Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Leto: 2019

Razpis za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole

Skladno s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/2004, 100/14) 

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje,

objavlja razpis za pridobitev naziva predavatelj Višje strokovne šole za

program SNOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ IN TRŽENJA

za naslednja predmeta oz. modula:

 • EKONOMIKA IN MENEGEMENT PODJETJA
 • POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN VODENJE

Kandidati morajo za pridobitev naziva predavatelj Višje strokovne šole izpolnjevati pogoje v skladu z zahtevami:

 • 92. in 96. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS 16/07),
 • Pravilnika o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih sodelavcev v višješolskem strokovnem izobraževanju (Ur. list RS 35/2011). Zahtevana izobrazba je objavljena v posebnem delu višješolskega študijskega programa http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx.
 • Pravilnik o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole (pdf).
 • Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole (pdf).
 • Navodilo za predložitev dokumentacije pri imenovanju predavateljev (doc).
 • Obrazec 1 – Izjava (doc).

Kandidati morajo k vlogi za imenovanje predložiti:

 • vlogo za imenovanje,
 • življenjepis (Europass),
 • dokazilo o pridobljeni izobrazbi (overjene fotokopije),
 • dokazilo o najmanj treh letih ustreznih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice ali potrdilo delodajalca),
 • podpisano izjavo (Obrazec 1 – original), v kateri navedejo študijski/e program/e in predmet/e, za katere želijo biti imenovani,
 • dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju v skladu z merili, in sicer najmanj:
 • dve dokazili o dosežkih na področju izobraževanja in
 • dve dokazili o dosežkih na področju strokovnega dela (upoštevajte kataloge znanj),

Prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola , Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje s pripisom »PREDAVATELJ VSŠ » v 8 dneh po objavi.

O podelitvi naziva predavatelj višje šole bo odločal Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje.

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v 15 dneh po končanem postopku.

Priložnost za obisk Joint Research Center v Ispri (Milano)

Vabljeni k prijavi. Informacije pri Tjaši Ogrizek.

The European Commission Joint Research Centre (JRC) in Ispra, Italy, is hosting a 5-day training on nuclear decommissioning and waste management on 8-12 July 2019. The course also includes visits of the nuclear installations in Ispra and practical illustrative case studies.

This ‘Decommissioning Summer School’ is part of the ELINDER training programme and is open to undergraduate students who have not yet a professional activity and are willing to enrich their curriculum during their holyday’s time.

We would be grateful if you could support the initiative and address this invitation to universities and professionals in the field of engineering, science and technology including environmental science, sustainability, chemistry, biology, geology, … so that the concerned students can apply.

The participation is free of charge for accepted students. The JRC supports the courses and accommodation. Travel costs may be subject to partial reimbursement.

Interested students should express their interest and complete the application form available here  and send it together with their student card to Ms Daniela Santopolo (JRC).

The course is limited to 40 participants and the deadline to apply is end of April 2019.

Further information on ELINDER is available on the dedicated page of the JRC website.

 • 1
 • 2

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920

 

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica
03/4285-910

Referat:
03/4285-908

Knjižnica:
03/4285-920