Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Hortikultura v tujem jeziku – nemščina

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«
Naziv programa HORTIKULTURA V TUJEM JEZIKU – NEMŠČINA
Področje Biotehnika
Predlagatelj programa (ime šole in imena pripravljalcev programa Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti CeljeLidija Oblak
Kratek opis programa(max. 150 besed) Udeleženci programa bodo pridobili znanja in kompetence v rabi tujega jezika in sicer s področja hortikulture. S pridobljenim znanjem bodo lažje komunicirali o strokovnih temah s tujimi partnerji, dijaki in drugimi sogovorniki ter sledili novostim s področja hortikulture v tuji literaturi in medijih.
SPLOŠNI DEL
Utemeljenost (v skladu z razpisom in analizo potreb) Da bodo zaposleni uspešni na trgu dela, potrebujejo dodatne kompetence s področja poznavanja jezika stroke. Te kompetence bodo udeležencem omogočale lažjo prilagoditev trgu, sklepanje boljših pogodb o sodelovanju s tujimi partnerji, lažje vključevanje v mobilnosti, konkurenčnost in kredibilnost na področju stroke. Zaposleni se pri opravljanju svojega dela doma in v tujini srečujejo s tujimi partnerji in z njimi načrtujejo raznovrstne strokovne projekte. Pri tem je znanje tujega jezika bistvenega pomena, poznavanje strokovnega izrazoslovja pa sporazumevanje olajša in nadgradi.
Ciljna skupina (v skladu z razpisom in analizo potreb) Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo nadgraditi in posodobiti svoje kompetence na področju rabe tujega jezika v hortikulturi.
Pogoji za vključitev v program
(v skladu z razpisom)
Status zaposlenega in dosežena osnovna raven poznavanja jezika
Cilji programa (v skladu z razpisom in analizo potreb) Udeleženci usposabljanja bodo svoje delo lahko samozavestnejše in kakovostnejše opravljali tudi v tujem jeziku stroke.
Obseg programa (skupno št. ur) 50
Oblika dela Kontaktne ure On line delo(max 50 % celotnega programa) Izdelek ali storitev Drugo(navedite)
Teoretični del (št. ur) 21 5 5  
Praktični del (št. ur) 9 10  
Način evidentiranja (lista prisotnosti, podpisana izjava – izdelek, storitev …) Lista prisotnosti Oddaja gradiva po e-pošti predavatelju Opravljena predstavitev izdelka  
Pogoji za končanje programa 80% prisotnost
POSEBNI DEL
Vsebine programa
 • Predstavitev sebe in svojega poklica
 • Predstavitev šole, slovenskega šolskega sistema
 • Strokovna terminologija s področja hortikulture (rastline, deli rastlin, prst, varovanje okolja, škodljivci, bolezni, materiali,orodja in pripomočki, varstvo pri delu)
 • Predstavitev šolskega parka
 • Življenjepis
 • Uradna pisma in obrazci (prijava za službo, pritožba, poizvedba, naročilo, reklamacija…)
 • Poslovna nemščina (telefonski pogovor, razgovor na delovnem mestu, komunikacija na sejmih, razstavah…)
Kompetence, pridobljene s programom Udeleženec:

 • Razume strokovno besedilo, temo v tujem jeziku
 • Aktivno in samozavestno sodeluje v pogovoru o strokovni temi v tujem jeziku
 • Ustrezno napiše življenjepis in uradno pismo o strokovni temi
 • Uporablja splet in spletne slovarje
Spretnosti, pridobljene s programom Udeleženec:

 • Komunicira v tujem jeziku o splošnih temah in strokovnih temah s področja hortikulture
 • Razume vsebine strokovnih predavanj na sejmih, razstavah, tekmovanjih, idr.
 • Izpolni obrazec v tujem jeziku (naročilo, prijava na tekmovanje, idr.)
 • Uporablja splet in spletne slovarje za iskanje in razlago strokovnih pojmov v tujem jeziku
 • Pripravi predstavitev strokovne teme v tujem jeziku
Splošne kompetence, dopolnjene s programom Udeleženec:

 • Razume, interpretira, izraža misli, čustva, dejstva, mnenja, tako v govorni kot pisni obliki
 • Razume prebrane tekste, slovnično pravilno piše, slušno razume in se pogovarja z drugimi ljudmi v tujem jeziku na področju hortikulture
 • Kritično sprejema nove informacije na področju hortikulture
Organizacija izobraževanja (navedba vsebinskih sklopov –modulov, časovni obseg)
 • Ponovitev osnovnih slovničnih struktur (3 ure)
 • Predstavitev sebe, svojega poklica, šole, slovenskega šolskega sistema (3 ure)
 • Strokovna terminologija s področja hortikulture (rastline, deli rastlin, prst, varovanje okolja, škodljivci, bolezni, materiali,orodja in pripomočki, varstvo pri delu) (6 ur)
 • Predstavitev šolskega parka (3 ure)
 • Življenjepis in uradna pisma (prijava za službo, pritožba, poizvedba, naročilo, reklamacija…) (3 ure)
 • Poslovna angleščina/nemščina (telefonski pogovor, razgovor na delovnem mestu, komunikacija na sejmih, razstavah…) (3 ure)
 • Strokovna ekskurzija in drugo (9 ur)
Izobrazba in kompetence izvajalca(ev) programa (stopnja in smer izobrazbe) Kadrovski pogoji:

 • Profesor nemščine