Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Novosti v floristiki

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

Naziv programa NOVOSTI V FLORISTIKI
Področje Biotehnika
Predlagatelj programa (ime šole in imena pripravljalcev programa) Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti CeljeMojca Sodin, Nada Reberšek Natek
Kratek opis programa(max. 150 besed) Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na biotehniškem področju floristike in sicer tako, da bodo poglobili in razširili strokovna znanja, generična znanja in spretnosti ter poklicne zmožnosti. Pridobili bodo specifične kompetence ter razvijali in poglabljali znanja s področja značilnosti oblikovanja s cvetjem, novih tehnik dela in inovativnosti pri delu pri izdelavi cvetličnih dekoracij, kompozicij v prostoru in izvajanju storitev na tem področju. Spoznali bodo kako oblikujemo in ustvarjamo vizualno podobo prostorov z izvajanjem storitev na tem področju, kako izdelujemo cvetlične dekoracije in kompozicije v prostoru, kako izvajamo logistiko, promoviramo svoje delo, gradimo svojo kariero. Razvijali bodo informacijsko pismenost.S programom želimo olajšati dostop do izobraževanja in usposabljanja že zaposlenim, razvijati podjetniški duh, z vsebino, ki se bo prilagajala predznanju in potrebam udeležencev in stalnim potrebam udeležencev po posodabljanju ter razvoju znanja in spretnosti, inovativnosti, sledenju novostim in trendom, zaradi spreminjajočih se gospodarskih in socialnih razmer.
SPLOŠNI DEL
Utemeljenost (v skladu z razpisom in analizo potreb) V skladu z Evropskim programom izobraževanja odraslih, ponujamo kakovosten program izobraževanja, ki omogoča vsakemu udeležencu razvijati pozitivni odnos do učenja in mu omogočiti učenje po njegovi meri za uspešno in kakovostno delo ter poklicno kariero. V programu izobraževanja bodo udeleženci razvijali nove spretnosti in znanja s področja novosti v floristiki, zlasti na področju izdelave cvetličnih dekoracij in kompozicij v prostoru, spoznavanju materialov, tehnik dela.Udeležencem programa bodo ponujene izbire raznovrstnih in učinkovitih metod poučevanja, ob upoštevanju posameznikovih potreb, zahtev, specifičnih zmožnosti ; tudi samostojno učenje, učenje v skupini v skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji ter je prilagojen razvojnim potrebam trga dela, kjer se vedno bolj občuti pomanjkanje delovne sile.
Tako pomanjkanje kadrov se kaže tudi na področju cvetličarstva.
Ciljna skupina (v skladu z razpisom in analizo potreb) Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na področju oblikovnaja in urejanja prostora z rastlinami v skladu z ReNPIO 2013-2020.Ciljne skupine so :

 • zaposleni, ki delujejo  v storitveni dejavnosti cvetličarstva in vrtnarstva,
 • zaposlene osebe brez poklicne kvalifikacije oz. strokovne izobrazbe,
 • zaposleni z izobrazbo, ki zaradi prestruktuiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.
Pogoji za vključitev v program
(v skladu z razpisom)
Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta.
Cilji programa (v skladu z razpisom in analizo potreb) Cilj programa je izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju storitvene dejavnosti cvetličarstva (floristike)  z namenom spodbuditi zanimanje in pripravljenost za spoznavanje novosti na tem področju in hkrati  prispevati k zmanjšanju neskladij med usposobljenostjo zaposlenih in potrebami trga dela ter izboljšanje učinkovitosti in kakovosti njihovega dela.
Obseg programa (skupno št. ur)  
Oblika dela Kontaktne ure On line delo(max 50 % celotnega programa) Izdelek ali storitev Drugo(navedite)
Teoretični del (št. ur) 20      
Praktični del (št. ur) 30      
Način evidentiranja (lista prisotnosti, podpisana izjava – izdelek, storitev …) Lista prisotnosti      
Pogoji za končanje programa 80% prisotnost v programu
POSEBNI DEL
Vsebine programa
 • Značilnosti cvetličarstva (floristike).
 • Načela oblikovanja in kompozicije pri izdelavi cvetličnih dekoracij in kompozicij v prostoru (v floristiki) in urejanju vizualne podobe poslovnih prostorov.
 • Novosti pri izdelovanju šopkov, cvetličnih aranžmajev, dekoracij in kompozicij v prostoru, izdelav nasadov, dekoracij predmetov in urejanju vizualne podobe poslovnih prostorov, pripomočki, orodja in tehnike dela.
 • Načrtovanje, priprava, izvedba in kontrola kakovosti načrtovanega dela, racionalne porabe materialov, časa, energije ter oskrba materialov in izdelkov.
 • Kalkulacije izdelkov.
 • Varovanje zdravja in okolja.
 • Komunikacija s sodelavci, naročniki in strankami.
Kompetence, pridobljene s programom Udeleženec:

 • Načrtuje, organizira, pripravi in izbere ustrezne materiale za izbrane izdelke.
 • Pripravi in uporabi materiale, pripomočke, orodja, tehnike dela za izvedbo del.
 • Pozna novosti  na področju oblikovanja cvetličnih dekoracij in kompozicij v prostoru.
 • Izvede celoten potek dela od načrtovanja do izvedbe cvetlične dekoracije/storitve izvedbe dekoracije in kompozicije v prostoru.
 • Upošteva predpise varnosti, požarne varnosti in zdravja pri delu.
 • Izvede kalkulacijo porabe materialov, dela energije.
 • Zna zagotoviti kakovost opravljene storitve ob upoštevanju vseh predpisov.
 • Zna zagotovit trajnostni razvoj stroke ob upoštevanju in ohranjanju kulturne dediščine ter naravnih zakonitosti slovenskega prostora, slogov v prostoru.
 • Zna komunicirati s strankami, naročniki in s sodelavci,
 • Zna uporabljati splet in druge medijske možnosti za osebni in strokovni razvoj.
Spretnosti, pridobljene s programom Udeleženec:

 • Dnevno izdeluje cvetlične dekoracije / storitve oblikovanja cvetličnih dekoracij in storitev v prostoru. Razvije svoj, prepoznavni slog oblikovanja.
 • Pripravi, uporabi, neguje, skladišči materiale, orodja, pripomočke za izdelavo cvetličnih dekoracij / storitev oblikovanja z rastlinami v prostoru.
 • Načrtuje in organizira nabavo materialov, potek dela, promocijo izdelkov in storitev v skladu s trendi, trajnostnim razvojem, kulturno dediščino, slogi v prostoru.
 • Uporabi sodobno informacijsko tehnologijo in ostale medijske možnosti za svoj osebni in strokovni razvoj.
 • Komunicira s strankami, naročniki in s sodelavci.
Splošne kompetence, dopolnjene s programom Udeleženec:

 • Skrbi za osebni razvoj, razvij svoj, prepoznavni slog oblikovanja.
 • Pozna pomen vse življenjskega učenja.
 • Upošteva pravila  o varovanju okolja, predpise o zdravju, varstvu pri delu, požarni varnosti.
 • Komunicira in sodeluje z udeleženci.
 • Racionalno uporablja materiale, energijo.
Organizacija izobraževanja (navedba vsebinskih sklopov –modulov, časovni obseg)
 • Značilnosti cvetličarstva (floristike) – 2h.
 • Načela oblikovanja in kompozicije pri izdelavi cvetličnih dekoracij in kompozicij v prostoru (v floristiki) in urejanju vizualne podobe poslovnih prostorov – 10h.
 • Novosti pri izdelovanju šopkov, cvetličnih aranžmajev, dekoracij in kompozicij v prostoru, izdelav nasadov, dekoracij predmetov in urejanju vizualne podobe poslovnih prostorov, pripomočki, orodja in tehnike dela, osebni slog floristov – 23h.
 • Načrtovanje, priprava, izvedba in kontrola kakovosti načrtovanega dela, racionalne porabe materialov, časa, energije ter oskrba materialov in izdelkov – 5 h
 • Kalkulacije izdelkov – 2h.
 • Varovanje zdravja in okolja – 3h.
 • Komunikacija s sodelavci, naročniki in strankami – 5h.
Izobrazba in kompetence izvajalca(ev) programa (stopnja in smer izobrazbe) Teoretični del: najmanj VII stopnja izobrazbe iz kmetijstva, agronomije, krajinske arhitekture, vrtnarstva, hortikulture.

Praktične del: najmanj V stopnja s področja cvetličarstva in hortikulture.