Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Namere o razpolaganju z nepremičninami

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje  objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, s katero bo:

  • predmet odsvojitve stavbno zemljišče v lasti REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana / zakoniti zastopnik Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je Štefanija Kos Zidar, parc. št. 1562/4 k. o. 1076 Medlog po vrednosti 22.054 EUR + DDV oz. DPN in parc. št. 1956 k. o. 1076 Medlog po vrednosti 29.706 EUR + DDV oz. DPN.
  • predmet pridobitve stavbno zemljišče v lasti Mestne občine Celje parc. št. 1952/3 k. o. 1076 Medlog po vrednosti 47.524,00 EUR + DDV oz. DPN.

Namesto plačila kupnine oz. odškodnine za objekt, ki stoji na parc. št. 1562/4 k. o. 1076 Medlog, se Mestna občina Celje zaveže Republiki Sloveniji zgraditi nadomestni objekt. Republika Slovenija si na zemljišču parc. št. 1562/4 k. o. 1076 Medlog pridrži stvarno služnost dostopa na zahodu zemljišča in stvarno služnost rabe petih parkirnih mest na vzhodu zemljišča. Menjava nepremičnin se izvede po zgoraj navedenih vrednostih in po zgoraj navedenih pogojih. Razlika v vednosti zamenjanih nepremičnin se doplača.

Za menjavo zgoraj navedenih nepremičnin bo sklenjena neposredna pogodba. Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih ponudnikov, bo Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o predmetu menjave, ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Izjava o interesu za menjavo – ponudba mora vsebovati podatke o ponudniku v vsebini, ki je v prilogi te namere. Izjava o interesu – ponudba se odda na naslov: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje  ali na elektronski naslov: stephanie.kos-zidar@hvu.si. Pisna izjava o interesu za menjavo mora  na navedeni elektronski naslov prispeti najpozneje do izteka roka objavljene namere. Kontaktna oseba za dodatne informacije o nepremičninah, ki so predmet menjave, je Štefanija Kos Zidar (e-naslov: stephanie.kos-zidar@hvu.si, tel.: 03/428 59 23). Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi pogodbe o menjavi predmetnih nepremičnin s ponudnikom oz. lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.

Obdobje objave: 9. 5. 2023 – 29. 5. 2023

Priloge: