Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Vrtnar (IV. stopnja)

Pridobljen poklic : VRTNAR

Program izobraževanja traja tri leta in je ovrednoten s 180 KT

VPISNI POGOJI:

končana osnovnošolska izobrazba oz.
končan program nižjega poklicnega izobraževanja.

KAJ SE DIJAK NAUČI?

Predvsem se strokovno pripravi za vrtnarski poklic in se osredotoči na delo z naravo in v njej.

Poleg tega se nauči še:

  • podjetniške miselnosti, sposobnosti komuniciranja in uporabe računalnika v stroki,
  • pridelovati vrtnarske oz. hortikulturne rastline in pri tem uporabljati tudi nove metode varstva rastlin,
  • oblikovati in urejati zelene površine,
  • soustvarjati drevesnico in trsnico,
  • pridelovati zelenjadnice,
  • vzdrževati rekreacijske in športne površine, kot so: golf in nogometna igrišča ter številne rekreacijske površine.

KONČANJE IZOBRAŽEVANJA:

  • z zaključnim izpitom.

MOŽNOSTI ZA NAPREJ:

Predmetnik programa Vrtnar:

Programska enota Skupno število ur
Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina 213
Matematika 213
Tuji jezik 164
Umetnost 33
Naravoslovje 66
Družboslovje 132
Športna vzgoja 164
 
Strokovni moduli
IKT in osnove poslovnega komuniciranja 98
Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja 66
Osnove podjetništva in prodaje 98
Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin 98
Osnove upravljanja s stroji in napravami 98
Osnove hortikulture 196
Pridelava okrasnih rastlin 215
Pridelava zelenjadnic 190
 
Odprti kurikul
Tuji jezik – strokovna terminologija 66
Zelene površine 181
Grajene sestavine zelenih površin z osnovami načrtovanja 158
Ekološko pridelovanje hortikulturnih rastlin 99
Uporabna slovenščina 14
Poslovno komuniciranje z osnovami nemščine 66
Praktično usposabljanje z delom 912
 
Interesne dejavnosti 160