Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Snovanje vizualnih komunikacij in trženja / VSŠ

Predmetnik: Snovanje vizualnih komunikacij in trženja

Poklicno-specifične kompetence:

 • zagotavlja profesionalnost in kakovost medosebnega in poslovnega sporazumevanja in obvlada strategije kakovostne komunikacije, tudi na medkulturni ravni s pozitivnim odnosom do drugačnosti, razume in sprejema ljudi iz različnih kulturnih okolij;
 • uporablja informacijsko – komunikacijsko tehnologijo (IKT) pri iskanju virov in literature, pri samostojni obdelavi podatkov, izdelavi in oblikovanju celostne grafične podobe in predstavitvah v tujem jeziku;
 • sistematično pristopa k zbiranju, urejanju in shranjevanju podatkov in informacij in jih obdela in analizira z enostavnimi statističnimi metodami in osnovnimi metodami finančnega poslovanja;
 • spremlja in upošteva trende na področju dejavnosti vizualnih komunikacij in trženja ter oblikovanja;
 • uporablja posebnosti dejavnosti vizualnih komunikacij in trženja ter koordinira aktivnosti med različnimi izvajalci;
 • upravlja delovni proces, spremlja in kontrolira delo v strokovnem timu in organizacijo dela;
 • sodeluje v strokovnem timu pri načrtovanju, oblikovanju, predstavitvi in trženju novih storitev, proizvodov, programov in izdelkov;
 • pozna umetnostno-zgodovinske stile, smeri in gibanja in jih ustrezno vključuje v koncept svojega dela;
 • uporablja vire in učinke svetlobe in osvetljevanja, obliko, barvo in ostale oblikovne elemente pri promociji podjetja in prodaje;
 • načrtuje in organizira dogodke, promocije in srečanja;
 • pridobiva in uporablja predstavitvena sredstva in materiale, ki so okolju prijazni in ekonomični;
 • načrtuje, koordinira in izvaja projekte naročnikov in izvajalcev;
 • kreativno razvija in izvaja koncepte vizualnega oblikovanja, ki izražajo filozofijo podjetja oziroma naročnika;
 • načrtuje in oblikuje prodajne, predstavitvene in razstavne prostore;
 • obvlada principe reševanja nezadovoljstva uporabnikov in reklamacij;
 • izvaja metode ozaveščanja in spreminjanja vedenjskih vzorcev uporabnikov;
 • svetuje uporabniku pri oblikovanju celostne grafične podobe (za različne priložnosti);
 • usposablja uporabnika za pravilno uporabo vedenjskih vzorcev pri poslovni in zasebni komunikaciji in javnem nastopanju.
Oznaka Predmet ali druga sestavina Obvezno/
izbirno
Letnik Število kontaktnih ur Število ur študentovega dela Kreditne točke
PR SV LV Skupaj
M1 Komunikacije obvezno prvi 20
P1 Strokovna terminologija v tujem jeziku 36 24 60 150 5
P2 Poslovno sporazumevanje in vodenje 48 12 60 150 5
P3 Vizualne komunikacije in multimedija 36 36 72 180 6
D1 Praktično izobraževanje – Komunikacije 120 4
M2 Ekonomika in poslovanje obvezno prvi 20
P4 Ekonomika in menedžment podjetja 36 24 60 150 5
P5 Osnove trženja 42 6 24 72 180 6
P6 Informatika in statistične metode 24 36 60 150 5
D2 Praktično izobraževanje – Ekonomika in poslovanje 120 4
M3 Vizualne umetnosti obvezno prvi 20
P7 Stili skozi obdobja 48 12 60 150 5
P8 Teorija vizualne kulture 48 12 60 150 5
P9 Tehnike in materiali 36 24 60 150 5
D3 Praktično izobraževanje – Vizualne umetnosti 160 5
M4 Projekti v prodajnem prostoru obvezno drugi 20
P10 Upravljanje projektov 36 12 72 120 240 8
P11 Upravljanje s prodajnim prostorom 36 24 60 120 240 8
D4 Praktično izobraževanje – Projekti v prodajnem prostoru 120 4
SNOVALEC DEKORACIJ
M5 Dekoriranje izbirno drugi 25
P12 Snovanje dekoracij interierja in eksterierja 36 60 96 210 7
P13 Risanje in slikanje 36 24 60 120 4
P14 Recikliranje v oblikovanju 36 24 60 150 5
D5 Praktično izobraževanje – Dekoriranje 280 9
PROMOTOR
M6 Tržno komuniciranje izbirno drugi 25
P15 Pospeševanje prodaje 36 12 72 120 240 8
P16 Komercialno poslovanje 48 48 96 240 8
D6 Praktično izobraževanje – Tržno komuniciranje 280 9
P17 Vedenje potrošnikov in ravnanje z odnosi s kupci izbirno drugi 36 24 60 150 5
P18 Interier izbirno drugi 36 24 60 150 5
P19 Eksterier izbirno drugi 36 24 60 150 5
P20 Komercialna fotografija izbirno drugi 36 24 60 150 5
P21 Kreativno mišljenje v trženju izbirno drugi 24 12 24 60 150 5
P22 Prosto izbirni predmet izbirno drugi 150 5
D6 Diplomsko delo 5