Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Hortikultura / VSŠ

Predmetnik: Hortikultura / VSŠ

Program inženir hortikulture je zasnovan na povsem nov koncept izobraževanja in usposabljanja, z njim pa imamo namen izobraziti strokovnjake, katerih delo bo zajemalo predvsem naslednja področja:

  • oblikovanje in spreminjanje notranjega in zunanjega bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem in rastlinami ter sooblikovanje prostorske kulture bivanja;
  • njegovo delo poudarja usmeritev v okoljsko in kulturno osveščeno bivalno in poslovno okolje;
  • organizira in vodi vrtnarsko proizvodnjo, pripravo terena pri gradnji zelenih površin, oskrbo, vzdrževanje zelenih in grajenih prvin oz. zelenih površin;
  • skrbi za urejanje celotnega krajinskega prostora ter upravlja s športnimi in rekreacijskimi  površinami.

Predmetnik programa Inženir hortikulture

Oznaka Predmet ali druga sestavina Obvezno/ izbirno Št. kontaktnih ur Število ur študentovega dela Kreditne točke
Letnik PR SV LV Skupaj    
M1 Poslovanje in ekonomika (PEK) obvezno prvi 12
P1 Poslovno sporazumevanje in vodenje obvezno prvi 42 6 24 72 180 6
P2 Ekonomika in menedžment podjetij obvezno prvi 42 6 24 72 180 6
M2 Komunikacija in informatika obvezno prvi 9
P3 Strokovna terminologija v tujem jeziku obvezno prvi 30 30 60 150 5
P4 Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja obvezno prvi 18 6 24 48 120 4
P5 Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije obvezno prvi 12 36 48 120 4
P6 Vrtnarska tehnologija obvezno prvi 72 12 60 144 300 10
P7 Varovanje krajine, prostora in okolja obvezno prvi 48 12 24 84 180 6
P8 Mehanizacija v krajinarstvu in hortikulturi obvezno prvi 48 24 72 180 6
M3 Poslovanje in zakonodaja obvezno drugi 15
P9 Poslovanje vrtnarskega obrata obvezno drugi 78 12 36 126 300 10
P10 Zakonodaja v kmetijstvu in zagotavljanje kakovosti obvezno drugi 30 6 24 60 150 5
M4 Tehnologija   hortikulturnih rastlin izbirno drugi 22
P11 Pridelovanje vrtnin obvezno drugi 72 10 36 118 210 7
P12 Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin obvezno drugi 72 10 36 118 240 8
P13 Pridelovanje drevnine obvezno drugi 72 10 36 118 210 7
M5 Krajinsko vrtnarstvo izbirno drugi 22
P14 Zemljemerstvo in priprava terena obvezno drugi 60 10 36 106 150 5
P15 Gradiva in parkovna tehnika obvezno drugi 78 10 36 124 210 7
P16 Zasaditev in vzdrževanje zelenih površin obvezno drugi 78 10 36 124 300 10
M6 Oblikovanje in urejanje prostora z rastlinami izbirno drugi 22
M7 Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami izbirno drugi 22
D1 Praktično izobraževanje obvezno prvi 400 390 13
D2 Praktično izobraževanje obvezno drugi 400 390 13
Prosto izbirni modul ali predmet izbirno prvi ali drugi 60 5
D2 Diplomsko delo obvezno drugi 5