Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Vabilo v brezplačni izredni študij v okviru projekta MUNERA 3

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

Spoštovani;

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, sodeluje v projektu MUNERA 3, »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene in ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Projekt je namenjen izključno zaposlenim osebam, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/ESS_javni_razpisi_2014-2020/JR_NPIU/1_JR_NPIU_Besedilo_JR_31_5_2018_P.pdf .

V izredni študij se lahko vpišejo torej vsi, ki so zaposleni, imajo željo po pridobitvi izobrazbe s področja Hortikulture in Snovanje vizualnih komunikacij in trženja. Izpolnjevati morajo tudi vse kriterije in merila, ki so določeni s Pravilnikom o vpisu v višje strokovno izobraževanje in Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju.

Poleg tega bomo brezplačno izvajali tudi 2 in 3 ciklus že vpisanih študentov v izredni študij.

Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11).

Kdo se lahko vključi v program?

Vključi se lahko vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje. Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.). Vsak vključen mora imeti aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v istem programu v projekt ne morejo biti vključeni.

Obveznosti vključenih v projekt

Z vsakim kandidatom se podpiše pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju.

Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič: ob vključitvi udeležencev v program; drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

Merila za vključitev v projekt

Študijska komisija šole je za študijsko leto 2020/2021 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt:

  • kriterij za 1. cikel – prvi vpis v izobraževalni program: kot so merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: http://vps.vss-ce.com/VPS/,
  • kriterij za 2. in 3. cikel: število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena.

V študijskem letu 2020/2021 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta vpisala v projekt naslednje število študentov:

  • 1. cikel – prvi vpis v izobraževalni program: 1 študent,
  • 2. in 3. cikel – isti izobraževalni program: 5 študentov.

V primeru manjšega števila prijav od predvidenih po posameznih ciklih bo šola ustrezno prerazporedila število vključitev.

Način in rok za prijavo v projekt

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Rok za prijavo v projekt je 30. 08. 2020 do 12.00 ure. Vloga obsega izpolnjen obrazec, ki je priloga tega vabila, ter zahtevana dokazila.
Vloge se pošljejo po navadni pošti v zaprti ovojnici z vidno oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja na naslov: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje ali v skenirani obliki na elektronski naslov mojca.sodin@hvu.si z zadevo »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«.

Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v tajništvo Šolskega centra Novo mesto ali na zapisani elektronski naslov. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt
Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 15. 09. 2020 do 14.00 ure. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA 3
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov mojca.sodin@hvu.si ali na tel. 03 428 59 10  Nada Reberšek Natek