Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Hortikulturni tehnik (PTI)

Pridobljen poklic: HORTIKULTURNI TEHNIK
Izobraževanje traja dve leti in je ovrednoteno s 120 KT

VPISNI POGOJI:

 • vpiše se lahko, kdor je pridobil enega izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: vrtnar, cvetličar, kmetovalec, gospodar na podeželju, gozdar, kmetovalka gospodinja, kuhar, natakar, kuhar-natakar, oskrbnik, gastronom hotelir, oblikovalec kovin-orodjar, oblikovalec kovin, orodjar ali prodajalec z najmanj tremi leti delovnih izkušenj pri prodaji vrtnarskih izdelkov.
 • končano enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

KAJ SE DIJAK NAUČI?
Poiskati smisel in pomen izobrazbe s področja hortikulture.
Poleg tega pa še:

 • utrjevati in praktično nadgraditi izbirne module iz triletnega izobraževanja,
 • načrtovati, organizirati in voditi dela v vrtnarstvu in hortikulturi,
 • poiskati možnosti in priložnosti za zaposlitev v vrtnarstvu oz. hortikulturi,
 • uporabljati načela trajnostnega razvoja,
 • izbirati široko paleto ponujenih strokovnih modulov,
 • promovirati in tržiti vrtnarske, cvetličarske in hortikulturne proizvode in storitve,
 • spoznati logistiko in logistične modele v hortikulturi,
 • spoznati tehnologije v vrtnarstvu in hortikulturi,
 • sooblikovati in urejati kulturno in urbano krajino ter ohranjati naravno krajino,
 • oblikovati bivalni in poslovni prostor s cvetjem,
 • oblikovati in urejati okolje z rastlinami.

KAKŠNE SPREMEMBE IN MOŽNOSTI NUDI PROGRAM HORTIKULTURNI TEHNIK?

Praktično izobraževanje je v prenovljenih programih vključeno v tako imenovane module (bivše predmete).

Dijaki lahko izbirajo posamezne module glede na svoje interese in interese delovnega okolja, iz katerega prihajajo.

Praktično usposabljanje z delom se lahko izvaja pri delodajalcih in omogoča povezovanje dijakov z delovnim in poslovnim procesom ter doseganje ciljev in poklicnih kompetenc, ki jih šola ne more zagotoviti.

Praktično usposabljanje z delom v delovnem procesu poteka na podlagi sklenjene:

 • individualne učne pogodbe med delodajalcem in dijakom ali
 • kolektivne učne pogodbe med delodajalcem in šolo.

Odprti kurikulum omogoča povezovanje interesov delovnega okolja v regiji s šolo. V odprtem kurikulumu šola lahko ponudi najrazličnejše strokovne module, ki bogatijo poklic hortikulturnega tehnika in so v interesu določene regije ali lokalnega okolja.

KONČANJE PROGRAMA: poklicna matura.

MOŽNOSTI ZA NAPREJ:

 • takojšnja zaposlitev ali
 • nadaljevanje izobraževanja na višjih in visokih strokovnih šolah ter s pridobitvijo petega predmeta tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih prve stopnje.

Predmetnik programa Hortikulturni tehnik PTI

Programska enota Skupno število ur
Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina 276
Matematika 207
Tuji jezik 276
Umetnost 30
Zgodovina 40
Geografija 40
Sociologija 40
Fizika 40
Biologija* 40
Kemija * 40
Športna vzgoja 150
Informatika 60
 
Strokovni moduli
Podjetništvo in trženje 102
Trajnostni razvoj 102
Specialno varstvo rastlin 102
Osnove vrtnarske tehnologije 163
Tehnologija v hortikulturi 306
Odprti kurikul
Osebne finance 32
Biotično varstvo rastlin 52
Zelišča in dišavnice 53
Trendi v floristiki in aranžerstvu 70
Načrtovanje in oblikovanje vrtov 50
Praktično usposabljanje z delom 76
Interesne dejavnosti 96