Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola
 • Domov
 • POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST V ŠOLSKEM LETU 2012/13

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST V ŠOLSKEM LETU 2012/13

1 PREDSTAVITEV ŠOLE ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE

Vizija

Postati hočemo regijsko in državno učno središče za področje hortikulture, aranžerstva in oblikovanja. Ta cilj uresničujemo v sodelovanju z gospodarstvom, sorodnimi šolami doma in v tujini, lokalno skupnostjo in drugimi inštitucijami.

Vrednote

Vrednote, ki jih gojimo in negujemo na naši šoli, so:

 • skrb za telesno in duševno zdravje delavcev šole, dijakov, študentov in drugih udeležencev izobraževanja,
 • dobri medsebojni odnosi, ki temeljijo na poštenosti, iskrenosti, spoštovanju strpnosti in sprejemanju drugačnosti,
 • vzpodbujanje kritičnosti, delavnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti,
 • dobra in odprta komunikacija med izvajalci in udeleženci izobraževanja,
 • visoka strokovna usposobljenost učiteljev, interdisciplinarnost, aktualnost in fleksibilnost znanja.

Cilji:

 • sodoben in pester pouk, uvajanje novih metod in oblik dela,
 • aktivno sodelovanje dijakov in učiteljev,
 • izboljšanje stikov med učitelji in dijaki ter krepitev medsebojnega zaupanja,
 • skrb za večjo učno uspešnost dijakov,
 • povezava splošno izobraževalnih, strokovnih predmetov ter praktičnega pouka,
 • integracija otrok s posebnimi potrebami v vzgojno izobraževalnem delu,
 • aktivno povezovanje šole z okoljem,
 • povezovanje s sorodnimi šolami v tujini,
 • zagotovitev ustreznih materialnih in kadrovskih pogojev za uspešno delo,
 • izvajanje poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki bo usklajeno s potrebami razvoja ter bo omogočalo uspešno in strokovno delo v procesih prestrukturiranja in prilagajanja vrtnarstva sodobnim razvojnim težnjam ter evropskim standardom,
 • razvijanje prijazne, uspešne in zgleda vredne šolske kulture.

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje ima dolgo tradicijo. Ustanovljena je bila leta 1946. Skozi celotno obdobje delovanja si je prizadevala udeležencem izobraževanja podati strokovno znanje, predvsem pa ljubezen in spoštovanje do vrtnarskega in cvetličarskega poklica, v zadnjih desetih letih pa tudi do aranžerskega poklica. V šol. letu 2004/05 je bila ustanovljena višja strokovna šola.

Šola se je konec leta 2008 iz Vrtnarske šole preimenovala v Šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje.

Šola opravlja javno službo na naslednjih področjih:

 • srednje, poklicno in strokovno izobraževanje po programih: vrtnar, cvetličar, hortikulturni tehnik, aranžerski tehnik,
 • višješolsko strokovno izobraževanje po programu inženir hortikulture,

Poleg rednega izobraževanja šola izvaja tudi programe izobraževanja odraslih po zgoraj omenjenih programih ter seminarje in tečaje.

2 PREGLED OPRAVLJENIH AKTIVNOSTI PRI PRESOJANJU IN RAZVIJANJU KAKOVOSTI V ŠOLSKEM LETU 2012/13

Na področju kakovosti je aktivnosti tudi v šolskem letu 2012/13 vodila in usklajevala komisija za kakovost, ki se je sestala na štirih delovnih srečanjih.

Izvajali smo ukrepe, ki smo jih načrtovali v Akcijskem načrtu za razvoj kakovosti v šol. letu 2012/13. Osredotočili smo se na aktivnosti, ki se nanašajo na naslednje kazalnike kakovosti: Razvoj učnega okolja, Doseganje ciljev izobraževanja, Praktično usposabljanje z delom in Odnos dijakov do narave in okolja.

Samoevalvacijo smo v šol. letu 2012/13 izvedli na treh področjih.

 • V okviru komisije za kakovost naše šole in na pobudo članov sveta zavoda šole smo se odločili za samoevalvacijo, s katero smo ponovno ugotavljali zadovoljstvo dijakov. Cilj presojanja kakovosti je bil ugotoviti stopnjo zadovoljstva dijakov z informiranjem na šoli, z organizacijo pouka in drugih dejavnosti, njihovo splošno zadovoljstvo z učitelji, njihova ocena sodelovanja z ravnateljem, ocena medsebojnih odnosov med dijaki ter ocena zunanjih in notranjih prostorov šole. Sestavili smo anketni vprašalnik s šestnajstimi vprašanji. Anketiranje dijakov smo izvedli s pomočjo spletne aplikacije e SurveyPro.com v mesecu decembru 2012 in v januarju 2013. Anketni vprašalnik je izpolnilo 120 dijakov v vseh programih in letnikih. Pripravili smo analizo dobljenih rezultatov. Rezultate smo predstavili učiteljem na pedagoški in andragoški konferenci 29. 8. 2013. Rezultate ankete smo dne 19. 9. 2013 predstavili na uvodnem sestanku dijaške skupnosti v novem šol. letu, potem pa so o ukrepih razpravljali predstavniki dijakov z mentorico dijaške skupnosti na sestanku dijaške skupnosti. V d. ravnateljice bo rezultate predstavila tudi predstavnikom staršev na sestanku sveta staršev.
 • Na pobudo in v sodelovanju z učitelji aktiva aranžerstvo smo presojali kakovost na področju praktičnega usposabljanja z delom za dijake programa aranžerski tehnik. Ugotavljali smo zadovoljstvo dijakov z organizacijo in izvedbo praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih. V ta namen smo izvedli anketiranje dijakov konec meseca maja 2013, ko je večina dijakov že zaključila s praktičnim usposabljanjem z delom pri delodajalcih za šol. leto 2012/13. Spletno anketo je izpolnilo 56 dijakov vseh letnikov. Pripravili smo analizo dobljenih rezultatov. Rezultate smo predstavili učiteljem na pedagoški in andragoški konferenci 29. 8. 2013. Rezultate ankete so obravnavali predstavniki dijakov z mentorico dijaške skupnosti na sestanku dijaške skupnosti dne 19. 9. 2013. V. d. ravnateljice je rezultate predstavila tudi predstavnikom staršev na sestanku sveta staršev.
 • V izobraževanju odraslih smo ponovno izvedli samoevalvacijo pri kazalniku Zadovoljstvo udeležencev. Ugotavljali smo zadovoljstvo udeležencev izobraževanja odraslih z vsebino in načini informiranja, z učnimi gradivi, s prostori in kako so se jim uresničila pričakovanja, zaradi katerih so se vključili v izobraževanje na naši šoli. Anketni vprašalnik smo pripravili s pomočjo spletne aplikacije POKI. Anketiranje smo izvedli v mesecu maju in juniju 2013. Pripravili smo analizo dobljenih rezultatov. Rezultate smo predstavili učiteljem na pedagoški in andragoški konferenci 29. 8. 2013.

Na osnovi rezultatov samoevalvacije smo pripravili samoevalvacijsko poročilo.

V mesecu decembru 2012 smo pripravili in na Andragoški center Slovenije oddali vlogo za podaljšanje dovoljenja za uporabo zelenega znaka kakovosti POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. V mesecu februarju 2013 so nam na ACS odobrili uporabo zelenega znaka POKI za leti 2013 in 2014.

Poročilo o delu komisije za kakovost v šol. letu 2012/13 je obravnaval svet zavoda Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje na 23. seji dne 25. 9.2013 in ga potrdil.

Kontaktne informacije:

Tajništvo: 03/4285-900
Ravnateljica:
03/4285-923
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911