Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Vzdrževanje in urejanje zelenih površin

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

Naziv programa Vzdrževanje in urejanje zelenih površin
Področje Vrtnarstvo – biotehnika
Predlagatelj programa (ime šole in imena pripravljalcev programa) Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje ; Nada Reberšek Natek, Mojca Sodin
Kratek opis programa(max. 150 besed) Program je sestavljen iz teoretičnega in praktičnea dela,  Udeleženci bodo pridobili znanja in kompetence s področja oskrbe in vzdrževanja zasajenih bivalnih in poslovnih prostorov ter grajenih prvin. Pridobljena znanja jim bodo omogočala racionalno porabo časa in materiala za dober efekt vzdrževanega bivalnega ali poslovnega prosotora.
SPLOŠNI DEL
Utemeljenost (v skladu z razpisom in analizo potreb) V skladu z javnim razpisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2020« ter skladno s cilji projekta MUNERA3, ki so vezani na razpisne pogoje, je potrebno pripraviti nove programe izobraževanj in usposabljanj. Novi programi bodo omogočali pridobivanje novih znanj in praktičnih spretnosti, ki so že ves čas pričakovanja delodajalcev.

V te programe bomo vključili le kandidate, ki dokazujejo status zaposlene osebe. Omogočeno jim bo izboljšati poklicne kompetence in osebni razvoj. Vse to pa povečuje tudi trajnostno ohranjanje in razvoj celotne družbe.

Ciljna skupina (v skladu z razpisom in analizo potreb) V skladu z razpisom so ciljne skupine zaposleni v različnih segmentih vzdrževanja in urejanja, bivalnega, poslovnega, notranjega ali zunanjega prostora in želijo svoja znanja ter praktične izkušnje nadgraditi in posodobiti svoje kompetence.
Pogoji za vključitev v program
(v skladu z razpisom)
Pogoj za vključitev je status zaposlenega.
Cilji programa (v skladu z razpisom in analizo potreb)
 • Odgovorno načrtovati pripravo, izvedbo in kontrolo lastnega dela,
 • usposobiti se za vodenje ustrezne dokumentacije,
 • odgovorno ravnati in gospodariti s stroji, napravami, orodji, materiali, energijo in s časom pri organizaciji in izvajanju vrtnarskih del,
 • oskrbovati in vzdrževati zasajene površine,
 • oskrbovati grajene prvine
 • usposobiti za komuniciranje s sodelavci,
 • usposobiti za kakovostno izvedbo vseh del v vrtnarstvu,
 • spremljati izvajanje zakonodaje, predpisov in standardov s področja vrtnarstva,
 • usposobiti za  kritično presojo lastnega dela
 • usposobiti varovati zdravje in okolje.
Obseg programa (skupno št. ur) 50
Oblika dela Kontaktne ure On line delo
(max 50 % celotnega programa)
Izdelek ali storitev Drugo(navedite)
Teoretični del (št. ur) 25      
Praktični del (št. ur) 25      
Način evidentiranja (lista prisotnosti, podpisana izjava – izdelek, storitev …) Lista prisotnosti      
Pogoji za končanje programa Min. 80% prisotnost na aktivnostih
POSEBNI DEL
Vsebine programa Program obsega naslednje module:

 • Načini vzdrževanje zelenih površin bivalnega in poslovnega prostora ( glede na tip zelene površine spoznati tudi različne načine, ki so ekonomični se nanašajo na trajnostni razvoj zelenih površin).
 • Vzdrževanje grajenih prvin (različne oblike grajenih prvin, zahtevajo različna vzdrževalna dela).
 • Materiali za uporabo pri oblikovanju bivalnega in poslovnega prostora (materiali, ki se uporabljajo poleg rastlin kot dodatek različnih načinov zasaditve).
 • Načini varstva pred boleznimi in škodljivci rastlinskega materiala.
 • Uporaba in vzdrževanje vrtnarske tehnike na zelenih površinah (različna vrtnarska tehnika zahteva različne materiale za vzdrževanje in različne načine vzdrževanja).
 • Terenska izvedba vzdrževalnih del v posameznih segmentih bivalnega in poslovnega prostora.Prvi, drugi in peti moduli so kombinacija teoretičnega in praktičnega znanja; tretji in četrti modul sta teoretično zasnovana; šesti modul pa je izključno praktično naravnan.
Kompetence, pridobljene s programom
 • Načrtuje in organizira lastno delo,
 • pozna dokumentacijo, postopke dela in delovno dokumentacijo,
 • izvede oskrbo in vzdrževanje zelenih površin,
 • izdela kalkulacijo porabe materialov in dela,
 • izbere materiale glede na namen, vrednost in stil grajene prvine,
 • izvede oskrbo grajenih prvin,
 • zna zagotoviti kakovost opravljene storitve ob upoštevanju vseh predpisov,
 • zna zagotovit trajnostni razvoj stroke ob upoštevanju in ohranjanju kulturne dediščine ter naravnih zakonitosti slovenskega prostora,
 • zna komunicirati s strankami in med sodelavci,
 • zna varovati zdravje pri delu na delovnem mestu,
 • zna uporabljati splet in druge medijske možnosti za osebni in strokovni razvoj..
Spretnosti, pridobljene s programom
 • Obvlada pravila organizacije dela,
 • načrtuje porabo finančnih sredstev,
 • pozna osnovan pravila, zakone in standarde organizacije dela,
 • ekonomično ravna s časom in porabo energije,
 • pozna vzdrževalna dela na različnih vrstah zelenih površin,
 • pozna vzdrževalna dela na vseh strojih in napravah uporabnih za vzdrževanje zelenih površin in grajenih prvin,
 • uporablja sodobno informacijsko tehnologijo,
 • izbira kakovostna spletna mesta za osebni in strokovni razvoj,
 • upošteva načela trajnostnega razvoja in ohranjanja kulturne dediščine.
Splošne kompetence, dopolnjene s programom
 • Skrbi za osebni razvoj,
 • načrtuje poklicno kariero,
 • dela v skupini,
 • upošteva komunikacijska pravila sodelovanja, z različnimi udeleženci delovnega procesa,
 • rešuje konfliktne in druge situacijske dogodke,
 • pozna pomen vse življenjskega učenja
 • pozna predpise o zdravju in varstvu pri delu.
Organizacija izobraževanja (navedba vsebinskih sklopov –modulov, časovni obseg) Program je sestavljen iz 6 modulov, celotno izobraževanje traja 50 ur od tega je 25 ur teoretičnega dela in 25 ur praktičnega usposabljanja.
Modul 1 (5ur teoretični del in 5 ur praktični del): Načini oskrbe in vzdrževanje zelenih površin bivalnega in poslovnega prostora:

 • Vrste zelenih površin bivalnega in poslovnega prostora
 • Načini oskrbe in vzdrževanje zelenih površin 

Modul 2 (5 ur teoretični del in 5 ur praktični del): Vzdrževanje grajenih prvin:

 • Oblike grajenih prvin
 • Načini vzdrževanje grajenih prvin 

Modul 3 (5 ur teoretični del) Materiali za uporabo pri oblikovanju bivalnega in poslovnega prostora:

 • Različne vrste materialov
 • Racionalna uporaba glede na ponudbo
 • Upoštevanje trajnostnega razvoja in ohranjanja kulturne dediščine 

Modul 4 (5 ur teoretični del): Načini varstva pred boleznimi in škodljivci rastlinskega materiala:

 • Bolezni in škodljivci rastlinskega materiala v zasaditvah zelenih površin
 • Racionalna uporaba vseh fitofarmacevtskih sredstev

Modul 5 (5 ur teoretični del in 5 ur praktični del): Uporaba in vzdrževanje vrtnarske tehnike na zelenih površinah:

 • Vrste vrtnarska tehnike
 • Načini vzdrževanja strojev in naprav uporabnih na zelenih površinah 

Modul 6 (10 ur praktično usposabljanje): Terenska izvedba vzdrževalnih del v posameznih segmentih bivalnega in poslovnega prostora:

 • Oskrba in vzdrževanje trajnic
 • Oskrba in vzdrževanje drevnine
Izobrazba in kompetence izvajalca(ev) programa (stopnja in smer izobrazbe)  Teoretični del:

 • najmanj VII stopnja izobrazbe iz kmetijstva, agronomije ,krajinske arhitekture, vrtnarstva, hortikulture.

Praktične del:

 • najmanj VI stopnja s področja vrtnarstva in hortikulture.