Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Aranžerski tehnik

Naziv strokovne izobrazbe: aranžerski tehnik/aranžerska tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri leta.
Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

VPISNI POGOJI

V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

O ZNAČILNOSTIH POKLICA

Program je namenjen dijakom, ki imajo smisel za likovno ustvarjanje in podjetništvo. Poklic aranžerskega tehnika je ustvarjalen in zanimiv. Poudarek je na likovnem in estetskem izražanju, načrtovanju dekoracije prostora, vizualnem komuniciranju, trženju in pospeševanju prodaje.

POKLICNA MATURA

Dijak zaključi šolanje s poklicno maturo, ki je sestavljena iz:

 • obveznega dela:
  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz temeljnega strokovnega znanja.
 • izbirnega dela:
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MOŽNOSTI ZA NAPREJ:

 • takojšnja zaposlitev ali
 • nadaljevanje izobraževanja na višjih in visokih strokovnih šolah ter s pridobitvijo petega predmeta tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih prve stopnje.

Predmetnik programa Aranžerski tehnik

Programska enota Skupno število ur
Splošno-izobraževalni predmeti
Slovenščina 487
Tuji jezik I. ANG 417
Matematika 383
Umetnost 68
Zgodovina 102
Geografija 68
Sociologija 68
Psihologija 68
Biologija 105
Kemija 105
Tuji jezik II. NEM 204
Športna vzgoja 340
 
Strokovni moduli
Podjetje na trgu 374
Vizualne komunikacije – likovna teorija in likovno oblikovanje 374
Aranžerstvo 340
Dekoraterstvo 238
Multimedijsko oglaševanje 136
Odprti kurikul
Funkcionalno opismenjevanje 68
Uporabna matematika 68
Strokovna terminologija v tujem jeziku 68
Študijsko risanje 34
Vizualne komunikacije v aranžerstvu 136
Slikarske tehnike 102
Umetnostna zgodovina – izbrane vsebine 34
Osnove filma in fotografije 34
Trženjsko komuniciranje 34
 
Praktično usposabljanje z delom 152
 
Interesne dejavnosti 352
 
Skupaj število ur 4455