Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Poslanstvo, vizija, strategija in vrednote ŠHVU Celje

Vrednote, ki jih gojimo in negujemo na naši šoli so:

  • skrb za telesno in duševno zdravje delavcev šole, dijakov, študentov in drugih udeležencev izobraževanja,
  • dobri medsebojni odnosi, ki temeljijo na poštenosti, iskrenosti, spoštovanju, strpnosti in sprejemanju drugačnosti,
  • vzpodbujanje kritičnosti, delavnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti,
  • dobra in odprta komunikacija med izvajalci in udeleženci  izobraževanja,
  • visoka strokovna usposobljenost učiteljev, interdisciplinarnost, aktualnost in fleksibilnost znanja.

Poslanstvo

Smo vzgojno izobraževalna ustanova s tradicijo na področju hortikulture, aranžerstva, oblikovanja in fotografije. Učimo za življenje, prizadevamo si za strokovni in osebni razvoj izobraževalcev. Skrbimo za ohranjanje, razvoj in urejenost mestnih okolij in podeželja. Odprti smo za spremembe in novosti na strokovnem, pedagoškem in andragoškem področju, upoštevajoč vidike trajnostnega razvoja.

Vizija

Smo lokalno, regijsko in državno učno središče za področje hortikulture, aranžerstva, oblikovanja in fotografije, temeljujoč na partnerstvu z gospodarstvom, sorodnimi šolami doma in v tujini, lokalno skupnostjo in drugimi inštitucijami. Pri tem upoštevamo gospodarski, družbeni in okoljski vidik trajnostnega razvoja.

Strategija

Pri  razvoju Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje bomo v naslednjih letih največjo pozornost namenili profesionalnemu razvoju svojih zaposlenih. Izobraževanje bo ciljno usmerjeno k posamezniku za njegovo osebno in strokovno rast, ki bo omogočalo vzpostavitev ravnotežja med potrebami posameznika in zavoda kot celote.

V naslednjem petletnem obdobju bomo s svojimi promocijskimi aktivnostmi in strokovnim delom okrepili prepoznavnost ŠHVU na lokalnem, regijskem, državnem in mednarodnem prostoru.

Tako želimo povečati sodelovanje z gospodarstvom, tudi z vidika sovlaganj v nove tehnologije, s civilno iniciativo za potrebe samooskrbe in ostalimi institucijami doma in v tujini. Razvoj šole bomo gradili na načelih trajnostnega razvoja (ločeno zbiranje odpadkov, ekološka pridelava hortikulturnih rastlin, varna in zdrava prehrana v šolski kuhinji, medgeneracijsko sodelovanje, trajnostno podjetništvo …).