Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola
 • Domov
 • POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2017/18

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2017/18

Komisija za kakovost se je v šolskem letu 2017/18 sestala na treh delovnih sestankih, na katerih je bila sprejeta odločitev o področjih presojanja kakovosti za šolsko leto 2017/18. V okviru komisije za kakovost smo pripravili načrt izvedbe presoje in potreben instrumentarij za presojo ter izpeljali presojo. Na sestankih smo obravnavali tudi realizacijo Akcijskega načrta za razvoj kakovosti za šolsko leto 2017/18 in druga vprašanja in teme povezane s področjem kakovosti.

Kakovost našega dela smo v šolskem letu 2017/18 presojali na štirih področjih:

 • Zadovoljstvo dijakov z organizacijo in izpeljavo izobraževalnega procesa
  Ugotavljali smo zadovoljstvo dijakov z vsebino in načini informiranja, z učnimi gradivi, s prostori, učitelji in kako so se jim uresničila pričakovanja, zaradi katerih so se vključili v izobraževanje na naši šoli. Anketni vprašalnik smo pripravili in izpeljali s pomočjo spletne aplikacije e SurveyPro, dijaki so ga izpolnjevali v mesecih april, maj in junij 2018. Anketo je izpolnilo   dijakov 141 v vseh programih in vseh letnikih.
 • Zadovoljstvo udeležencev izobraževanja odraslih v formalnih programih izobraževanja
  Kot vsako leto smo tudi ob koncu letošnjega šol. leta izvedli anketiranje udeležencev izobraževanja odraslih. Zanimalo nas je njihovo zadovoljstvo z vsebino in načini informiranja, z učnimi gradivi, s prostori in kako so se jim uresničila pričakovanja, zaradi katerih so se vključili v izobraževanje na naši šoli. Anketni vprašalnik smo pripravili in izpeljali s pomočjo spletne aplikacije eSurveys-Pro. Udeleženci izobraževanja so ga izpolnjevali v mesecu maju in juniju 2018.
 • Učinki izobraževanja štiri leta po zaključku izobraževanja v srednješolskih programih
  V letošnjem šolskem letu smo nadaljevali s presojo učinkov izobraževanja pri udeležencih izobraževanja, ki so pred štirimi leti zaključili izobraževanje v programih aranžerski in hortikulturni tehnik. V mesecu juniju smo jim poslali anketne vprašalnike v pisni obliki. Od poslanih devetindvajset anket, smo nazaj dobili štirinajst izpolnjenih.
 • Zadovoljstvo udeležencev (dijaki, odrasli) z organizacijo in izpeljavo neformalnih oblik izobraževanja (tečaji, delavnice, druga krajša in daljša usposabljanja)
  Izvajali smo sprotno spremljanje zadovoljstva udeležencev na usposabljanju za NPK zeliščar, za udeležence tečaja za izvajalce ukrepov varstva rastlin in za udeležence tečaja Varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Anketiranja smo skozi celotno šolsko leto izvajali v pisni obliki. Pripravili smo analizo anket in z rezultati seznanili izvajalce posameznih usposabljanj.

O rezultatih presoje na vseh štirih področjih smo razpravljali na sestanku komisije za kakovost v mesecu septembru 2018. Na osnovi rezultatov samoevalvacije smo pripravili Poročilo o delu komisije za kakovost za šolsko leto 2017/18, ki ga je na svoji seji, 24. 9. 2018, potrdil svet zavoda Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. Pripravili smo tudi Akcijski načrt za razvoj kakovosti, v katerem smo načrtovali aktivnosti za razvoj kakovosti v šolskem letu 2018/19.

Z imenovano svetovalko za kakovost v izobraževanju odraslih smo tudi v letu 2017/18 sodelovali v omrežju svetovalcev za kakovost, ki ga koordinira Andragoški center Slovenije. Skupna aktivnost v tem letu je osredotočena na spremljanje kakovosti učiteljevega dela. V okviru te aktivnosti je svetovalka za kakovost pripravila popis spremljanja kakovosti učiteljevega dela na šoli in sicer zapis o tem, kako na posameznih področjih učitelj kakovost  svojega dela spremlja sam, kako kakovost dela učitelja spremlja skupina učiteljev npr. aktiv in kako kakovost dela učitelja spremljajo drugi.

Na osnovi 68. člena Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1) (Uradni list RS, št. 6/18) smo v mesecu avgustu 2018 pripravili akt o sestavi, mandatu in nalogah komisije za kakovost Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje in ga posredovali v obravnavo in potrditev na svet zavoda šole. Svet zavoda ga je potrdil 24. 9. 2018.

S ciljem, da bi dosegali standarde kakovosti pri javnem objavljanju informacij o izobraževanju na naši šoli, smo skrbeli sprotno urejanje in dopolnjevanje zavihka kakovost  na spletni strani šole.

Kontaktne informacije:

Tajništvo: 03/4285-900
Ravnateljica:
03/4285-923
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911