Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Navodila ravnanja v začetku šolskega leta 2020/2021

URNIK

Pouk se začne v torek, 1. septembra 2020 po urniku, ki bo do petka, 28. avgusta 2020 objavljen na spletni strani šole (www.hvu.si).

OSTALA NAVODILA – IZJAVE, SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI, ZDRAVSTVENE OMEJITVE …

SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI

 • Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje (ves čas se vzdržuje medosebna razdalja najmanj 1,5 do 2 metra).
 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. V primeru, da milo in voda nista dostopna, si roke razkužimo.
 • Umivanje in razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk, ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin.
 • Ne dotikamo se obraza z nečistimi/neumitimi rokami.
 • Upoštevamo pravilno higieno kašlja in kihanja.
 • Zaprte prostore večkrat dnevno (na vsako uro) temeljito prezračimo.
 • Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši/dijaki opravijo po telefonu ali preko računalniške povezave.

ZDRAVSTVENE OMEJITVE

 • Pouk obiskujejo le zdravi dijaki in profesorji.
 • Dijaki do petka, 28. 8. 2020, po e-pošti na naslov vesna.flander@hvu.si pošljejo podpisano izjavo »Izjava staršev mladoletnega dijaka/Izjava polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo«. V primeru, da je dijak polnoleten, izjavo izpolni in podpiše sam. Dijaki, ki do 28. 8. 2020 ne bodo oddali izjave po e-pošti, ne morejo biti pri pouku.
 • Dijaki, ki bi potrebovali posebno zaščito in prilagoditve (Priloga 1: Navodila NIJZ, stran 27 – 30) za čas obiska šolskega pouka ter priprav in izvedbo zaključnega izpita ali poklicne mature, se o tem posvetujejo z lečečim zdravnikom.

PRIHOD DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT, POTEK DELA, ODHOD DOMOV

 • Zaposleni, dijaki in obiskovalci v šolski objekt vstopajo posamično (ves čas se vzdržuje medosebna razdalja najmanj 1,5 do 2 metra) in nosijo masko, ki jo prinesejo s seboj (menjajo jo na 2 do 3 ure).
 • Zaposleni, dijaki in obiskovalci si ob vstopu v objekt razkužijo roke.
 • Dijaki imajo dodeljeno matično učilnico, ki jo uporabljajo v času prisotnosti v šoli. Glej razpored spodaj.

Razpored matičnih učilnic:

RAZRED MATIČNA UČILNICA
1.CV 23
2.CV 6
3.CV 51
1.AT/HT 43
2.AT/HT 29
3.AT/HT 42
4.AT/HT 33
4.dHT 28
5.dHT 22
 • Dijaki ne zapuščajo učilnic med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico oz. se ravnajo po navodilih učitelja.
 • V primeri, da dijaki malicajo v razredu, upoštevajo naslednje ukrepe: pred hranjenjem naj si dijak svojo klop (mizo) obriše z alkoholnim robčkom ali papirnato brisačko za enkratno uporabo in razkužilom in naredi pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovi. Pred hranjenjem si dijak roke umije in razkuži. Po hranjenju postopek ponovi.
 • Dijaki iz šole izstopajo posamično (ves čas se vzdržuje medosebna razdalja najmanj 1,5 do 2 metra).
 • Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču pred vhodom v šolo ni dovoljeno.

GARDEROBA

 • Dostop do garderob bo onemogočen. Dijaki v razred prihajajo v čevljih.
 • Dovoljene so garderobe za dijake, ko so za izvedbo pouka potrebna zaščitna delovna oblačila in oprema.
 • V garderobo vstopajo dijaki posamično.

 UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA S SIMPTOMI/ZNAKI COVID-19

 • Če zboli dijak z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga napoti domov. Če mora počakati starše ali skrbnike, počaka v izolaciji (kabinet pri učilnici 1). Ves čas nosi masko.
 • Če je pri dijaku nato potrjena okužba COVID-19, starši dijaka o tem obvestijo šolo, šola pa NIJZ.
 • Če zboli profesor z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je COVID-19 pozitiven, o tem obvesti šolo, šola pa NIJZ.

PRILOGE:

Štefanija Kos Zidar, ravnateljica