Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Zeliščarstvo

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

Naziv programa ZELIŠČARSTVO
Področje Biotehnologija
Predlagatelj programa (ime šole in imena pripravljalcev programa) Šola za hortkulturo in vizualne umetnosti CeljeErika Kramaršek
Kratek opis programa(max. 150 besed) Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na področju zeliščarstva, s katerimi bodo izboljšali kakovost svojega dela tako pri svetovanju ob prodaji zelišč in izdelkov iz zelišč, kakor tudi pri njihovi pridelavi, oskrbi, nabiranju in pripravi tradicionalnih izdelkov iz zelišč.
SPLOŠNI DEL
Utemeljenost (v skladu z razpisom in analizo potreb) V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programui zobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 je potrebno v okviru tretjega prednostnegapodročja – usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela – spodbujati razvoj in izvajanje izobraževalnih programov in dejavnosti, ki bodo prilagojene razvojnimpotrebam trga dela.

Opažamo, da je vedno bolj  prisoten trend uporabe zelišč ter izdelkov iz zelišč in  povpraševanje po njih narašča. Ocenjujemo, da številni zaposleni odrasli, ki delajo kot prodajalci v vrtnarijah, vrtnih centrih,  kmetijskih zadrugah, cvetličarnah, učitelji in vzgojitelji pri pouku naravoslovnih vsebin in drugi nimajo dovolj spretnosti in kompetenc na področju pridelave, oskrbe, nabiranja, predelave in priprave tradicionalnih izdelkov iz zelišč. Ocenjujemo, da bo izvajanje krajših usposabljanj na zgoraj navedene teme bistveno pripomoglo k izboljšanju učinkovitosti in kakovosti dela zaposlenih na teh in drugih področjih.

Ciljna skupina (v skladu z razpisom in analizo potreb) Ciljne skupine bodo :

 • zaposleni, ki delajo kot prodajalci v kmetijskih zadrugah, vrtnarijah, cvetličarnah,
 • zaposleni, ki delajo v pridelavi zelišč in predelavi zelišč,
 • učitelji v osnovnih šolah, vzgojitelji v vrtcih,
 • zaposlene osebe brez poklicne oziroma strokovne izobrazbe,
 • zaposleni z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna,
 • zaposleni na lastni kmetiji.
Pogoji za vključitev v program
(v skladu z razpisom)
Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta.
Cilji programa (v skladu z razpisom in analizo potreb) Cilj programa je izboljšanje kompetenc zaposlenih, ki se ukvarjajo s pridelavo ter predelavo zelišč ter prodajalcev zelišč in izdelkov iz zelišč za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter izboljšanje učinkovitosti in kakovosti njihovega dela.
Obseg programa (skupno št. ur) 50
Oblika dela Kontaktne ure On line delo
(max 50 % celotnega programa)
Izdelek ali storitev Drugo
(navedite)
Teoretični del (št. ur) 6 2    
Praktični del (št. ur) 26 6 10  
Način evidentiranja (lista prisotnosti, podpisana izjava – izdelek, storitev …) Lista prisotnosti Oddaja gradiva po elektronski pošti predavatelju Izdelek, storitev  
Pogoji za končanje programa 80% prisotnost na kontaktnih urah, 80% realizacija izdelkov in storitev, 80% oddaja gradiva po elektronski pošti
POSEBNI DEL
Vsebine programa
 • Pridelovanje sadilnega materiala in zelišč v zavarovanih prostorih
 • Pridelovanje zelišč na prostem
 • Nabiranje zelišč v naravi
 • Predelava zelišč in dodelava zelišč
 • Izdelovanje tradicionalnih izdelkov iz zelišč
Kompetence, pridobljene s programom Udeleženec:

 • Izvede vse postopke pri pridelavi in predelavi zelišč,
 • svetuje kupcem pri nakupu sadik zelišč o tehnologiji pridelave
Spretnosti, pridobljene s programom Udeleženec:

 • seje zelišča in izvede oskrbo sadik,
 • sadi in oskrbuje zelišča v zavarovanem prostoru in na prostem,
 • opravi spravilo zelišč,
 • nabira zelišča v naravi,
 • suši zelišča,
 • predeluje zelišča in jih pakira,
 • izdeluje pripravke iz zelišč.
Splošne kompetence, dopolnjene s programom
 • načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo,
 • sporazumeva se s sodelavci in kupci,
 • racionalno uporablja material, energijo in čas,
 • varuje zdravje in okolje,
 • uporablja ustrezno IKT tehnologijo,
 • spremlja spremembe na področju zakonodaje.
Organizacija izobraževanja (navedba vsebinskih sklopov –modulov, časovni obseg)
 • Pridelovanje sadilnega materiala in zelišč v zavarovanih prostorih – 12 ur
 • Pridelovanje zelišč na prostem  – 20ur
 • Nabiranje zelišč v naravi – 6ur
 • Predelava in dodelava zelišč – 5ur
 • Izdelovanje tradicionalnih izdelkov iz zelišč – 7ur
Izobrazba in kompetence izvajalca(ev) programa
(stopnja in smer izobrazbe)
 • VII stopnja izobrazbe smer rastlinska proizvodnja, kmetijstvo, vrtnarstvo, hortikultura
 • VII stopnja izobrazbe različnih smeri in vsaj pet let delovnih izkušenj na področju zeliščarstva