnikov, trženjske odločitve, trženjski informacijski sistem, tržno komuniciranje v vrtnarstvu, zadovoljstvo kupcev, dejavniki, ki vplivajo na ceno vrtnarskih pridelkov in storitev…)
  • Organizacija poslovanja vrtnarskega podjetja (delovanje podjetja kot poslovnega sistema, poslovne funkcije podjetja, različni tipi proizvodnih procesov, vrste planov, organizacija nabave…)

  Pri laboratorijskih vajah je predvidena izdelava lastnega poslovnega načrta za izbrani obrat, obisk AJPESa in vsaj 5 uspešnih vrtnarskih podjetij.


  Anja Žužej Gobec

  Poslovno sporazumevanje in vodenje

  Glavne vsebine predmeta so:

  • Medosebno in poslovno sporazumevanje (načini, metode, kakovost poslovnega sporazumevanja, javno nastopanje, odnosi z javnostjo, tržno komuniciranje…)
  • Ljudje v organizaciji, motivacija in motiviranje zaposlenih
  • Vodenje in poslovna kultura (različni pristopi k delu, omogočanje kreativnega in logičnega pristopa k reševanju nalog, spodbujanje ustvarjalnosti, psihološke osnove in načini odločanja, ciljno vodenje…)
  • Stresne situacije, prepoznavanje in odprava

  Pri laboratorijskih vajah poteka delo v skupinah z uporabo tehnik za razvijanje ustvarjalnega reševanja problemov (Brainstorming, Delfi, Sinekta…) in simulacijo različnih situacij poslovnega okolja.

  Praktično izobraževanje

  Praktično izobraževanje

  Glavne vsebine predmeta so:

  • Organizacija lastnega dela, prenos pridobljenih znanj predmetov in modulov v prakso
  • Načrtovanje, organiziranje in izvajanje tehnoloških postopkov pridelave vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in drevnine
  • Načrtovanje, organiziranje in izvajanje tehnološki postopkov vrtnih gradenj in zasaditev
  • Uporaba zakonitosti in načel hortikulturnega oblikovanja in kompozicij v bivalnih, poslovnih in drugih notranjih ali zunanjih prostorih
  • Načrtovanje, organiziranje in upravljanje rekreacijskih in športnih zelenih površin

  Praktično izobraževanje poteka pri delodajalcih, kjer je zaželeno, da se pripravi praktična zasnova diplomskega dela

  Dokumenti:


  Rafael Hrustel
  rafael.hrustel@hvu.si

  Pridelovanje drevnine

  Glavne vsebine predmeta so:

  • Botanične in druge značilnosti drevnine (vrste lesnatih rastlin, alergenost, mikoriza, medonosnost…)
  • Dejavniki rasti, izbira prostora za razmnoževanje in vzgojo drevnine in izbira drevnine glede prostora (gojitvena zahtevnost, prezimna trdnost…)
  • Generativno razmnoževanje
  • Vegetativno razmnoževanje (cepljenje, potaknjenci, grebeničenje, spuščeno grebeničenje, vlačenice, poševno polaganje, različna grobanja, mikrorazmnoževanje…)
  • Načini vzgoje sadik drevnine v drevesnici, oskrba in vzdrževanje do prodaje ali sajenja na stalno mesto
  • Standardi kakovosti drevnine, zakoni in predpisi

   

  Pri laboratorijskih vajah in pri seminarskih nalogah je poudarek na razmnoževanju lesnatih rastlin, vzgoji sadik in prezimni trdnosti.

  Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin

  Glavne vsebine predmeta so:

  • Okrasne zelnate rastline (opredelitev skupin okrasnih zelnatih rastlin)
  • Značilnosti pridelovanja okrasnih zelnatih rastlin (zavarovani prostori, vzgoja na prostem, rastišča, hranila, vlaga…)
  • Razmnoževanje okrasnih zelnatih rastlin (generativno in vegetativno s trosi, zarodnimi čebulicami, živicami, mikrorazmnoževanjem…)
  • Oskrba in vzdrževanje okrasnih zelnatih rastlin
  • Zagotavljanje kakovosti ob upoštevanju zakonov in predpisov

   

  Seminarska naloga in laboratorijske vaje se osredotočajo na tehnologijo pridelave okrasnih zelnatih rastlin.

  Pridelovanje vrtnin

  Pridelovanje vrtnin

  Glavne vsebine predmeta so:

  • Glavne značilnosti vrtnin, tudi manj poznanih (okra, vigna…)
  • Načini pridelovanja vrtnin in zakonodaja
  • Tehnologija pridelovanja vrtnin, skladiščenja, transportiranja, embaliranja in etiketiranja rastlin

  Seminarska naloga se nanaša na tehnologijo izbranih vrtnin, predvsem novosti na tržišču.


  Katja Funtek

  Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja

  Strokovna terminologija v tujem jeziku – angleščina

  Glavne vsebine predmeta so:

  • Širjenje znanja splošnega, poslovnega in strokovnega tujega jezika (angleščina ali nemščina)
  • Samostojno komuniciranje v tujem jeziku v različnih strokovnih in vsakdanjih situacijah
  • Uporaba IKT pri iskanju virov in literature, pri samostojni obdelavi podatkov, izdelavi in oblikovanju uradnih besedil in predstavitvah v tujem jeziku.

  Pri predmetu Strokovna terminologija v tujem jeziku je pomembno razvijati bralno in slušno razumevanje, govor ter pisanje predvsem pri strokovnih vsebinah iz področij hortikulture.

  Strokovna terminologija v tujem jeziku – nemščina

  Strokovna terminologija v tujem jeziku – nemščina

  Glavne vsebine predmeta so:

  • Širjenje znanja splošnega, poslovnega in strokovnega tujega jezika (angleščina ali nemščina)
  • Samostojno komuniciranje v tujem jeziku v različnih strokovnih in vsakdanjih situacijah
  • Uporaba IKT pri iskanju virov in literature, pri samostojni obdelavi podatkov, izdelavi in oblikovanju uradnih besedil in predstavitvah v tujem jeziku.

  Pri predmetu Strokovna terminologija v tujem jeziku je pomembno razvijati bralno in slušno razumevanje, govor ter pisanje predvsem pri strokovnih vsebinah iz področij hortikulture.


  Lidija Oblak

  Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije

  Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije

  Glavne vsebine predmeta so:

  • Varovanje in ohranjanje naravnih ekosistemov, osnovne zakonitosti biotske pestrosti, pomen zavarovanih vrst in genskih bank za biotsko pestrost
  • Varovanje in ohranjanje naravnih vrednot in kulturne dediščine pri svojem delu
  • Trajnostna raba energije in surovin, raba prostora in sonaravno gospodarjenje
  • Polucija in načrtovanje ukrepov za ekoremediacijo in revitalizacijo degradiranega prostora
  • Klimatske spremembe

  Poudarek predmeta je na laboratorijskih vajah in terenskem delu, kjer se v naravi spoznavajo invazivke, bioindikatorji čistega zraka, živi fosili in naravne vrednote v občini.


  Andreja Gerčer

  Varovanje krajine, prostora in okolja

  Varovanje krajine, prostora in okolja

  Glavne vsebine predmeta so:

  • Prepoznavanje škodljivih in nevarnih snovi v krajini, prostoru in okolju
  • Kritična presoja posegov v krajino, okolje in prostor z zavedanjem kompleksnih ekoloških problemov
  • Načrtovanje proizvodnje hortikulturnih rastlin z upoštevanjem varovanja tal, vode in zraka

  Laboratorijsko in terensko delo vključuje različna merjenja (npr. merjenje nitratov v solati) in obiske organizacij, ki se ukvarjajo z ločevanjem odpadkov, čiščenjem vode itd.


  Andreja Gerčer

  Vrtnarska tehnologija

  Vrtnarska tehnologija

  Glavne vsebine predmeta so:

  • Osnove agrometeorologije (meteorološke meritve in opazovanja, vpliv vremenskih dejavnikov na rast in razvoj rastlin…)
  • Pedologija (pedogenetski dejavniki, zgradba tal, lastnosti in vrste tal)
  • Gnojenje
  • Fitopatologija in entomologija (skupine povzročiteljev bolezni in škodljivcev, simptomi poškodb škodljivcev in bolezni na okrasnih zelnatih rastlinah, drevnini in vrtninah, varstvo rastlin pred boleznimi ni škodljivci, zakonodaja s področja varstva rastlin…)

  Pri laboratorijskih vajah je mnogo vsebin, ki se izvajajo v laboratoriju (mineralna sestava talnih vzorcev, opazovanje bolezni in škodljivcev pod mikroskopom in lupo…).


  Anja Žužej Gobec

  Zakonodaja v kmetijstvu in zagotavljanje kakovosti

  Zakonodaja v kmetijstvu in zagotavljanje kakovosti

  Glavne vsebine predmeta so:

  • Organi oblasti v Sloveniji in institucije Evropske unije, ustava, zakoni, podzakonski predpisi, zakonodajni postopek, sprejemanje predpisov
  • Pravni predpisi, akti in zakoni, ki urejajo področje kmetijstva oziroma vrtnarstva in varovanja okolja (zakon o delovnih razmerjih, kolektivne pogodbe, kmetijska gospodarstva, kmetijska zemljišča, ekološko kmetijstvo, gnojenje, varstvo rastlin in FFS, semenski material),
  • Standardi kakovosti s področja vrtnarstva in krajinskega vrtnarstva, dokumentacija za vodenje kakovosti

  Seminarska naloga temelji na razumevanju in razlagi zakonov in predpisov z določenega strokovnega področja (npr. pridelava zelišč, varstvo novih sort rastlin, dopolnilna dejavnost na kmetiji…).


  Bogdana Kapitler

  Zasaditev in vzdrževanje zelenih površin

  Zasaditev in vzdrževanje zelenih površin

  Glavne vsebine predmeta so:

  • Načrtovanje ureditve in zasaditve zelenih površin, predvsem v urbanem okolju
  • Zgodovinski vrtovi in parki, vzdrževanje in rekonstrukcija tovrstnih zelenih površin
  • Vzdrževanje in oskrbovanje zelenih površin
  • Uporaba okrasnih rastlin za ozelenitev različnih prostorov z obravnavo značilnosti in namena določenih območij (parki, vrtovi, arboretumi, zelene površine pri bolnicah, zaporih in vzgojnih zavodih, državnih in občinskih ustanovah, vodne površine, labirinti in blodnjaki, križišča, krožišča, pokopališča in grobovi, turistični objekti, čebelnjaki, hlevi, brežine, stopnišča, zelen stene in strehe…), analizo rastnega prostora in drugih dejavnikov rasti, posebnosti izbire rastlin in njihovega sajenja ter oskrbe

  Pri laboratorijskih vajah je poudarek na načrtovanju in izbiri ustreznih rastlin za določene zelene površine (risanje načrtov).


  Barbara Pajk

  Zemljemerstvo in priprava terena

  Glavne vsebine predmeta so:

  • Osnove zemljemerstva (geodetska dela, merski sistem in merila, projekcije…)
  • Mersko orodje in zakoličevanje (horizontalne in vertikalne izmere terena, uporaba geodetskih orodij, pripomočkov in inštrumentov…)
  • Kartografija in uporaba načrtov, zemljiški kataster in zemljiška knjiga
  • Ureditven operacije v prostoru (zemeljski premiki, kultiviranje tal, stroški zemeljskih del…)

  Laboratorijske vaje potekajo večinoma zunaj, kjer se pri orientaciji na terenu izvajajo različne meritve ob interpretaciji prostorskih informacij.

  Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami – PIP

  Glavne vsebine predmeta so:

  • Načrtovanje in organiziranje rekreacijskih in športnih zelenih površin (izdelava idejnih načrtov za vzpostavitev rekreacijskih in športnih površin, vodenje, koordiniranje, nadziranje dela, delovnih sredstev, materialov in tehnologije)
  • Oskrba in vzdrževanje rekreacijskih in športnih površin s poudarkom na varstvu in oskrbi travne ruše ter varni uporabi specialne mehanizacije

  Laboratorijske vaje obsegajo analize stanj rekreacijskih in športnih površin diagnoze zdravstvenega stanja, fizioloških motenj, poškodb in sanacijo teh površin.

  Oblikovanje in urejanje prostora z rastlinami – PIP

  Glavne vsebine predmeta so:

  • Temeljni elementi hortikulturnega oblikovanja in oblike prostorskega reda (barvne kombinacije, simetrija, ritem, zaporedje, poudarek, progresija, kontrast, kompozicije…)
  • Dekorativne rastline, ohranjanje, vzdrževanje kakovosti in oskrba dekorativnih rastlin
  • Tehnike dela (tehnike v floristiki, večje konstrukcije)
  • Značilnosti različnih prostorov in umeščanje rastlin v prostor po načelih in zakonitostih oblikovanja od ideje in načrta do postavitve

  V okviru predmeta se je možno aktivno udeležiti različnih tekmovanj (državnih, mednarodnih…).

 • Ekonomika in menedžment podjetja

  Strokovna terminologija v tujem jeziku

  Poslovno sporazumevanje in vodenje

  Vizualne komunikacije in multimedija

  Osnove trženja

  Informatika in statistične metode

  Praktično izobraževanje – Komunikacije

  Praktično izobraževanje – Ekonomika in poslovanje

  Praktično izobraževanje – Vizualne umetnosti

  Praktično izbraževanje - Projekti v prodajnem prostoru

  Praktično izbraževanje - Tržno komuniciranje

  Praktično izbraževanje - Dekoriranje

  Stili skozi obdobja

  Teorija vizualne kulture

  Tehnike in materiali

  Upravljanje projektov

  Upravljanje s prodajnim prostorom

  Snovanje dekoracij interierja in eksterierja

  Risanje in slikanje

  Recikliranje v oblikovanju

  Pospeševanje prodaje

  Komercialno poslovanje

  Vedenje potrošnikov in ravnanje z odnosi s kupci

  Interier

  Eksterier

  Komercialna fotografija

  Kreativno mišljenje v trženju

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920