Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje
 • Domov
 • Organizacija zavoda

Organizacija zavoda

ORGANI Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Zavod vodi direktorica kot poslovodni organ zavoda. Ravnateljici organizacijskih enot/šol sta pedagoški vodji šol.

ORGANI ZAVODA:

 • svet zavoda,
 • direktorica zavoda in
 • kolegij.

ORGANI ORGANIZACIJSKIH ENOT:

1) Organi srednje poklicne in strokovne šole:

 • ravnateljica,
 • učiteljski zbor,
 • oddelčni učiteljski zbor,
 • programski učiteljski zbor,
 • razrednik,
 • strokovni aktivi učiteljev,
 • komisija za kakovost,
 • pritožbena komisija in
 • svet staršev.

2) Organi Višje strokovne šole:

 • ravnateljica,
 • strateški svet,
 • predavateljski zbor,
 • strokovni aktivi,
 • študijska komisija in
 • komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.

Oblikovanje oziroma pristojnosti organov zavoda  in organizacijskih enot, ki niso izrecno določene s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, se v skladu z zakonom in drugimi predpisi določijo z internimi akti šole.

Štefanija Kos Zidar

Celje, 17. november 2017

Kontaktne informacije:

Direktorica in ravnateljica SŠ: 03/4285-923
Ravnateljica VSŠ: 03/4285-910
Tajništvo: 03/4285-900
Referat: 03/4285-908
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911