Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola
 • Domov
 • Poročilo komisije za kakovost za š.l. 08/09 (SŠ)

Poročilo komisije za kakovost za š.l. 08/09 (SŠ)

Na naši šoli se zavedamo, da je kakovost v vzgojno  izobraževalnem delu zelo pomembna. Zato smo začeli vzpostavljati sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. K temu nas zavezuje tudi zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju Ur. l. RS, št. 79/06.

V proces ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter razvoj kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela smo pritegnili učitelje, dijake, starše, odrasle udeležence izobraževanja in tudi socialne partnerje

Dejavnosti na področju kakovosti vodi in usklajuje komisija za kakovost Srednje in poklicne šole, ki jo na predlog ravnateljice imenuje  svet zavoda v skladu s 16. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju Ur. l. RS št. 79/2006  in Ustanovitvenim aktom zavoda Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje izdanim septembra 2008.

Komisija za kakovost Srednje in poklicne strokovne šole se povezuje in usklajuje delo s komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti Višje strokovne šole.

V šolskem letu 2008/09 smo na področju ugotavljanja in razvijanja kakovosti izvedli veliko aktivnosti.

 • Uresničevali smo akcijski plan aktivnosti za izboljšanje kakovosti na področjih klime in učnega okolja.
  Z analizo, ki smo jo opravili na zadnjem sestanku komisije za kakovost, smo ugotovili,  da smo večino načrtovanih aktivnosti v šol. letu 2008/09 uspešno izvedli. Posebno skrb smo namenili aktivnostim, ki naj bi pripomogle k izboljšanju klime na tistih področjih, ki so jim dijaki v prejšnjem šolskem letu namenili slabše ocene. Aktivnosti, ki nam jih ni uspelo realizirati, bomo poskušali izvesti v naslednjem šol. letu.
 • Aktivno smo sodelovali v projektu Biotehniška področja – šole za življenje in razvoj na področju aktivnosti Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti.
 • Izdelali smo Poslovnik delovanja komisij za kakovost Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti, ki  ga je obravnaval in potrdil svet zavoda.
 • Skrbeli smo za učinkovito in sprotno informiranje vseh udeležencev v izobraževanju in druge zainteresirane javnosti o aktivnostih na področju ugotavljanja in razvijanja kakovosti na internetnih straneh in z drugimi načini informiranja.
 • Na področju izobraževanja odraslih smo vložili prijavo za podaljšanje dovoljenja za uporabo znaka POKI in dobili dovoljenje za uporabo za naslednji dve leti.
 • Prijavili smo se kot izobraževalna organizacija na razpis za podelitev priznanj ACS za kakovost izobraževanja odraslih in 19. 3. 2009 prejeli priznanje.
 • Z metodo samoevalvacije smo ugotavljali kakovost na področju Učenja in poučevanja na kazalniku kakovosti Razvoj metod poučevanja. Naš cilj je bil posneti stanje na tem področju in pripraviti ukrepe za izboljšanje stanja.

Za kazalnik kakovosti Razvoj metod poučevanja smo se odločili v dogovoru z ostalimi šolami na biotehniškem področju, ki sodelujejo v Projektu Biotehniška področja – šole za življenje in razvoj.

Na delovnih sestankih v okviru tega projekta smo oblikovali anketne vprašalnike za dijake in učitelje. Na posebnem usposabljanju, ki ga je za potrebe projekta  izvajal ACS, pa smo se člani delovne skupine usposobili za pripravo anketnih vprašalnikov na spletni strani in za izvedbo spletnega anketiranja. Na šoli smo s pomočjo baze vprašanj ACS na spletu izdelali  vprašalnike.

Anketiranje smo izvedli v mesecu maju 2009 pri vseh dijakih zaključnih letnikov in sicer pri splošno – izobraževalnih predmetih in pri vseh učiteljih, ki te predmete v zaključnih letnikih poučujejo.  V raziskavi je sodelovalo 66 dijakov  zaključnih letnikov in šest učiteljev. V mesecu avgustu smo izdelali analizo ankete.

O rezultatih pridobljenih z anketiranjem smo v komisiji za kakovost razpravljali na zadnji seji v šol. letu 2008/09 dne 27.8. 2009. Ugotovitve samevalvacije bomo predstavili  učiteljskemu zboru na pedagoški konferenci v mesecu oktobru 2009. Obravnavali pa jih bodo tudi predstavniki razrednih skupnosti na enem izmed sestankov dijaške skupnosti v začetku šol. leta 2009/2010.

Kontaktne informacije:

Tajništvo: 03/4285-900
Ravnateljica:
03/4285-923
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911