Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Cvetličar (IV. stopnja)

Pridobljen poklic: CVETLIČAR

Program izobraževanja traja tri leta in je ovrednoten s 180 KT

VPISNI POGOJI:

  • končana osnovnošolska izobrazba oz.
  • končan program nižjega poklicnega izobraževanja.

KAJ SE DIJAK NAUČI?

Predvsem se strokovno pripravi na cvetličarski poklic in z njim povezanim delom s cvetjem.

Poleg tega se nauči še:

  • podjetniške miselnosti, sposobnosti komuniciranja in uporabe računalnika v stroki,
  • ustvarjalnosti in inovativnosti pri oblikovanj najrazličnejših cvetličnih vezav in dekoracij,
  • prodajati svoje ideje in izdelke,
  • izdelovati aranžerski material.

KAJ NUDITA PRENOVLJENA PROGRAMA CVETLIČAR IN VRTNAR?

Praktično izobraževanje je v prenovljenih programih vključeno v module (bivše predmete).

Dijaki lahko izbirajo posamezne module glede na svoje interese in interese delovnega okolja, iz katerega prihajajo.

Praktično usposabljanje z delom se lahko izvaja pri delodajalcih in omogoča povezovanje dijakov z delovnim in poslovnim procesom ter doseganje ciljev in poklicnih kompetenc, ki jih šola ne more zagotoviti.

Praktično usposabljanje z delom v delovnem procesu poteka na podlagi sklenjene:

  • individualne učne pogodbe med delodajalcem in dijakom ali
  • kolektivne učne pogodbe med delodajalcem in šolo.

Odprti kurikulum omogoča povezovanje interesov delovnega okolja v regiji s šolo. V odprtem kurikulumu šola lahko ponudi najrazličnejše strokovne module, ki bogatijo poklic cvetličarja in vrtnarja in so v interesu določene regije ali lokalnega okolja.

KONČANJE IZOBRAŽEVANJA:

  • z zaključnim izpitom.

MOŽNOSTI ZA NAPREJ:

Predmetnik programa Cvetličar:

Programska enota Skupno število ur
Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina 213
Matematika 213
Tuji jezik 164
Umetnost 33
Naravoslovje 66
Družboslovje 102
Športna vzgoja 164
Strokovni moduli
IKT in osnove poslovnega komuniciranja 98
Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja 66
Osnove podjetništva in prodaje 98
Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin 98
Osnove hortikulture 196
Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij 218
Pridelava in izdelava aranžerskega materiala 190
Poročna floristika 95
Odprti kurikulum
Tuji jezik – strokovna terminologija 66
Poslovno komuniciranje z osnovami nemščine 66
Ekološko pridelovanje hortikulturnih rastlin 99
Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov nasadov 95
Žalna floristika 95
Vizualizacija v floristiki 116
Uporabna slovenščina 14
Umetnost za cvetličarje 33
Praktično usposabljanje z delom 912
 
Interesne dejavnosti 160