Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Nagovor direktorice

Leta 1946 je takratno Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo LRS ustanovilo prvo vrtnarsko šolo v Sloveniji, imenovano Državna vrtnarska šola Medlog. Za potrebe izobraževanja je bilo namenjeno nacionalizirano Kvaternikovo posestvo, v velikosti 60 ha, vrtnarija Zelenko in Stiegerjeva vila.

Šola torej izhaja iz dediščine nekoč mogočnega Kvaternikovega posestva, ki ima svoje korenine konec 18. stoletja. To posestvo je v času avstrijskega cesarstva slovelo po številnih vrtninah in okrasnih rastlinah, saj obstajajo dokumenti o pomembnem deležu oskrbe dunajskega dvora kot tudi širše celjske okolice.

Državna vrtnarska šola Medlog si je širom Jugoslavije kmalu pridobila velik ugled in zanimanje zanjo je začelo naraščati tudi v drugih delih takratne države. Velik interes za izobraževanje je v letu 1962 spodbudil gradnjo prve, v letu 1964 pa še druge stavbe.

Okrajna kmetijska zbornica  je leta 1962 ustanovila Kmetijski šolski center, v katerega so se združile Vrtnarska šola Medlog, Kmetijska šola Šentjur in Poljedeljsko-hmeljarska šola Vrbje pri Žalcu. V tem obdobju je celotno posestvo –  do tedaj last šole – prešlo v sestav Kmetijskega kombinata Žalec. Vrtnarska proizvodnja se je v vseh smereh popestrila, kar je takratnim dijakom omogočalo praktično usposabljanje na širokem področju vrtnarstva. Takšno praktično usposabljanje dijakov je  v omejenem obsegu trajalo vse do leta 2011, ko je pravni naslednik Kmetijskega kombinata Žalec, Vrtnarstvo Celje d. o. o., prešlo v stečaj.

V letu 1972 nastane prvi načrt šolskega parka v soavtorstvu več učiteljev stroke, ki pa se tekom let spreminja in daje novo podobo šolskemu parku, naši najlepši učilnici na prostem. Za potrebe naraščajočega vpisa je bil v letu 1975 zgrajen sodobni svetli vezni hodnik med obema stavbama, ki je omogočal prehod v atrij, kjer je danes lociran rastlinjak.

Leta 1997 je Vlada RS sprejela Sklep o ustanovitvi Vrtnarske šole Celje, kar je pomenilo razdružitev s Kmetijsko šolo Šentjur in samostojnost naše šole. To je obdobje, ko je bil na šoli največji vpis v zgodovini in je trajal vse do liberalizacije programov, konec 90-ih let prejšnjega stoletja.

Šola je sprva delovala kot enoletna na področju zelenjadarstva, po letu 1953 kot dvoletna na področju vrtnarstva, po letu 1963 pa še na področju cvetličarstva in parkovnega vrtnarstva. Leta 1967 postane po vajeniškem sistemu triletna in leta 1975 še štiriletna šola. S pridobitvijo štiriletne srednje vrtnarske šole so imeli takratni absolventi možnost nadaljevanja študija na terciarni ravni. Programi so se tekom desetletij spreminjali in so bili odraz potreb v gospodarstvu in hkrati potreb obstoja šole. Za naše okolje in za razširitev hortikulturne stroke je bilo pomembno šolsko leto 2000/2001, ko smo uvedli nov program Aranžerski tehnik. 

Pomemben mejnik v razvoju šole je bil pridobitev Višje strokovne šole – program Vrtnarstvo –  v študijskem letu 2004/05, ki predstavlja nekakšen most med srednješolskim in visokošolskim izobraževanjem. S tem so se uresničile želje številnih vrtnarjev, ki so želeli nadgraditi svoje znanje, predvsem na področju stroke, podjetništva in trženja.

Z uvedbo višje šole se zavod reorganizira v dve enoti: Srednja poklicna in strokovna šola in Višja strokovna šola.

Zadnja temeljita prenova programov po evropskih smernicah, ki temelji na kompetenčni zasnovanosti, je potekala od leta 2006, kjer smo kot člani konzorcija biotehniških šol aktivno sodelovali. Program Vrtnarski tehnik na V. stopnji se preimenuje v Hortikulturni tehnik, program Vrtnarstvo na višji šoli se preimenuje v program Hortikultura.

Zaradi razširitve programov na področje oblikovanja smo pripravili elaborat in se s sklepom Vlade RS v letu 2008 preimenovali v Šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. Velika pridobitev za šolo in Savinjsko regijo je bila v letu 2014/15 nadgradnja programa Aranžerski tehnik v program Snovanje vizualnih komunikacij in trženja na višji strokovni šoli.

V šolskem in študijskem letu 2016, ko smo praznovali 70. obletnico delovanja šole, izobražujemo v  naslednjih programih:

Srednja poklicna in strokovna šola: Aranžerski tehnik, Hortikulturni tehnik SSI, Hortikulturni tehnik PTI, Vrtnar in Cvetličar.

Višja strokovna šola: Hortikultura in snovanje vizualnih komunikacij in trženja.

Izobraževanje odraslih imamo kot po programih za mladino zelo dobro organizirano, kjer si lahko udeleženci izobraževanja pridobijo formalno in neformalno izobrazbo. Organiziramo tečaje s področja hortikulture, varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki, šolo vožnje za pridobitev B in F kategorije, FFS tečaje, NPK; poleg tega je šola postala nekakšno stičišče vladnih in nevladnih organizaciji, saj organiziramo različna predavanja in delavnice ter spodbujamo medgeneracijsko sodelovanje …

Pomemben vidik izobraževanja in oblikovanja mladega kadra je aktivno sodelovanje pri raziskovanju v hortikulturi in oblikovanju, kjer lahko dijaki in študentje raziskujejo na področjih, ki jih še posebej zanimajo. Začetek sega v leto 1997, ko  smo zasnovali prvi nasad špargljev, in se nadaljuje na druge vrtnine in okrasne rastline ter na področje unikatnega oblikovanja, kjer nastajajo zanimive študije, projekti, raziskovalne in diplomske naloge, strokovni članki, unikatne postavitve v prostoru … Dijaki in dijakinje imajo možnost aktivnega sodelovanja pri hortikulturnih storitvah, kjer pod vodstvom učitelja prevzamejo dela tudi izven šole, kot so projektiranje vrtov, urejanje okolja in vzdrževanje zasaditev, dekoracije interierja in eksterierja, izdelavo cvetličnih vezav. Takšna izvedba praktičnega dela pouka dijakom omogoča avtentično izkušnjo, ki je zelo pomembna za kasnejšo samostojno opravljanje poklica.

Tradicionalno je šola preko različnih projektov vpeta tako v neposredno lokalno, regijsko, državno kot tudi širše evropsko okolje (Ukrep 111, projekt Ajda, Švicarski projekt, Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus …), kjer pridobivamo nova znanja in izkušnje s partnerji doma in v tujini (Švica, Avstrija, Italija, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Finska, Hrvaška …).

V programe in dodatne dejavnosti šole je bilo vloženega veliko truda in skrbi za zagotavljanje materialnih pogojev. Energetska sanacija v letih 2012–2014 je bistveno pripomogla k vizualni podobi šole, poleg tega pa je racionalizirala stroške ogrevanja in vzdrževanja. Zaradi občasnih močnih poplav in suš je potrebno sortiment rastlin v šolskem parku dopolnjevati, dele parka pa na novo urediti. V skladu s svojimi zmožnostmi vzdržujemo programsko opremo IKT, strojni park in prostore za pouk.

Med prednostne naloge za naslednje obdobje spadata skrb za pridobivanje kmetijskih zemljišč za šolsko posestvo in pridobitev ter obnova Vile Kristine v upravljanje za namene ateljeja. Povečano in zaokroženo šolsko posestvo bo namenjeno pridelovanju znanih  in manj znanih vrtnin (hren, rabarbara, artičoka, arašidi, špargelj), gojenju rezanega cvetja in zelenja ter urbani hortikulturi.

Pri vsem tem pa je zelo pomemben učiteljski kader, ki mora biti motiviran, strokoven, življenjski in predan šoli. Za šolo je značilno, da so naši nekdanji dijaki danes učitelji stroke. Mejo med zapovedanim in tistim, kar narekuje življenje, si mora vsak učitelj postaviti sam –  natančneje kot je določena, uspešnejši je učitelj. Prepričana sem v strokovnost in delavnost kolektiva, zato se veselim prihodnosti našega zavoda.

Šola in njeni prizadevni učitelji so tekom desetletij izobrazili številne generacije uspešnih vrtnarjev in cvetličarjev, ki so danes nosilci razvoja na hortikulturnem področju. Tako imamo že tretjo in četrto generacijo dijakov in dijakinj ter študentov, kjer se iz roda v rod plemeniti veselje do dela v vrtnarskem in cvetličarskem poklicu. V šolskem letu 2000/2001 so se jim pridružili tudi dijaki programa Aranžerski tehnik, ki skrbijo za oblikovanje interierja in eksterierja; v študijskem letu 2014/15 pa še študentje programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja na višji strokovni šoli.  Za obstoj in ohranjanje šole je bilo potrebno vložiti veliko truda. Šola je doživljala vzpone in padce. Bili so kritični trenutki, ko je število dijakov in študentov padlo na najnižjo točko; takrat je bilo najtežje vztrajati in verjeti v poslanstvo šole. Kljub temu smo vztrajali in gremo novim izzivom naproti.

Danes smo veseli in ponosni, da lahko kot prva šola s področja hortikulture v Sloveniji gradimo in oblikujemo blagovno znamko Vrtnarske šole Medlog.

Z velikim veseljem sem v začetku leta 2021 sprejela novico, da nam je resorno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport po osmih poskusih odobrilo nov program Fotografski tehnik. Nov program pomeni pomembno pridobitev za našo šolo in za celotno Savinjsko regijo. Tako so dijaki prve generacije programa Fotografski tehnik z novim šolskim letom 2021/22 prvič sedli v naše šolske klopi. Spominjam se leta 2013, ko sem prevzela vodenje šole, kako smo se odločali med programoma Tehnik oblikovanja in Tehnik fotografije. Zavzela sem se za program Fotografski tehnik, saj ima Celje bogato fotografsko tradicijo, z mojstrom Josipom Pelikanom na čelu in njegovim izjemnim steklenim fotografskim ateljejem. Še bolj pa je prevladalo dejstvo, da je program Fotografski tehnik nadgradnja oz. dodana vrednost našim obstoječim srednješolskim (Cvetličar, Vrtnar, Aranžerski in Hortikulturni tehnik) ter višješolskim programom (Inženir hortikulture, Snovalec vizualnih komunikacij in trženja).

Če te zanima delo v naravi, oblikovanje cvetja in zelenja, oblikovanje interierja in eksterierja ter rad fotografiraš, potem se bodo naše poti zagotovo srečale.

Z veseljem te pričakujemo …

Štefanija Kos Zidar,

direktorica