Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje
  • Domov
  • Nagovor direktorice

Nagovor direktorice

Leta 1946 je takratno ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo LRS ustanovilo prvo vrtnarsko šolo v Sloveniji, imenovano Državna vrtnarska šola Medlog. Za potrebe izobraževanja je bilo namenjeno nacionalizirano Kvaternikovo posestvo, v velikosti 60 ha, vrtnarija Zelenko in Stiegerjeva vila.

Šola torej izhaja iz dediščine nekoč mogočnega Kvaternikovega posestva, ki ima svoje korenine konec 18. stoletja. To posestvo je slovelo v času avstrijskega cesarstva s številnimi vrtninami in okrasnimi rastlinami, saj obstajajo dokumenti o pomembnem deležu oskrbe dunajskega dvora kot tudi širše celjske okolice.

Državna vrtnarska šola Medlog si je kmalu pridobila velik ugled širom Jugoslavije in začelo je naraščati zanimanje zanjo tudi v drugih delih takratne države. Veliko zanimanje za izobraževanje je spodbudilo v letu 1962 gradnjo prve stavbe in v letu 1964 še druge stavbe.

Okrajna kmetijska zbornica  je leta 1962 ustanovila Kmetijski šolski center v katerega so se združile Vrtnarska šola Medlog, Kmetijska šola Šentjur in Poljedeljsko-hmeljarska šola Vrbje pri Žalcu. V tem obdobju je celotno posestvo – do tedaj last šole prešlo v sestav Kmetijskega kombinata Žalec. Vrtnarska proizvodnja se je v vseh smereh popestrila, kar je takratnim dijakom omogočalo praktično usposabljanje na širokem področju vrtnarstva. Takšno praktično usposabljanje dijakov je  v omejenem obsegu trajalo vse do leta 2011, ko je pravni naslednik Kmetijskega kombinata Žalec – Vrtnarstvo Celje d. o. o. prešlo v stečaj.

V letu 1972 nastane prvi načrt šolskega parka v soavtorstvu večih učiteljev stroke, ki pa se tekom let spreminja in daje novo podobo šolskemu parku, naši najlepši učilnici na prostem. Za potrebe naraščajočega vpisa je v letu 1975 bil zgrajen sodoben svetel vezni hodnik med obema stavbama, ki je omogočal prehod v atrij, kjer je danes lociran rastlinjak.

Leta 1997 je Vlada RS sprejela Sklep o ustanovitvi Vrtnarske šole Celje, kar je pomenilo razdružitev s kmetijsko šolo Šentjur in našo samostojnost. To je obdobje, ko je bilo na šoli največji vpis v zgodovini šole in traja vse do liberalizacije programov konec 90 let prejšnjega stoletja.

Šola je sprva delovala kot enoletna na področju zelenjadarstva, po letu 1953 kot dvoletna na področju vrtnarstva, po letu 1963 pa še na področju cvetličarstva in parkovnega vrtnarstva. Leta 1967 postane triletna po vajeniškem sistemu in leta 1975 postane še štiriletna šola. S pridobitvijo štiriletne srednje vrtnarske šole so imeli takratni absolventi možnost nadaljevanja študija na terciarni ravni. Programi so se tekom desetletij spreminjali in so bili odraz potreb v gospodarstvu in tudi potreb obstoja šole. Za naše okolje in za razširitev hortikulturne stroke je bilo pomembno šolsko leto 2000/2001, ko smo uvedli nov program aranžerski tehnik.

Pomemben mejnik v razvoju šole je bil pridobitev Višje strokovne šole – program vrtnarstvo v študijskem letu 2004/05, ki predstavlja nekakšen most med srednješolskim in visokošolskim izobraževanjem. S tem so se uresničile želje številnih vrtnarjev, ki so želeli nadgraditi svoje znanje predvsem na področju stroke, podjetništva in trženja.

Z uvedbo višje šole, se zavod reorganizira v dve enoti: Srednja poklicna in strokovna šola in Višja strokovna šola.

Zadnja temeljita prenova programov po evropskih smernicah, ki temelji na kompetenčni zasnovanosti je potekala od leta 2006, kjer smo kot člani konzorcija biotehniških šol aktivno sodelovali. Program vrtnarski tehnik na V. stopnji se preimenuje v hortikulturni tehnik, program vrtnarstvo na višji se preimenuje v program hortikultura.

Zaradi razširitve programov na področje oblikovanja, smo pripravili elaborat in se s sklepom Vlade RS v letu 2008 preimenovali v Šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. Velika pridobitev za šolo in Savinjsko regijo je bila v letu 2014/15 nadgradnja programa aranžerski tehnik v program snovanje vizualnih komunikacij in trženja na Višji strokovni šoli.

V šolske in študijskem letu 2016, ko smo praznovali 70. obletnico delovanja šole, izobražujemo v  naslednjih programih:

Srednja poklicna in strokovna šola: aranžerski tehnik, hortikulturni tehnik SSI, hortikulturni tehnik PTI, vrtnar in cvetličar.

Višja strokovna šola: hortikultura in snovanje vizualnih komunikacij in trženja.

Izobraževanje odraslih imamo zelo dobro organizirano po programih kot za mladino, kjer si lahko udeleženci izobraževanja pridobijo formalno in neformalno izobrazbo. Organiziramo tečaje s področja hortikulture, varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki, Šolo vožnje za pridobitev B in F kategorije, FFS tečaje, NPK; poleg tega pa je šola postala nekakšno stičišče med vladnimi in nevladnim organizacijami, kjer organiziramo različna predavanja in delavnice ter spodbujamo medgeneracijsko sodelovanje …

Pomembna vidik izobraževanja in oblikovanje mladega kadra je aktivno sodelovanje pri raziskovanju v hortikulturi in oblikovanju, kjer lahko dijaki in študentje raziskujejo na področjih, ki jih še posebej zanimajo. Začetki segajo v letu 1997, ko zasnujemo prvi nasad špargljev in se nadaljuje na druge vrtnine in okrasne rastline ter na področje unikatnega oblikovanja, kjer nastajajo zanimive študije, projekti, raziskovalne in diplomske naloge, strokovni članki in unikatne postavitve v prostoru … Dijaki in dijakinje imajo možnost aktivnega sodelovanja pri hortikulturnih storitvah, kje pod vodstvom učitelja prevzamejo delo tudi izven šole kot je projektiranje vrtov, urejanje okolja in vzdrževanje zasaditev, dekoracije interiera in eksteriera, izdelavo cvetličnih vezav. Takšna izvedba praktičnega dela pouka omogoča dijakov avtentično izkušnjo, ki je zelo pomembna za kasnejšo samostojno opravljanje poklica.

Tradicionalno je šola vpeta tako v neposredno lokalno, regijsko, državno kot tudi širše evropsko okolje preko različnih projektov (Ukrep 111, projekt Ajda, Švicarski projekt, Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus …), kjer si pridobivamo nova znanja in izkušnje s partnerji doma in v tujini (Švica, Avstrija, Italija, Nemčija, Nizozemska, Norverška, Finska, Hrvaška …).

Ob vsej skrbi za programe in dodatne dejavnosti šole pa je bilo vloženega veliko truda za zagotavljanje materialnih pogojev. Energetska sanacija v letih 2012 – 2014 je bistveno pripomogla k vizualni podobi šole, poleg tega pa je racionalizirala stroške ogrevanja in vzdrževanja. Zaradi občasnih močnih poplav in suš je potrebno sortiment rastlin v šolskem parku dopolnjevati, dele parka pa na novo preurediti. V skladu z možnostjo vzdržujemo programsko opremo IKT, strojni park in prostore za pouk.

Med prednostne naloge za naslednje obdobje spada skrb za pridobivanje kmetijskih zemljišč za šolsko posestvo in pridobitev ter obnova Vile Kristine v upravljanje za namene ateljeja. Povečano in zaokroženo šolsko posestvo bo namenjeno pridelovanje vrtnin in manj znanih vrtnin (hren, rabarbara, artičoka, arašidi, špargelj), gojenju rezanega cvetja in zelenja ter urbano hortikulturo.

Pri vsem tem pa je zelo pomemben učiteljski kader, ki mora biti motiviran, strokoven in življenjski ter pripaden šoli. Za našo šolo je značilno, da so nekdanji dijaki, danes učitelji stroke. Mejo med zapovedanim in tisto kar narekuje življenje, si mora vsak učitelj sam postaviti – natančneje kot je določena, uspešnejši je učitelj. Prepričana sem v strokovnost in delavnost kolektiva, zato se veselim prihodnosti našega zavoda.

Šola in njeni prizadevni učitelji so tekom sedemdesetletij izobrazili številne generacije uspešnih vrtnarjev in cvetličarjev, ki so danes nosilci razvoja na hortikulturnem področju. Tako imamo že tretjo in četrto generacijo dijakov in dijakinj ter študentov, kjer se iz roda v rod plemeniti veselje do dela v vrtnarskem in cvetličarskem poklicu. Zadnji petnajst let so se jim pridružili tudi aranžerji, ki skrbijo za oblikovanje interiera in eksteriera.Za obstoj in ohranjanje šole je bilo potrebno veliko truda. Šola je doživljala vzpone in padce. Bili so kritični trenutki, ko je število dijakov in študentov padlo na najnižjo točko; takrat je bilo najtežje vztrajati in verjeti v poslanstvo šole – vztrajali smo in gremo novim izzivom nasproti.

Danes smo veseli in ponosni, da lahko kot prva šola s področja hortikulture v Sloveniji gradimo in oblikujemo blagovno znamko Vrtnarske šole Medlog.

Če vas zanima delo v naravi, oblikovane s cvetjem in zelenjem ter oblikovanje interiera in eksteriera, potem se bodo naše poti zagotovo srečale.

Z veseljem vas pričakujemo,

Štefanija Kos Zidar, direktorica