Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

S cvetjem od pomladi do božiča

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«
Naziv programa S cvetjem od pomladi do božiča
Področje Biotehnika
Predlagatelj programa
(ime šole in imena pripravljalcev programa)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Mojca Sodin, Bernarda Reberšek Natek
Kratek opis programa
(max. 150 besed)
Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na biotehniškem področju floristike in sicer tako, da bodo poglobili in razširili strokovna znanja, generična znanja in spretnosti ter poklicne zmožnosti. Pridobili bodo specifične kompetence ter razvijali znanja o načrtovanju in oblikovanju v floristiki, kompoziciji cvetličnih vezav, zlasti poznavanje zakonitosti in načel izdelave florističnih dekoracij in izvajanje storitev na tem področju. Spoznali bodo, kako je potekal razvoj stroke skozi zgodovino, njeno tradicijo in najnovejše trende, tehnike dela, materiale, izvajanje storitev na tem področju, promocijske kanale, kako gradijo svojo kariero. Razvijali bodo informacijsko pismenost.Vsebina programa se bo prilagajala predznanju in potrebam udeležencev in stalnim potrebam udeležencev po posodabljanju ter razvoju znanja in spretnosti, novostim, zaradi spreminjajočih se gospodarskih in socialnih razmer.
SPLOŠNI DEL
Utemeljenost (v skladu z razpisom in analizo potreb)

V skladu z Evropskim programom izobraževanja odraslih, ponujamo kakovosten program izobraževanja, ki omogoča pridobivanje in razvijanje novih spretnostih in znanj in je v skladu  z Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji ter je prilagojen razvojnim potrebam trga dela.

Pomanjkanje delovne sile vse bolj občutijo tudi slovenski obrtniki. Dela in povpraševanja po izdelkih in storitvah je veliko, problem pa je, ker ni dovolj usposobljenih kadrov. Tako pomanjkanje kadrov se kaže tudi na področju floristike.

Ciljna skupina (v skladu z razpisom in analizo potreb) Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na področju oblikovnaja in urejanja prostora z rastlinami v skladu z ReNPIO 2013-2020.

Ciljne skupine so :

 • zaposleni, ki delujejo  v storitveni dejavnosti cvetličarstva in vrtnarstva,
 • zaposlene osebe brez poklicne kvalifikacije oz. strokovne izobrazbe,
 • zaposleni z izobrazbo, ki zaradi prestruktuiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.
Pogoji za vključitev v program
(v skladu z razpisom)
Status zaposlenega, samostojnega podjetnika sli kmeta.
Cilji programa
(v skladu z razpisom in analizo potreb)
Cilj programa je izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju storitvene dejavnosti floristike za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter izboljšanje učinkovitosti in kakovosti njihovega dela.
Obseg programa (skupno št. ur)  
Oblika dela Kontaktne ure On line delo
(max 50 % celotnega programa)
Izdelek ali storitev Drugo
(navedite)
Teoretični del (št. ur) 25      
Praktični del (št. ur) 25      
Način evidentiranja (lista prisotnosti, podpisana izjava – izdelek, storitev …) Lista prisotnosti      
Pogoji za končanje programa
 • 80% prisotnost v programu
 • Priprava ideje, skice za izdelek v merilu in samostojna izdelava izdelka
POSEBNI DEL
Vsebine programa
 • Značilnosti floristike.
 • Načela oblikovanja
 • Materiali, pripomočki, orodja in tehnike dela.
 • Načrtovanje, priprava, izvedba in kontrola kakovosti načrtovanega dela, racionalne porabe materialov, časa, energije ter oskrba materialov in florističnih  izdelkov od pomladi do božiča.
 • Kalkulacije izdelkov.
 • Varovanje zdravja in okolja.
 • Komunikacija s sodelavci, naročniki in strankami.
Kompetence, pridobljene s programom Udeleženec:

 • Načrtuje, organizira, pripravi in izbere ustrezne materiale za izbrane izdelke.
 • Pripravi in uporabi materiale, pripomočke, orodja, tehnike dela za izvedbo florističnih izdelkov.
 • Pozna načela oblikovanja in kompozicije v floristiki.
 • Izvede celoten potek dela od pogovora s stranko, ideje za izdelek, izbire materialov in tehnik dela do izdelave.
 • Upošteva predpise varnosti, požarne varnosti in zdravja pri delu.
 • Izvede kalkulacijo porabe materialov, dela energije.
 • Zna zagotoviti kakovost.
 • Zna komunicirati s strankami, naročniki in s sodelavci,
 • Zna uporabljati splet in druge medijske možnosti za osebni in strokovni razvoj.
Spretnosti, pridobljene s programom Udeleženec:

 • Dnevno izdeluje cvetlične dekoracije / storitve oblikovanja z rastlinami v prostoru.
 • Pripravi, uporabi, neguje, skladišči materiale, orodja, pripomočke za izdelavo cvetličnih dekoracij / storitev oblikovanja z rastlinami v prostoru.
 • Načrtuje in organizira nabavo materialov, potek dela, promocijo izdelkov in storitev v skladu s trendi, trajnostnim razvojem, kulturno dediščino, slogi v prostoru.
 • Uporabi sodobno informacijsko tehnologijo in ostale medijske možnosti za svoj osebni in strokovni razvoj.
 • Komunicira s strankami, naročniki in s sodelavci.
Splošne kompetence, dopolnjene s programom Udeleženec:

 • Skrbi za osebni razvoj.
 • Pozna pomen vse življenjskega učenja.
 • Upošteva pravila  o varovanju okolja, predpise o zdravju, varstvu pri delu, požarni varnosti.
 • Komunicira in sodeluje z udeleženci.
 • Racionalno uporablja materiale, energijo.
Organizacija izobraževanja (navedba vsebinskih sklopov –modulov, časovni obseg)
 • Značilnosti floristike – 5h.
 • Načela oblikovanja  – 10h.
 • Materiali za oblikovanje prostora z rastlinami, pripomočki, orodja in tehnike dela  – 5 h
 • Načrtovanje, priprava, izvedba in kontrola kakovosti načrtovanega dela, racionalne porabe materialov, časa, energije ter oskrba materialov in izdelkov – 20h.
 • Kalkulacije izdelkov – 2h.
 • Varovanje zdravja in okolja – 3h.
 • Komunikacija s sodelavci, naročniki in strankami – 5h.
Izobrazba in kompetence izvajalca(ev) programa (stopnja in smer izobrazbe)
 • Teoretični del: najmanj VII stopnja izobrazbe iz kmetijstva, agronomije, krajinske arhitekture, vrtnarstva, hortikulture.
 • Praktične del: najmanj V stopnja s področja cvetličarstva in hortikulture.

 

Program Datum Odobril Zavrnil – Opombe
Programski odbor 20. 2. 2019 da /
Svet zavoda potrdil 27. 2. 2019 da /