Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Organizacija zavoda

ORGANI Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Zavod vodi direktorica kot poslovodni organ zavoda. Ravnateljici organizacijskih enot/šol sta pedagoški vodji šol.

ORGANI ZAVODA:

 • svet zavoda,
 • direktorica zavoda in
 • kolegij.

ORGANI ORGANIZACIJSKIH ENOT:

1) Organi srednje poklicne in strokovne šole:

 • ravnateljica,
 • učiteljski zbor,
 • oddelčni učiteljski zbor,
 • programski učiteljski zbor,
 • razrednik,
 • strokovni aktivi učiteljev,
 • komisija za kakovost,
 • pritožbena komisija in
 • svet staršev.

2) Organi Višje strokovne šole:

 • ravnateljica,
 • strateški svet,
 • predavateljski zbor,
 • strokovni aktivi,
 • študijska komisija in
 • komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.

Oblikovanje oziroma pristojnosti organov zavoda  in organizacijskih enot, ki niso izrecno določene s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, se v skladu z zakonom in drugimi predpisi določijo z internimi akti šole.

Štefanija Kos Zidar

Celje, 17. november 2017