Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola
  • Domov
  • POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2013/14

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2013/14

Na področju kakovosti je aktivnosti tudi v šolskem letu 2013/14 vodila in usklajevala komisija za kakovost, ki se je sestala na štirih delovnih srečanjih.

Pregled opravljenih aktivnosti na področju skrbi za razvoj kakovosti v šolskem letu 2013/14

Izvajali smo ukrepe za razvoj kakovosti pri kazalniku Zadovoljstvo dijakov predvsem na področjih, ki so jih dijaki v šol. letu 2012/13 ocenili s slabšimi ocenami:

  • spremenili smo kraj izvajanja pouka športne vzgoje,
  • dijakom smo na šoli zagotovili možnost kopiranja in tiskanja njihovih dokumentov,
  • večjo skrb smo namenili različnim načinom informiranja in obveščanja dijakov o poteku pouka in drugih dejavnosti na šoli.

Kakovost smo presojali na teh področjih:

  • Zadovoljstvo dijakov

Zanimalo nas je zadovoljstvo dijakov z organizacijo in izvedbo športne vzgoje ter želje dijakov glede organizacije in izvedbe strokovnih ekskurzij. Želeli pa smo ugotoviti tudi odziv dijakov na obstoj in delovanje trgovinice podarim – dobim. Članice komisije za kakovost smo pripravile anketni vprašalnik. Anketiranje smo izvedli s pomočjo spletne aplikacije e SurveyPro v mesecu maju in juniju 2014. Anketirali smo 104 dijake vseh letnikov in vseh programov.

  • Zadovoljstvo udeležencev izobraževanja odraslih

Kot vsako leto smo tudi ob koncu letošnjega šolskega leta izvedli anketiranje udeležencev izobraževanja odraslih. Ugotavljali smo njihovo zadovoljstvo z vsebino in načini informiranja, z učnimi gradivi, s prostori in kako so se jim uresničila pričakovanja, zaradi katerih so se vključili v izobraževanje na naši šoli. Anketni vprašalnik smo pripravili s pomočjo nabora vprašanj iz spletne aplikacije POKI, udeleženci izobraževanja so ga rešili pisno v mesecu juniju 2014.

  • Promocija in animacija

V okviru projekta Svetovalci za kakovost pa smo presojali animacijo različnih ciljnih skupin za vključitev v izobraževanje na naši šoli. Ugotavljali smo, če načrtujemo animacijo, kako jo načrtujemo, kdo jo načrtuje, katere vrste promocije na šoli izvajamo in katera promocijska gradiva v posameznem šolskem letu pripravimo.

O rezultatih presoj smo razpravljali na sestanku komisije za kakovost 9.7. 2014 in na pedagoški konferenci ob koncu šol. leta 2013/14. Na osnovi rezultatov samoevalvacije smo pripravili samoevalvacijsko poročilo za šol. Leto 2013/14.

Na prvem sestanku komisije za kakovost v šolskem letu 2014/15 bomo razpravljali o predlogih izboljšav za tista področja, pri katerih smo pri presojah ugotovili pomanjkljivosti in so bila s strani udeležencev izobraževanja slabše ocenjena.

V tem šolskem letu smo pripravili tudi nov zapis standardov kakovosti izobraževanja, ki jih zagotavlja naša organizacija. Zapisali smo jih v dokumentu – Izjava o kakovosti, ki jo je 22. 4. 2014 sprejel tudi svet zavoda Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. Objavili smo jo v pisni obliki in na spletni strani naše šole pod zavihkom kakovost.

Več skrbi smo namenili tudi doseganju standardov kakovosti pri javnem objavljanju informacij o izobraževanju na naši šoli. Poskrbeli smo sprotno urejanje in dopolnjevanje zavihka kakovost na spletni strani šole.

Poročilo o delu komisije za kakovost je na svoji seji dne 24. 9. 2014 obravnaval svet zavoda in ga potrdil.

Kontaktne informacije:

Tajništvo: 03/4285-900
Ravnateljica:
03/4285-923
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911