Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Eko šola – poročilo o dejavnostih

 Za šolsko leto: 2018/2019

OKOLICA ŠOLE / DETEKTIVI ZA OKOLICO ŠOLE

Označevanje rastlinskih vrst v okolici ustanove

Vodja aktivnosti: Nada Reberšek Natek (Drugo)

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijako/študentov: 10 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 2

Vsebina aktivnosti:

Namestitev označb k rastlinam v drevesnici. Na označbah bo navedeno botanično in slovensko ime rastline, družina, izvor, glavne botanične značilnosti, za lesnate rastline pas prezimne trdnosti, možnost uporabe in za trajnice primerna gostota sajenja. Pri označevanju bodo sodelovali dijaki in študenti.

Cilji aktivnosti:

Dijaki, študenti in obiskovalci šolskega parka bodo pridobili nova spoznanja o rastlinah in se zavedali pomena biotske raznovrstnosti rastlin.

Pozitivne izkušnje:

Naši študenti,dijaki in obiskovalci šolskega parka lahko opazujejo posamezne rastlinske vrste skozi vse letne čase in se tako naučijo opazovati rastlino v vseh fazah razvoja in jih znajo tudi botanično poimenovati. Pri označevanju rastlinskih vrst so se sodelujoči ogromno naučili, saj je bilo le to izkustveno učenje. .

Negativne izkušnje:

Problem pri označevanju je obstojnost etiket in poškodbe označb zaradi vremena in človeškega faktorja.

Predlogi za prihodnje leto:

Predlagamo poimenovanje rastlinskih vrst na način, da vključimo še izvor rastlin, uporabnost in posebnosti pri gojenju.

OKOLICA ŠOLE / ŠOLSKI VRT

Sajenje zdravilnih rastlin

Vodja aktivnosti: Bogdana Kapitler (Drugo)

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijako/študentov: 45 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 3

Vsebina aktivnosti:

V skrbi za urejeno okolico šole bomo z dijaki obnovili in posodobili že obstoječi vrt zdravilnih rastlin. Izdelali bomo terminski načrt aktivnosti, ki bodo zajemale načrtovanje sajenja, razmnoževanje, pridelovanje, spravilo in uporabo nekaterih zdravilnih rastlin.

Cilji aktivnosti:

Z aktivnostjo želimo prispevati k urejenosti šolskega parka in pridobiti nova znanja in spretnosti s področja poznavanja, pridelovanja in uporabe zdravilnih rastlin ter krepiti potrpežljivost in sodelovanje pri timskem delu.

Pozitivne izkušnje:

Dejavnost je potekala med poukom, delno pa v okviru zeliščarskega krožka. Z aktivnostjo smo prispevali k urejenosti šolskega parka. Pridobili smo nova znanja, spretnosti, izkušnje s področja prepoznavanja, pridelovanja, uporabe zdravilnih rastlin. Z dejavnostjo smo krepili sodelovanje, strpnost, saj je delo potekalo v skupinah.

Negativne izkušnje:

Jih ni bilo.

Predlogi za prihodnje leto:

Načrtujemo, da bomo razširili sortiment zdravilnih rastlin in povečali površine.

OKOLICA ŠOLE / ŠOLSKI VRT

Sajenje začimb in dišavnic

Vodja aktivnosti: Katja Funtek (Učitelj v sredni šoli)

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijako/študentov: 60 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 4

Vsebina aktivnosti:

V skrbi za urejeno okolico šole bomo z dijaki obnovili in posodobili že obstoječi vrt začimb in dišavnic. Izdelali bomo terminski načrt aktivnosti, ki bodo zajemale načrtovanje sajenja, razmnoževanje, pridelovanje, spravilo in uporabo nekaterih začimb in dišavnic.

Cilji aktivnosti:

Z aktivnostjo želimo prispevati k urejenosti šolskega parka in pridobiti nova znanja in spretnosti s področja poznavanja, pridelovanja in uporabe začimb in dišavnic ter krepiti potrpežljivost in sodelovanje pri timskem delu.

Pozitivne izkušnje:

Z aktivnostjo smo prispevali k urejenosti šolskega parka in pridobili nova znanja in spretnosti s področja poznavanja, pridelovanja in uporabe začimb in dišavnic ter krepili potrpežljivost in sodelovanje pri timskem delu. Delali smo tudi napake in jih po najboljših močeh popravljali in se pri tem zabavali.

Negativne izkušnje:

Jih ni bilo.

Predlogi za prihodnje leto:

Nadaljevali bomo z aktivnostjo in razširili sortiment izbranih rastlin.

OKOLICA ŠOLE / VZDRŽEVANJE IN UREJANJE

Uporaba okolju prijaznih preparatov

Vodja aktivnosti: Romana Špes (Učitelj v sredni šoli)

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijakov/študentov: 23 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 1

Vsebina aktivnosti:

Uporaba EM tehnologije pri vzgoji izbranih okrasnih zelnatih rastlin. ( pelargonije, krizanteme) EM tehnologijo predstavlja mešanica koristnih mikroorganizmov.

Cilji aktivnosti:

Cilji in prednosti uporabe EM tehnologije so krepitev rastli, izboljšanje lastnosti substrata in okolju prijazno varstvo rastlin. Ekološka vzgoja pelargonij s pomočjo potaknjencev (lažje koreninjenje). Ekološka vzgoja krizantem, ki je tehnološko dokaj zahtevna.

Pozitivne izkušnje:

Pozitivne izkušnje so bile sledeče: •   Ozaveščanje dijakov o pomenu ekološke vzgoje rastlin. •     Skrb dijakov za varno hrano in čisto okolje. • Ozaveščanje dijakov o možnostih uporabe okolju prijaznih preparatov za zaščito rastlin. Dijaki razvijajo čut in odgovornost za pridelavo varne hrane in ohranjanje čistega okolja. Dijaki ozavestijo pomen uporabe naravnih preparatov pri zaščiti rastlin pred boleznimi in škodljivci.

Negativne izkušnje:

Preparati so manj učinkoviti kot kemični FFS. Tudi njihova obstojnost je krajša.

Predlogi za prihodnje leto:

Tudi prihodnje leto bomo nadaljevali s to aktivnostjo in preizkušali še druge naravne sestavine, ki učinkujejo na škodljive organizme.

OKOLICA ŠOLE / VZDRŽEVANJE IN UREJANJE

Ureditev učne poti v okolici šole

Vodja aktivnosti: Nada Reberšek Natek (Drugo)

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijakov/študentov: 10 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 2

Vsebina aktivnosti:

V šolskem parku se bo urejala učna pot za slepe, slabovidne in videče, kjer se bodo namestile določene nove značilne prilagoditve. Pot bo uporabna tudi za druge skupine obiskovalcev z drugačnimi posebnimi potrebami.

Cilji aktivnosti:

–           Vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v družbo –  Spoznavanje in učenje urejanja zelenih površin za specifične potrebe uporabnikov –            Dobro počutje v šolskem parku in dodana nova vsebina

Pozitivne izkušnje:

Pozitivne izkušnje se kažejo v vključevanju ljudi s posebnimi potrebami v družbo ter soočenju s tem problemom za vse ostale ljudi. Na prirejenih delavnicah je tako seznanjena širšo javnost, študenti, dijaki in učenci, ki z namenom spoznavajo slepoto kot dejstvo. Delavnica ima tudi vzgojni moment, saj se videči udeleženci srečajo z izkušnjo z zavezanimi očmi, kako je biti slep in na ta način drugače gledajo na ljudi, ki jih jim narava ni dala možnosti videnja vsega sveta okoli sebe.

Negativne izkušnje:

Negativne izkušnje se kažejo v pomanjkljivi promociji in ozaveščanju za večji obisk te poti.

Predlogi za prihodnje leto:

Potrebno bo izdelati zgibanko predstavitve Učne poti in jo posredovati širši javnosti.

OKOLICA ŠOLE / VZDRŽEVANJE IN UREJANJE

Ureditev mirnega zunanjega prostora za pogovor in druženje

Vodja aktivnosti: Emil Špes (Učitelj v sredni šoli)

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijako/študentov: 17 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 4

Vsebina aktivnosti:

Dijaki potrebujejo miren kotiček za spoščanje. Teh kotičkov imamo na šolskem posetvu kar nekja. V letošnjem šolskem letu bomo posodobili paviljon v središču rožnega vrta. V paviljonu bomo uredili talno površino, obnovili leseno konstrukcijo in vrtno pohištvo.

Cilji aktivnosti:

Obnovitev mirnega kotička za sproščanje, druženje in občasno izvajanje pedagoškega procesa. Cilj je tudi spodbujanje delovnih navad pri dijakih in ozaveščanje pomena narave pri sproščanju.

Pozitivne izkušnje:

Dijaki so delali in se družili v naravi, v šolskem parku. Urejali so počivališče znotraj šolskega parka. Načrtovali in izpeljali so nove zasaditve ter skrbeli za rasline. Imeli so stik z z rastlinami in spoznavali so pomen biotske pestrost v praksi. Prišli so do spoznanja, da ima biotska pestrost rastlin ter stik z rastlinami velik pomen na psihično in fizično počutje človeka. Počivališče, ki ga je urejala skupina dijakov je bilo na voljo vsem dijakom, študentom in zaposlenim na šoli.

Negativne izkušnje:

Narava dela v programu cvetličar in vrtnar ter hortikulturni tehnik narekuje tudi delo v času šolskih počitnic. V ta namen imamo razpored dela za dijake in učitelje tudi v času poletnih počitnic. Sama narava dela je tudi odvisna od vremena, saj se dejavnost hortikultura v veliki meri odvija zunaj, na prostem. Delo je zato velikokrat potrebno prilagajati vremenu.

Predlogi za prihodnje leto:

Želimo si povečati število sodelujočih dijakov. V načrtu imamo tudi nadstrešek nad počivališčem, ki bi tako omogočil tudi delo in druženje v slabem vremenu.

OKOLICA ŠOLE / VZDRŽEVANJE IN UREJANJE

Sodelovanje otrok pri ureditvi šolske okolice

Vodja aktivnosti: Emil Špes (Učitelj v sredni šoli)

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijako/študentov: 115 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 10

Vsebina aktivnosti:

Dijaki vsakodnevno, v okviru pedagoškega procesa sodelujejo pri oskrbi šolskega posestva. Udeleženi so pri : košnji, oskrbi rastlin, obrezovanju dreves in grmovnic, presajanju rastlin in ekološki vzgoji rastlin…

Cilji aktivnosti:

Cilj sodelovanja dijakov pri ureditvi šolske okolice je v pridobivanju strokovnega znanja in delovnih navad. Dijaki se naučijo prevzemati odgovornost pri delu in odnos do narave in rastlin.

Pozitivne izkušnje:

Dijaki so urejali šolsko okolico in s tem pridobivali ogromno praktičenga znanja s področja hortikulture. Razvijali so kompetenco odgovornosti do dela ter doslednosti. Sodelovali so pri načrtovanju zasaditev in izboru rastlin ter s tem razvijali kreativnost in čut za estetiko. Spoznali so tudi pomen skrbi za okolje. V praksi so spoznavali pomen ekosistemskih uslug, ki jih dajejo rastline.

Negativne izkušnje:

Narava dela v programu cvetličar in vrtnar ter hortikulturni tehnik narekuje tudi delo v času šolskih počitnic. V ta namen imamo razpored dela za dijake in učitelje tudi v času poletnih počitnic. Sama narava dela je tudi odvisna od vremena, saj se dejavnost hortikultura v veliki meri odvija zunaj, na prostem. Delo je zato velikokrat potrebno prilagajati vremenu.

Predlogi za prihodnje leto:

Za prihodnje šolsko leto bi predlagali še večje število ur, ki bi jih opravili v šolskem parku, saj se dijaki zelo veliko naučijo pri praktičnem delu in tako poglobija praktična znanja.

OKOLICA ŠOLE / VZDRŽEVANJE IN UREJANJE

Ureditev grede z rožami

Vodja aktivnosti: Elizabeta Strenčan (Učitelj v sredni šoli)

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijakov/študentov: 11 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 2

Vsebina aktivnosti:

Šolski park nam daje veliko možnosti za izvajanje različnih aktivnosti v okviru rednega pouka, za koristno preživljanje prostega časa in za pridobivanje novih znanj v nam prijaznem zdravem okolju. Aktivnosti bodo potekale celo leto. V času mirovanja narave bodo dijaki pripravili zasnovo in načrt zasaditve gred s trajnicami, spomladi pripravili grede za setev in saditev rastlin. V poletnem času bodo izvajali oskrbo rastlin (okopavanje, pletje, zalivanje…). Jeseni pobirali seme rastlin, razmnoževali, nekatere trajnice posušili in poskrbeli za zaščito rastlin čez zimo.

Cilji aktivnosti:

Z urejanjem gred bodo pridobili bogate in praktične izkušnje. Spoznali bodo pogoje za rast in opazovali razvoj rastlin, vzgojili sadike in jih posadili v šolskem parku. Cilj je da dijaki izkažejo pozitiven odnos do vrtnarjenja.

Pozitivne izkušnje:

Z urejanjem gred smo pridobili bogate in praktične izkušnje. Spoznali smo pogoje za rast in opazovali razvoj rastlin, vzgojili sadike in jih posadili v šolskem parku. Dijaki so izkazali pozitiven odnos do vrtnarjenja. Na delu šolskega parka, kjer rastejo trajnice je del le tega namenjen trajnicam – zeliščem. Le tega dela smo se letos lotili prednostno, saj ostali del vrta prenavljamo (novi robovi gred). Dijaki, ki se srečujejo z oskrbo zelišč lahko pridobijo veliko znanj. Seznanijo se z osnovnimi načeli samooskrbe, med seboj dobro sodelujejo, se organizirajo in naloge tudi izvedejo. Ker pri praktičnem pouku pišejo dnevnike, so si vodili evidenco del v zeliščnem vrtu. Pripravili so tudi mapo zelišč s slikami in podatkih o rastlinah.

Negativne izkušnje:

Jih ni bilo veliko. Nekaj rastlin ni prezimilo in smo jih nadomestili z novimi. Težave nam povzročajo rdeči polži, ki jih kar se da sproti ročno odstranjujemo.

Predlogi za prihodnje leto:

Nadaljevanje zasajanja gred trajnic, ki je v prenovi. Izdelali bi katalog trajnic z botaničnimi imeni, slikami in osnovnimi podatki o rastlini (oskrba, razmnoževanje in uporabna vrednost).

OKOLICA ŠOLE / VZDRŽEVANJE IN UREJANJE

Vključevanje otrok, učencev, dijakov v urejanje okolice ustanove – pobiranje odpadkov

Vodja aktivnosti: Erika Kramaršek (Učitelj v sredni šoli)

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijakov/študentov: 210 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 29

Vsebina aktivnosti:

  • Tedenske akcije pobiranja odpadkov Dežurni dijaki določenega razreda v določenem dnevu tedna pobirajo odpadke v okolici šole (šolski park, parkirišče pred šolo, zelenica pod šolskimi platanami). Odpadke ločujejo in jih odlagajo v različne zabojnike v ekološkem otoku pri šoli. • Letna akcija pobiranja odpadkov v okolici šole (vsako leto konec marca)   Udeležijo se je vsi dijaki šole in zaposleni učitelji. Akcijo izpeljemo v okviru čistilne akcije, ki jo vsako leto organizira in koordinira mestna občina Celje. Odpadke pobiramo v okolici šole, ob peš poti od šole proti mestu, ob poti od šole proti Savinji. Pobrane odpadke zbiramo ločeno. Odložimo jih pri šoli na ekološkem otoku, od koder jih odpelje javno komunalno podjetje.

Cilji aktivnosti:

  • Ozaveščanje dijakov o pomenu odlaganja odpadkov v zato namenjene koše in zabojnike za odpadke. • Skrb dijakov za čisto okolje šole.

Pozitivne izkušnje:

Dijaki razvijajo čut in odgovornost za ohranjanje čistega okolja: ožjega okolja (učilnica, šolski park) in širšega okolja. Dijaki ozavestijo pomen ločevanja odpadkov, ločenega zbiranja in ločenega odlaganja v večje zabojnike. Dijaki ozavestijo možnosti uporabe recikliranih materialov pri izdelavi novih izdelkov na primeru izdelave košev za odpadke

Negativne izkušnje:

Opažamo še nekaj težav pri ločevanju odpadkov.

Predlogi za prihodnje leto:

Nadaljevanje z aktivnostjo.

OKOLICA ŠOLE / UMETNIŠKO USTVARJANJE

Spodbujanje umetniškega ustvarjanja

Vodja aktivnosti: Matjaž Pustoslemšek (Učitelj v sredni šoli)

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijakov/študentov: 18 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 1

Vsebina aktivnosti:

Z dijaki smo izdelali instalacije v šolskem parku, pri katerih izdelavi smo uporabljali odslužena kolesa in odslužene senčnike svetilk. Naš namen je bil, pritegniti pozornost obiskovalcev in hkrati vzpodbuditi k razmišljanju, saj smo instalacije postavili v različne kompozicije (spirala, odtekajoče v nebo, odprte v širino …). Nekatere elemente, ki smo jih vključili v kompozicije smo obarvali v barve mavrice. Pri izvedbi smo uporabljali laks, kovinske palice in kovinska sidra s katerimi smo pričvrstili kolesa v tla.

Cilji aktivnosti:

Namen instalacij je vnašanje različnih elementov v parkovno okolje, vzpodbuditi obiskovalce in dijake k razmišljanju glede onesnaževanja in možnosti recikliranja oz. ponovne uporabe odsluženih materialov. Ozaveščanje o estetski uporabi odpadnih materialov.

Pozitivne izkušnje:

Z dijaki smo izdelali instalacije v šolskem parku, pri katerih izdelavi smo uporabljali odslužena kolesa in odslužene senčnike svetilk. Naš namen je bil, pritegniti pozornost obiskovalcev in hkrati vzpodbuditi k razmišljanju, saj smo instalacije postavili v različne kompozicije (spirala, odtekajoče v nebo, odprte v širino …). Nekatere elemente, ki smo jih vključili v kompozicije smo obarvali v barve mavrice. Pri izvedbi smo uporabljali laks, kovinske palice in kovinska sidra s katerimi smo pričvrstili kolesa v tla. so razvijali čut za estetiko,  so spoznali možnosti ponovne uporabe odpadnih materialov (senčil, koles),  se seznanili s postavitvijo elementov v parkovno površino,  so vsebinsko osmislili ter tako dodali »instalacijam« novo vsebino. Poleg pozitivnih izkušenj dijakov smo s postavitvijo elementov v park polepšali izgled šolskega parka ter tako pritegnili pozornost obiskovalcev.

Negativne izkušnje:

Kot negativno izkušnjo bi morda omenil oteženo košnjo in skrb za to, da se elementi (zaradi morebitnih poškodb, izprane barve …) kasneje odstranijo iz parka.

Predlogi za prihodnje leto:

Možnost nadgradnje, dodati nove vsebine in materiale.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja