Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola
  • Domov
  • POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2009/2010 (SŠ)

POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2009/2010 (SŠ)

1 PREGLED DELA KOMISIJE ZA KAKOVOST V ŠOLSKEM LETU 2009/10

Na področju skrbi za kakovost je aktivnosti tudi v šolskem letu 2009/10 vodila in usklajevala komisija za kakovost, ki se je sestala na dvanajstih delovnih srečanjih. Sestava komisije se je v šolskem letu 2009/10  spremenila. Spremembe v članstvu komisije je na predlog ravnateljice na 20. seji dne 24. 9. 2009 potrdil Svet zavoda Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje.

Pregled aktivnosti na področju skrbi za kakovost v šolskem letu 2009/10

  • Izvajali smo ukrepe, ki smo jih načrtovali v akcijskem načrtu za izboljšanje kakovosti na naši šoli. Izvajali smo aktivnosti za izboljšanje šolske klime, ukrepe za izboljšanje učnega okolja in ukrepe za izboljšanje metod poučevanja.
  • Samoevalvacijo smo izvedli na dveh področjih. V okviru projekta Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj smo se predstavniki šol z biotehniškega področja pri aktivnosti Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti dogovorili, da bomo izvedli samoevalvacijo na področju Svetovanje in podpora  dijakom. Na naši šoli pa smo za samoevalvacijo izbrali še eno področje in sicer Praktično usposabljanje z delom. Za to področje smo se odločili, ker so v  šol. letu 2009/10 dijaki tretjega letnika programov srednjega poklicnega izobraževanja vrtnar in cvetličar opravljali praktično usposabljanje z delom v podjetjih. Naš cilj je bil ugotoviti, kako so bili dijaki in njihovi mentorji v podjetjih zadovoljni z organizacijo in izvedbo praktičnega usposabljanja z delom.
  • Aktivno smo sodelovali na delovnih srečanjih pri aktivnosti Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v okviru projekta Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj in pri delu ožje delovne skupine v okviru te aktivnosti.
  • Aktivno smo sodelovali pri pripravi Razvojnega načrta šole na področju Ugotavljanje in razvoj kakovosti.
  • Skrbeli smo za učinkovito in sprotno informiranje vseh udeležencev v izobraževanju in druge zainteresirane javnosti o aktivnostih na področju ugotavljanja in razvijanja kakovosti na internetnih straneh in z drugimi načini informiranja.

Poročilo o delu komisije za kakovost v šolskem letu 2009/10 je obravnaval in potrdil svet zavoda Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje na svoji 5. seji dne 24.9. 2010.

V šol. letu 2009/2010 nismo imeli postopkov priznavanja neformalno pridobljenega znanja.

2 KRATKA PREDSTAVITEV IZVEDBE SAMOEVALVACIJ

2.1 Samoevalvacija na področju SVETOVANJE IN PODPORA  DIJAKOM

V okviru projekta Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj in aktivnosti Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti smo se na prvem sestanku dne 26.11.2009 odločili, da bomo v šol. letu 2009/10 na vseh sodelujočih šolah izvedli samoevalvacijo na področju Svetovanje in podpora dijakom.

V okviru ožje delovne skupine (BIC Ljubljana, Šolski center Šentjur, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje), smo se odločili, da bomo poleg kazalnika Svetovanje in informiranje dijakov ugotavljali zadovoljstvo dijakov z izvajanjem praktičnega pouka na šolah, zadovoljstvo s šolsko malico in zadovoljstvo z opremljenostjo šole. Na sestanku ožje delovne skupine dne 15. 2. 2010 smo oblikovali predlog vprašalnika in določili subjekte, ki jih bomo vključili v samoevalvacijo.

Na drugem srečanju članov komisij za kakovost biotehniških šol, ki je potekalo konec marca 2010, smo uskladili vprašalnik in postopke pri izpeljavi samoevalvacije. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je  kot nosilec aktivnosti Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti organiziral izobraževanje za uporabo spletne aplikacije e SurveyPro.com za anketiranje.

V okviru komisije za kakovost naše šole smo se odločili, da bomo anketirali dijake naslednjih razredov: 2.CV, 2.HTAT, 3.HTAT in 4.dHT, torej dijake poklicno tehniškega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega strokovnega izobraževanja.

Anketiranje dijakov smo izpeljali v mesecu aprilu in maju 2010. Dijake smo anketirali tako, da smo jih povabili v računalniško učilnico, kjer so vsak na svojem računalniku izpolnili anketni vprašalnik. Ta metoda se je izkazala za koristno, saj je bilo potrebno dijakom pojasniti določene pojme, ki se pojavljajo v vprašalniku. Anketirali smo 66 dijakov.

Osnovno obdelavo podatkov smo pridobili s pomočjo spletnega programa za anketiranje. Za podrobnejšo analizo smo morali podatke obdelati ročno. V mesecu septembru 2010 smo izdelali samoevalvacijsko poročilo.

2.2 Samoevalvacija na področju  Praktično usposabljanje z delom

Dijaki tretjih letnikov programov srednjega poklicnega izobraževanja vrtnar in cvetličar so v šol. letu 2009/10 prvič opravljali praktično usposabljanje z delom v podjetjih. Zato smo se v okviru komisije za kakovost naše šole odločili, da bomo samoevalvacijo izvedli tudi na področju Praktično usposabljanje z delom. Naš cilj je bil pripraviti posnetek stanja  in sprejeti ukrepe za izboljšanje kakovosti, kjer bo to potrebno.

V evalvacijo smo vključili vse dijake 3. letnika programov vrtnar in cvetličar ter vzorec šestih delodajalcev, pri katerih so dijaki opravljali praktično usposabljanje z delom.

Izdelali smo dva anketna vprašalnika: vprašalnik za dijake in vprašalnik za delodajalce v podjetjih.

Anketiranje dijakov smo izvedli 24. 5. 2010, torej po tem, ko so dijaki že zaključili praktično usposabljanje z delom v podjetjih. Anketni vprašalnik je izpolnilo 22 dijakov.

Anketiranje delodajalcev je v mesecih maju in juniju 2010 izvedla organizatorka praktičnega usposabljanja z delom.

Obdelavo podatkov smo naredili v mesecu avgustu 2010, samoevalvacijsko poročilo pa pripravili v mesecu septembru 2010.

2.3 Predlogi ukrepov

Na sestanku komisije za kakovost dne 20. 8. 2010 smo obravnavali rezultate obeh izvedenih  samoevalvacij. Izdelali smo predloge ukrepov za izboljšanje kakovosti predvsem na tistih področjih, ki so jih dijaki slabše ocenili.

Rezultate samoevalvacij in predloge ukrepov za izboljšanje kakovosti smo dne 20. 9. 2010 predstavili vsem učiteljem na pedagoški konferenci. O ukrepih za izboljšanje kakovosti in njihovi izvedbi smo razpravljali tudi na sestankih aktivov, na sestanku dijaške skupnosti in na sestanku sveta staršev na začetku šol. leta 2010/11.

Kontaktne informacije:

Tajništvo: 03/4285-900
Ravnateljica:
03/4285-923
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911