Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje
 • Domov
 • Poslanstvo, vizija, vrednote in cilji

Poslanstvo, vizija, vrednote in cilji

Poslanstvo

Skrbimo za strokovno in osebno rast vseh, ki svoje mesto vidijo na področju hortikulture, aranžerstva in fotografije, s tem pa posredno prispevamo k razvoju in urejenosti mestnih okolij in podeželja.

Vizija

Smo lokalno, regijsko in državno učno središče za področje hortikulture, aranžerstva in fotografije. Ta cilj uresničujemo v sodelovanju z gospodarstvom, sorodnimi šolami doma in v tujini, lokalno skupnostjo in drugimi inštitucijami.

Vrednote

Vrednote, ki jih gojimo in negujemo na naši šoli, so:

 • skrb za telesno in duševno zdravje delavcev šole, dijakov, študentov in drugih udeležencev izobraževanja;
 • dobri medsebojni odnosi, ki temeljijo na poštenosti, iskrenosti, spoštovanju, strpnosti in sprejemanju drugačnosti;
 • vzpodbujanje kritičnosti, delavnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti;
 • dobra in odprta komunikacija med izvajalci in udeleženci izobraževanja;
 • visoka strokovna usposobljenost učiteljev, interdisciplinarnost, aktualnost in fleksibilnost znanja.

Cilji

 • Sodoben in pester pouk, uvajanje novih metod in oblik dela;
 • aktivno sodelovanje dijakov, študentov, učiteljev in predavateljev;
 • izboljšanje stikov med učitelji in dijaki, med predavatelji in študenti ter krepitev medsebojnega zaupanja;
 • skrb za večjo učno uspešnost;
 • povezava splošno izobraževalnih, strokovnih predmetov ter praktičnega pouka;
 • integracija otrok s posebnimi potrebami v vzgojno izobraževalno delo;
 • skrb za nadarjene dijake in študente;
 • povezava šole z okoljem;
 • povezovanje s sorodnimi šolami v tujini;
 • zagotovitev ustreznih materialnih in kadrovskih pogojev za uspešno delo;
 • kvalitetno izvajanje poklicnega in strokovnega ter višješolskega izobraževanja, ki bo usklajeno s potrebami razvoja gospodarstva;
 • razvijanje prijazne, uspešne in zgleda vredne šolske kulture.

Strategije

Pri sledenju in izvajanju razvoja Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje bomo v naslednjih letih največjo pozornost namenili profesionalnemu razvoju svojih zaposlenih. Izobraževanje bo ciljno usmerjeno na posameznikovo osebno in strokovno rast, kar bo omogočalo vzpostavitev ravnotežja med potrebami posameznika in zavoda kot celote.

V naslednjem petletnem obdobju bomo s svojimi promocijskimi aktivnostmi in strokovnim delom okrepili prepoznavnost ŠHVU v lokalnem, regijskem, državnem in mednarodnem prostoru.

V ta namen bomo povečali sodelovanje z gospodarstvom, tudi z vidika sovlaganj v nove tehnologije, s civilno iniciativo za potrebe samooskrbe in ostalimi institucijami doma in v tujini ter razvoj šole gradili na načelih trajnostnega razvoja (ločeno zbiranje odpadkov, ekološka pridelava hortikulturnih rastlin, varna in zdrava prehrana v šolski kuhinji …).